Köp Handelsbanken Latinamerika Impact Tema

Handelsbanken Latinamerika Impact Tema

Legalt namn: Handelsbanken Latinamerika Impact Tema (A1 EUR)
Sverigeregistrerad Aktiefond (Placeringsfond) Köp

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 6-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns tillgängliga på svenska under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.

Observera att Handelsbanken Fonder AB kan besluta att avsluta de arrangemang som fastställts för marknadsföring i Finland.

Fonden är aktivt förvaltad och placerar huvudsakligen på marknader i Latinamerika och Mellanamerika.

Fonden placerar i bolag vars verksamhet, produkter eller tjänster som enligt vår bedömning har, eller kan förväntas få, en positiv påverkan (impact) på ett eller flera av de 17 Globala målen i Agenda 2030 antaget av FN.

Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering sker i ett avgränsat område vars utveckling bedöms medföra en strukturell förändring av ekonomin och samhället. Denna förändring ger bolag verksamma inom det tematiska området goda förutsättningar att skapa lönsam tillväxt över tid.

Detta är en fond som placerar med särskilda hållbarhetskriterier. Hur vi tillämpar hållbarhetskriterier är beskrivet i fondens informationsbroschyr.
Kristoffer Eklund

Förvaltare

Kristoffer Eklund Har varit i branschen sedan 2008. Förvaltat fonden sedan 1 januari 2021.
Risk: 6/7
Risk  6/7
 
Risk (1-7) är ett mått på fondens historiska kurssvängningar, om fonden är ny kan risken istället baseras på fondens jämförelseindex. Risknivå 1 står för låg risk och 7 står för hög risk.
Rating: 2
Total Rating™ 
31.08.2022
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Handelsbankens fonder graderas i sju riskklasser, 1 för lägst risk och 7 för högst risk.
Om Rating
EuapIndicator:2
EU-klassificering
 
Fonden har hållbara investeringar eller minskning av koldioxidutsläpp som mål.
Om klassificeringen
  31.07.2022
Hållbarhets-
betyg

Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget.

Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments).

Graf

Värde i EUR inklusive utdelning
Här kan du se hur ett månadssparande i våra fonder har utvecklats historiskt.
Månadssparande
i fondens kursvaluta  
Jämför fonder
Handelsbanken Latinamerika Impact Tema (EUR)
Månadssparande
Räkna mer på månadssparande

Utveckling

Kurs 05.10.2022 1 vecka 1 månad 3 månader 2022 1 år 5 år 10 år
26,37 EUR 3,86% 1,50% 19,54% 20,08% 19,81% -22,19% -14,82%

Portföljen 13.09.2022

I augusti steg fonden med 4% . Rapportperioden har överlag varit positiv i regionen. Under månaden köpte vi in ett nytt bolag, Orizon, som är verksamt inom sophantering, bioenergi och återvinning. Orizon hade en stark utveckling under månaden. Bästa bidragsgivare till fondens avkastning i augusti var Santos Brasil, som gynnas av fortsatt brist på hamnkapacitet i Santos, där bolaget har sin huvudverksamhet. Mexiko utvecklades däremot svagt på farhågor om ännu högre inflation och räntehöjningar. Det drabbade telekomoperatören Televisa, som bidrog negativt till fondens avkastning. Under månaden ändrade fonden namn till Latinamerika Impact Tema. Utöver våra grundläggande riktlinjer för ansvarsfulla investeringar är placeringsinriktningen för en impactfond uttalat förknippat med Globala målen. Det innebär att fonden placerar i bolag som enligt vår bedömning har, eller kan förväntas få, en positiv påverkan (impact) på ett eller flera av de 17 Globala målen i Agenda 2030.

Portföljfördelning 31.08.2022

Aktier 96,22%
Räntebärande inkl. likvida medel 3,78%

Geografisk fördelning 31.08.2022

Brasilien 60,21%
Mexiko 28,68%
Chile 4,25%
Peru 3,98%
Australien 2,88%