Köp Handelsbanken Latinamerika Tema

Handelsbanken Latinamerika Tema

Legalt namn: Handelsbanken Latinamerika Tema (A1 EUR)
Sverigeregistrerad Aktiefond (Placeringsfond) Köp
Fonden är aktivt förvaltad och placerar på marknader i Latinamerika och Mellanamerika. Fonden kan också placera i företag i EU, EFTA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore och USA om de har minst 25% av sin verksamhet eller marknad i Latinamerika.

Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering främst sker i bolag kopplade till noga utvalda, analyserade och långsiktiga investeringsteman där vi förväntar oss en lång period av tillväxt. Exempel på våra huvudteman är Demografi, Produktivitet, Livsstilar och Miljö.

Detta är en fond som placerar med särskilda hållbarhetskriterier. Hur vi tillämpar hållbarhetskriterier är beskrivet i fondens informationsbroschyr.

Aktuellt

Fonden får nya fondbestämmelser den 22 januari 2022.

Läs mer under Fondändringar
Kristoffer Eklund

Förvaltare

Kristoffer Eklund Född 1984 och har varit i branschen sedan 2008. Förvaltat fonden sedan 1 januari 2021.
Risk: 6/7
Risk  6/7
 
Risk (1-7) är ett mått på fondens historiska kurssvängningar, om fonden är ny kan risken istället baseras på fondens jämförelseindex. Risknivå 1 står för låg risk och 7 står för hög risk.
Rating: 3
Total Rating™ 
31.12.2021
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Handelsbankens fonder graderas i sju riskklasser, 1 för lägst risk och 7 för högst risk.
Om Rating
EuapIndicator:1
EU-klassificering
 
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling.
  30.11.2021
Hållbarhets-
betyg

Hållbarhetsbetyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma fondkategori. De fonder som analyseras kan få ett Hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget. Betyget tas fram av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.

Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments).

Graf

I procent inklusive utdelning i EUR
Jämför fonder
Handelsbanken Latinamerika Tema (EUR)

Notera att avkastningen på valt jämförelseindex, till skillnad från fondens avkastning, inte tar gjorda utdelningar i beaktande. Det får till följd att fondens avkastning relativt valt jämförelseindex är högre än den annars skulle vara.

Utveckling

Kurs 28.01.2022 1 vecka 1 månad 3 månader 2022 1 år 5 år 10 år
23,15 EUR 2,12% 6,29% 9,46% 5,42% -1,78% -19,37% -21,90%

Portföljen 10.01.2022

Fonden steg med 4,15% i december. Under månaden hölls andra omgången av presidentvalet i Chile och valet vanns av vänsterkandidaten Boric. Efter Mexiko var Chile den bästa marknaden i portföljen. Det bolag som bidrog bäst till fondens avkastning i december var det mexikanska fastighetsbolaget Vesta. Bolaget vänder sig till internationella företag som söker exponering mot den nordamerikanska marknaden och den snabbt växande e-handeln i Mexiko. Även hamnoperatören Santos Brasil utvecklades väl under månaden. Sämsta bidragsgivare var mjukvaruföretaget TOTVS. Vår bedömning är dock fortsatt att TOTVS är ett kvalitetsbolag med bra tillväxtutsikter och inbyggt skydd mot hög inflation.

Portföljfördelning 31.12.2021

Aktier 96,46%
Räntebärande inkl. likvida medel 3,54%

Geografisk fördelning 31.12.2021

Brasilien 52,89%
Mexiko 32,52%
Chile 7,49%
Peru 3,47%
Australien 2,69%
Övrigt 0,93%