Köp Handelsbanken Latinamerika Impact Tema

Handelsbanken Latinamerika Impact Tema

Legalt namn: Handelsbanken Latinamerika Impact Tema (A1 EUR)
Sverigeregistrerad Aktiefond (Placeringsfond) Köp

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns tillgängliga på svenska under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.

Observera att Handelsbanken Fonder AB kan besluta att avsluta de arrangemang som fastställts för marknadsföring i Finland.

Fonden är aktivt förvaltad och placerar huvudsakligen på marknader i Latinamerika och Mellanamerika. Fonden placerar i bolag vars verksamhet, produkter eller tjänster som enligt vår bedömning har, eller kan förväntas få, en positiv påverkan (impact) på ett eller flera av de 17 Globala målen i Agenda 2030 antaget av FN. Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering sker i ett avgränsat område vars utveckling bedöms medföra en strukturell förändring av ekonomin och samhället. Denna förändring ger bolag verksamma inom det tematiska området goda förutsättningar att skapa lönsam tillväxt över tid.

Fonden redovisas som artikel 9 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
Kristoffer Eklund

Förvaltare

Kristoffer Eklund Har varit i branschen sedan 2008. Förvaltat fonden sedan 1 januari 2021.
Risk: 5/7
Risk  5/7
 
Riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra finansiella produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Risknivå 1 står för låg risk och 7 för hög risk.
Rating: 3
Total Rating™ 
31.01.2024
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Handelsbankens fonder graderas i sju riskklasser, 1 för lägst risk och 7 för högst risk.
Om Rating
EuapIndicator:2
SFDR
 
Fonden har hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden investerar i bolag vars produkter och tjänster bedöms ha ett direkt positivt bidrag till uppfyllelsen av ett eller flera av delmålen i Agenda 2030. Läs mer i fondens informationsbroschyr.
Fonden redovisas som artikel 9 enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR).
  30.09.2023
Hållbarhets-
betyg

Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget.

Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments).

Graf

Värde i EUR inklusive utdelning
Här kan du se hur ett månadssparande i våra fonder har utvecklats historiskt.
Månadssparande
i fondens kursvaluta  
Jämför fonder
Handelsbanken Latinamerika Impact Tema (EUR)
Månadssparande
Räkna mer på månadssparande

Utveckling

Kurs 28.02.2024 1 vecka 1 månad 3 månader 2024 1 år 5 år 10 år
31,17 EUR 0,16% 2,80% 7,52% -0,22% 23,49% 0,84% 24,39%

Portföljen 08.01.2024

Fonden utvecklades positivt under årets fjärde och sista kvartal och steg med 10,26% , drivet av ett globalt risksentiment som kraftigt förbättrats. Centralbankerna i Brasilien och Chile har sänkt räntan under flera omgångar under andra halvan av året på grund av en mildare inflationsbild. Nu signalerar även centralbanker världen över räntesänkningar vilket tolkats positivt och gett ytterligare stöd åt den övergripande makrobilden. Under kvartalet har vi således sett en bred uppgång i hela regionen. Vi förväntar oss fortsatta räntesänkningar på grund av en mild inflationsbild och höga realräntor vilket fortsatt väntas ge stöd åt aktiemarknaden.
Bästa bidragsgivare till fonden var banken Itau som fortsätter rapportera starka resultat vilket tillsammans med ett högre risksentiment drivit aktiekursen.
Det svagaste bidraget kom från Sao Martinho, ett företag med en ledande ställning inom biobränslen. Aktiekursen påverkades negativt drivet av lägre priser på biobränslen som nu handlas till rabatt vid pump jämfört med fossila bränslen.
Vi ser positivt på möjligheterna till fallande räntor i regionen, speciellt i Brasilien och Chile. Till följd av detta har vi köpt aktier i bolag vi bedömer gynnas av denna utveckling.
Fonden är tematiskt förvaltad med inriktning mot stabila bolag som vi bedömer har positiv påverkan på samhällen de verkar i.

Portföljfördelning 31.01.2024

Aktier 97,98%
Räntebärande inkl. likvida medel 2,02%

Geografisk fördelning 31.01.2024

Brasilien 57,65%
Mexiko 31,50%
Chile 5,20%
Peru 3,78%
USA 1,87%