Köp Handelsbanken Latinamerika Impact Tema

Handelsbanken Latinamerika Impact Tema

Legalt namn: Handelsbanken Latinamerika Impact Tema (A1 EUR)
Sverigeregistrerad Aktiefond (Placeringsfond) Köp

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns tillgängliga på svenska under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.

Observera att Handelsbanken Fonder AB kan besluta att avsluta de arrangemang som fastställts för marknadsföring i Finland.

Fonden är aktivt förvaltad och placerar huvudsakligen på marknader i Latinamerika och Mellanamerika. Fonden placerar i bolag vars verksamhet, produkter eller tjänster som enligt vår bedömning har, eller kan förväntas få, en positiv påverkan (impact) på ett eller flera av de 17 Globala målen i Agenda 2030 antaget av FN. Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering sker i ett avgränsat område vars utveckling bedöms medföra en strukturell förändring av ekonomin och samhället. Denna förändring ger bolag verksamma inom det tematiska området goda förutsättningar att skapa lönsam tillväxt över tid.

Fonden redovisas som artikel 9 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
Kristoffer Eklund

Förvaltare

Kristoffer Eklund Har varit i branschen sedan 2008. Förvaltat fonden sedan 1 januari 2021.
Risk: 5/7
Risk  5/7
 
Riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra finansiella produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Risknivå 1 står för låg risk och 7 för hög risk.
Rating: 3
Total Rating™ 
31.08.2023
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Handelsbankens fonder graderas i sju riskklasser, 1 för lägst risk och 7 för högst risk.
Om Rating
EuapIndicator:2
SFDR
 
Fonden har hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden investerar i bolag vars produkter och tjänster bedöms ha ett direkt positivt bidrag till uppfyllelsen av ett eller flera av delmålen i Agenda 2030. Läs mer i fondens informationsbroschyr.
Fonden redovisas som artikel 9 enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR).
  31.07.2023
Hållbarhets-
betyg

Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget.

Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments).

Graf

I procent inklusive utdelning i EUR
Jämför fonder
Handelsbanken Latinamerika Impact Tema (EUR)

Notera att avkastningen på valt jämförelseindex, till skillnad från fondens avkastning, inte tar gjorda utdelningar i beaktande. Det får till följd att fondens avkastning relativt valt jämförelseindex är högre än den annars skulle vara.

Utveckling

Kurs 22.09.2023 1 vecka 1 månad 3 månader 2023 1 år 5 år 10 år
28,98 EUR -2,13% 0,52% -1,33% 16,95% 10,32% 12,89% 1,38%

Portföljen 24.07.2023

Fonden utvecklades positivt med 16,2% under andra kvartalet primärt drivet av Brasilien, men även Chile. Efter en initialt svag och volatil inledning på den brasilianska aktiemarknaden under första kvartalet, drivet av för expansiv finanspolitik, har andra kvartalet gått i dur. En kombination av ett nytt utgiftsankare för offentliga sektorn och ett allmänt optimistiskt globalt sentiment har drivit stora värdeökningar i brasilianska aktier. Huruvida utgiftstaket kan realiseras återstår att se och marknaden prisar än så länge ett visst underskott relativt de löften som regeringen gett. Tidpunkten och storleken på kommande räntesänkningar är dock beroende av hur förtroendet för den politiska agendan utvecklas.
Störst negativ påverkan under kvartalet kom från elmotorproducenten WEG. Bolaget har stor andel av sin försäljning utanför Brasilien och den starka brasilianska valutan missgynnar bolaget. Bästa bidragsgivare till fonden var börsoperatören B3, drivet av betydligt högre aktivitet på den brasilianska börsen. Trävaruproducenten Dexco var en annan stark bidragsgivare under kvartalet som tydligt gynnas av lägre räntor och högre aktivitet i byggsektorn.
Vi ser positivt på möjligheterna till fallande räntor i regionen, speciellt i Brasilien och Chile. Som följd av detta har vi köpt aktier i bolag vi bedömer gynnas av denna utveckling.
Fonden är tematiskt förvaltad med inriktning mot stabila bolag som vi bedömer har positiv påverkan på de samhällen de verkar i.

Portföljfördelning 31.08.2023

Aktier 96,76%
Räntebärande inkl. likvida medel 3,24%

Geografisk fördelning 31.08.2023

Brasilien 57,92%
Mexiko 30,39%
Chile 5,30%
Peru 3,60%
Australien 2,17%
Övrigt 0,61%