Köp Handelsbanken Latinamerika Impact Tema

Handelsbanken Latinamerika Impact Tema

Legalt namn: Handelsbanken Latinamerika Impact Tema (A1 EUR)
Sverigeregistrerad Aktiefond (Placeringsfond) Köp

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns tillgängliga på svenska under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.

Observera att Handelsbanken Fonder AB kan besluta att avsluta de arrangemang som fastställts för marknadsföring i Finland.

Fonden är aktivt förvaltad och placerar huvudsakligen på marknader i Latinamerika och Mellanamerika. Fonden placerar i bolag vars verksamhet, produkter eller tjänster som enligt vår bedömning har, eller kan förväntas få, en positiv påverkan (impact) på ett eller flera av de 17 Globala målen i Agenda 2030 antaget av FN. Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering sker i ett avgränsat område vars utveckling bedöms medföra en strukturell förändring av ekonomin och samhället. Denna förändring ger bolag verksamma inom det tematiska området goda förutsättningar att skapa lönsam tillväxt över tid.

Fonden redovisas som artikel 9 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
Kristoffer Eklund

Förvaltare

Kristoffer Eklund Har varit i branschen sedan 2008. Förvaltat fonden sedan 1 januari 2021.
Risk: 5/7
Risk  5/7
 
Riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra finansiella produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Risknivå 1 står för låg risk och 7 för hög risk.
Rating: 3
Total Rating™ 
30.04.2023
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Handelsbankens fonder graderas i sju riskklasser, 1 för lägst risk och 7 för högst risk.
Om Rating
EuapIndicator:2
EU-klassificering
 
Fonden har hållbara investeringar som mål.
Om klassificeringen
  31.03.2023
Hållbarhets-
betyg

Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget.

Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments).

Graf

I procent inklusive utdelning i EUR
Jämför fonder
Handelsbanken Latinamerika Impact Tema (EUR)

Notera att avkastningen på valt jämförelseindex, till skillnad från fondens avkastning, inte tar gjorda utdelningar i beaktande. Det får till följd att fondens avkastning relativt valt jämförelseindex är högre än den annars skulle vara.

Utveckling

Kurs 05.06.2023 1 vecka 1 månad 3 månader 2023 1 år 5 år 10 år
28,86 EUR 1,12% 9,65% 12,21% 16,46% 12,60% 6,73% -7,87%

Portföljen 12.04.2023

Fonden utvecklades positivt under första kvartalet i huvudsak drivet av bolagen i Mexiko. Vi ser en tydlig trend i hur bolag i landet gynnas av att värdekedjor flyttar närmre USA. Detta i kombination med låga värderingar har lett till en stark utveckling på mexikanska aktier. I Brasilien har vi sett stor oro efter att vänsterkandidaten Lula tillträtt presidentposten. Lula lovar stora reformer som kräver stora utgifter och en budget som inte balanserar. Detta har påverkat centralbankens räntepolitik som behöver kompensera genom högre räntor under längre tid, vilket i sin tur resulterat i hög volatilitet på aktiemarknaden. I slutet av kvartalet publicerades ett förslag för hur offentliga utgifter ska begränsas, detta tolkades positivt av marknaden. Framåt finns goda utsikter för stora räntesänkningar i Brasilien vilket vi tror kommer leda till stark aktiemarknad. Tidpunkten för detta är dock beroende av hur förtroendet för den politiska agendan utvecklas. Sämst påverkan under kvartalet hade utbildningsbolaget Anima som levererade en svagare rapport än förväntat samt en oro i sektorn. Bästa bidragsgivare till fonden var apotekskedjan Fragua som redovisade ett stark resultat i samband med årsredovisningen. Fastighetsbolaget Vesta var en annan stark bidragsgivare som tydligt gynnas av mer lokala värdekedjor. Fonden är tematiskt förvaltad med inriktning mot stabila bolag som vi bedömer har positiv påverkan på samhällen de verkar i.

Portföljfördelning 30.04.2023

Aktier 97,23%
Räntebärande inkl. likvida medel 2,77%

Geografisk fördelning 30.04.2023

Brasilien 55,91%
Mexiko 31,47%
Chile 6,06%
Peru 3,80%
Australien 2,34%
Övrigt 0,42%