Köp Handelsbanken Latinamerika Tema

Handelsbanken Latinamerika Tema

Legalt namn: Handelsbanken Latinamerika Tema (A1 EUR)
Sverigeregistrerad Aktiefond (Placeringsfond) Köp

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 6-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns tillgängliga på svenska under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.

Observera att Handelsbanken Fonder AB kan besluta att avsluta de arrangemang som fastställts för marknadsföring i Finland.

Mål och placeringsinriktning
Fonden är aktivt förvaltad vilket innebär att förvaltaren fattar egna aktiva placeringsbeslut. Målet är att långsiktigt överträffa avkastningen på underliggande marknad, definierad som jämförelseindex.

Fonden placerar i marknader i Latinamerika och Mellanamerika. Fonden kan också placera i företag i EU, EFTA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore och USA om de har minst 25% av sin verksamhet eller marknad i Latinamerika.

Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering främst sker i bolag kopplade till noga utvalda, analyserade och långsiktiga investeringsteman där vi förväntar oss en lång period av tillväxt. Exempel på våra huvudteman är Demografi, Produktivitet, Livsstilar och Miljö.

Inom ramen för fondens placeringsinriktning beaktas internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. Fonden tillämpar en exkluderingsstrategi på bolag verksamma inom områdena/branscherna fossila bränslen, krigsmateriel, tobak, cannabis, alkohol, kommersiell spelverksamhet och pornografi. Fonden kan dock investera i bolag som är involverade i kraftgenerering, distribution eller tjänster avseende fossila bränslen i de fall bolagen bedöms ställa om sin verksamhet till mer förnyelsebar energi.
Fonden får placera i derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning. Fonden får placera max 10% av fondförmögenheten i fondandelar.

Vi jämför fondens utveckling mot följande index: Solactive ISS ESG Latin America LMS UCITS Index NTR. Eftersom fonden är aktivt förvaltad kommer avkastningen över tid att avvika från detta index.

Andelsklassen lämnar inte någon utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden.

Du kan köpa och sälja fondandelar, i normalfallet, alla bankdagar.

För mer information om hållbarhetsarbetet, andelsklassbeteckningen inom parentes och förvaltning i förhållande till fondens jämförelseindex och risknivå hänvisas till informationsbroschyren.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för dig som planerar att ta ut dina pengar inom 5 år.

Utveckling

I procent inklusive utdelning
Grafen ovan visar den historiska utvecklingen i EUR, efter avgifter. Om fonden lämnar utdelning är utvecklingen beräknad med utdelningen återlagd. Ingen hänsyn är tagen till inflation.
Utveckling Fond 1 Index 2
31.07.2022 8,76 9,15
2021 -12,02 -10,51
2020 -27,58 -19,81
2019 24,09 22,97
2018 -9,45 -1,76
Genomsn. avk. Fond 1 Index 2
2 år 0,05 5,53
3 år -9,87 -6,38
5 år -4,17 -0,73
10 år -2,48 -1,15
     

Branschfördelning 31.07.2022

Finans och fastigheter 41,19%
Industrivaror och –tjänster 13,56%
Material 9,86%
Teleoperatörer 9,39%
Dagligvaror 7,81%
Sällanköpsvaror och –tjänster 5,69%
Kraftförsörjning 4,61%
Fastigheter 3,51%
Informationsteknologi 2,71%
Hälsovård 1,67%

Största innehav 31.07.2022

Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred 7,06%
America Movil SAB de CV Series L 6,12%
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 4,57%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O 4,21%
Itausa Investimentos ITAU SA Participating Preferred 3,86%
Suzano SA 3,62%
Localiza Rent A Car SA 3,62%
Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV 3,43%
Banco do Brasil SA BB Brasil 3,28%
Cia Paranaense De Energia Copel Units (1 Ord Share & 4 Pref Shares-Class B) 3,05%
Alla värdepapper

Riskmått (3 år) 31.07.2022

Total risk 34,12%
Total risk i index 35,86%*
Aktiv risk 5,61%*
Informationskvot -0,62*
Sharpekvot -0,28
Sharpekvot index -0,17*
Nyckeltal vid riskuppföljning

Fakta

Fakta om fonden
Förvaltas av Kristoffer Eklund
Registreringsland Sverige
Huvudkategori Aktiefond
Underkategori Tillväxtmarknad
Fondens startdatum 17.01.1994
Andelsklassens startdatum 02.03.2015
Fondförmögenhet 232 MEUR (31.07.2022)
Kursvaluta EUR
Handelsvaluta -
Instrumentgrupp Okompl.
UCITS Ja
ISIN SE0006789657
Fakta om fondbolaget
Fondbolag Handelsbanken Fonder AB
Tillstånd för fondverksamhet 06.05.1991
Övriga tillstånd Diskretionär portföljförvaltning
Förvaltare av AIF:er
Lämna investeringsråd
Ta emot och vidarebefodra ordrar
Förvaringsinstitut J. P. Morgan SE - Stockholm Bankfilial
Fondbolagets säte Stockholm
Tillsynsmyndighet Finansinspektionen
Revisor PricewaterhouseCoopers
Klagomålsansvarig -