Köp Handelsbanken Latinamerika Tema

Handelsbanken Latinamerika Tema

Legalt namn: Handelsbanken Latinamerika Tema (A1 EUR)
Sverigeregistrerad Aktiefond (Placeringsfond) Köp
Mål och placeringsinriktning
Fonden är aktivt förvaltad vilket innebär att förvaltaren fattar egna aktiva placeringsbeslut. Målet är att långsiktigt överträffa avkastningen på underliggande marknad, definierad som jämförelseindex.

Fonden placerar i marknader i Latinamerika och Mellanamerika. Fonden kan också placera i företag i EU, EFTA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore och USA om de har minst 25% av sin verksamhet eller marknad i Latinamerika.

Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering främst sker i bolag kopplade till noga utvalda, analyserade och långsiktiga investeringsteman där vi förväntar oss en lång period av tillväxt. Exempel på våra huvudteman är Demografi, Produktivitet, Livsstilar och Miljö.

Inom ramen för fondens placeringsinriktning beaktas internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. Fonden tillämpar en exkluderingsstrategi på bolag verksamma inom områdena/branscherna fossila bränslen, krigsmateriel, tobak, cannabis, alkohol, kommersiell spelverksamhet och pornografi. Fonden kan dock investera i bolag som är involverade i kraftgenerering, distribution eller tjänster avseende fossila bränslen i de fall bolagen bedöms ställa om sin verksamhet till mer förnyelsebar energi.
Fonden får placera i derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning. Fonden får placera max 10% av fondförmögenheten i fondandelar.

Vi jämför fondens utveckling mot följande index: Solactive ISS ESG Latin America LMS UCITS Index NTR. Eftersom fonden är aktivt förvaltad kommer avkastningen över tid att avvika från detta index.

Andelsklassen lämnar inte någon utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden.

Du kan köpa och sälja fondandelar, i normalfallet, alla bankdagar.

För mer information om hållbarhetsarbetet, andelsklassbeteckningen inom parentes och förvaltning i förhållande till fondens jämförelseindex och risknivå hänvisas till informationsbroschyren.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för dig som planerar att ta ut dina pengar inom 5 år.

Utveckling

I procent inklusive utdelning
Grafen ovan visar den historiska utvecklingen i EUR, efter avgifter. Om fonden lämnar utdelning är utvecklingen beräknad med utdelningen återlagd. Ingen hänsyn är tagen till inflation.
Utveckling Fond 1 Index 2
30.04.2022 14,53 14,58
2021 -12,02 -10,51
2020 -27,58 -19,81
2019 24,09 22,97
2018 -9,45 -1,76
Genomsn. avk. Fond 1 Index 2
2 år 10,34 17,78
3 år -5,88 -2,94
5 år -3,66 -0,11
10 år -1,91 -0,83
     

Branschfördelning 30.04.2022

Finans och fastigheter 41,05%
Industrivaror och –tjänster 12,79%
Material 9,54%
Dagligvaror 8,91%
Teleoperatörer 8,73%
Sällanköpsvaror och –tjänster 6,09%
Kraftförsörjning 4,52%
Informationsteknologi 3,76%
Fastigheter 3,24%
Hälsovård 1,37%

Största innehav 30.04.2022

Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred 6,56%
Itausa Investimentos ITAU SA Participating Preferred 5,86%
America Movil SAB de CV Class L 5,33%
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 4,84%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O 4,08%
Totvs SA 3,42%
Suzano SA 3,34%
Banco do Brasil SA BB Brasil 3,01%
Cia Paranaense De Energia Copel Units (1 Ord Share & 4 Pref Shares-Class B) 2,93%
Banco Santander Chile 2,88%
Alla värdepapper

Riskmått (3 år) 30.04.2022

Total risk 33,08%
Total risk i index 34,23%*
Aktiv risk 5,33%*
Informationskvot -0,55*
Sharpekvot -0,16
Sharpekvot index -0,07*
Nyckeltal vid riskuppföljning

Fakta

Fakta om fonden
Förvaltas av Kristoffer Eklund
Registreringsland Sverige
Huvudkategori Aktiefond
Underkategori Tillväxtmarknad
Fondens startdatum 17.01.1994
Andelsklassens startdatum 02.03.2015
Fondförmögenhet 286 MEUR (30.04.2022)
Kursvaluta EUR
Handelsvaluta -
Instrumentgrupp Okompl.
UCITS Ja
ISIN SE0006789657
Fakta om fondbolaget
Fondbolag Handelsbanken Fonder AB
Tillstånd för fondverksamhet 06.05.1991
Övriga tillstånd Diskretionär portföljförvaltning
Förvaltare av AIF:er
Lämna investeringsråd
Ta emot och vidarebefodra ordrar
Förvaringsinstitut J. P. Morgan SE - Stockholm Bankfilial
Fondbolagets säte Stockholm
Tillsynsmyndighet Finansinspektionen
Revisor Ernst & Young AB
Klagomålsansvarig -