Köp Handelsbanken Latinamerika Tema

Handelsbanken Latinamerika Tema

Legalt namn: Handelsbanken Latinamerika Tema (A1 EUR)
Sverigeregistrerad Aktiefond (Placeringsfond) Köp

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 6-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns tillgängliga på svenska under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.

Observera att Handelsbanken Fonder AB kan besluta att avsluta de arrangemang som fastställts för marknadsföring i Finland.

Fonden är aktivt förvaltad och placerar på marknader i Latinamerika och Mellanamerika. Fonden kan också placera i företag i EU, EFTA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore och USA om de har minst 25% av sin verksamhet eller marknad i Latinamerika.

Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering främst sker i bolag kopplade till noga utvalda, analyserade och långsiktiga investeringsteman där vi förväntar oss en lång period av tillväxt. Exempel på våra huvudteman är Demografi, Produktivitet, Livsstilar och Miljö.

Detta är en fond som placerar med särskilda hållbarhetskriterier. Hur vi tillämpar hållbarhetskriterier är beskrivet i fondens informationsbroschyr.
Kristoffer Eklund

Förvaltare

Kristoffer Eklund Har varit i branschen sedan 2008. Förvaltat fonden sedan 1 januari 2021.
Risk: 6/7
Risk  6/7
 
Risk (1-7) är ett mått på fondens historiska kurssvängningar, om fonden är ny kan risken istället baseras på fondens jämförelseindex. Risknivå 1 står för låg risk och 7 står för hög risk.
Rating: 2
Total Rating™ 
31.05.2022
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Handelsbankens fonder graderas i sju riskklasser, 1 för lägst risk och 7 för högst risk.
Om Rating
EuapIndicator:1
EU-klassificering
 
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling.
  30.04.2022
Hållbarhets-
betyg

Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget.

Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments).

Graf

I procent inklusive utdelning i EUR
Jämför fonder
Handelsbanken Latinamerika Tema (EUR)

Notera att avkastningen på valt jämförelseindex, till skillnad från fondens avkastning, inte tar gjorda utdelningar i beaktande. Det får till följd att fondens avkastning relativt valt jämförelseindex är högre än den annars skulle vara.

Utveckling

Kurs 01.07.2022 1 vecka 1 månad 3 månader 2022 1 år 5 år 10 år
22,39 EUR -1,63% -13,49% -19,63% 1,96% -12,20% -20,88% -23,54%

Portföljen 13.06.2022

Fonden utvecklades positivt i maj, drivet av starkare valutor och en viss uppgång i aktiemarknaden. I Colombia hölls under månaden första omgången av presidentvalet. Vänsterkandidaten Petro, som länge såg ut att vinna med marginal, samlade mindre stöd än väntat. Samtidigt gick uppstickaren och populisten Hernández starkt. Valet avgörs i mitten av juni och i slutet av maj visade opinionsundersökningar på ett jämnt läge. Den nya presidenten kommer att ha svårt att få igenom radikala reformer i kongressen. Positivt till fondens avkastning i maj bidrog framför allt det brasilianska elbolaget Copel. Bolaget presenterade en stark kvartalsrapport med god kostnadskontroll och resultaten från kraftgenereringen var bättre än väntat. Copel påbörjade i april, tidigare än väntat, starten av en vindpark, vilket stärker bolagets exponering mot förnybar energi. Negativt påverkade mjukvaruföretaget TOTVS. Marknaden hade förväntat sig mer av TOTVS, särskilt inom bolagets Techfin.

Portföljfördelning 31.05.2022

Aktier 96,22%
Räntebärande inkl. likvida medel 3,78%

Geografisk fördelning 31.05.2022

Brasilien 58,80%
Mexiko 29,27%
Chile 5,66%
Peru 3,67%
Australien 2,59%