Köp Handelsbanken Latinamerika Impact Tema

Handelsbanken Latinamerika Impact Tema

Legalt namn: Handelsbanken Latinamerika Impact Tema (A1 EUR)
Sverigeregistrerad Aktiefond (Placeringsfond) Köp

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns tillgängliga på svenska under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.

Observera att Handelsbanken Fonder AB kan besluta att avsluta de arrangemang som fastställts för marknadsföring i Finland.

Fonden är aktivt förvaltad och placerar huvudsakligen på marknader i Latinamerika och Mellanamerika.

Fonden placerar i bolag vars verksamhet, produkter eller tjänster som enligt vår bedömning har, eller kan förväntas få, en positiv påverkan (impact) på ett eller flera av de 17 Globala målen i Agenda 2030 antaget av FN.

Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering sker i ett avgränsat område vars utveckling bedöms medföra en strukturell förändring av ekonomin och samhället. Denna förändring ger bolag verksamma inom det tematiska området goda förutsättningar att skapa lönsam tillväxt över tid.

Detta är en fond som placerar med särskilda hållbarhetskriterier. Hur vi tillämpar hållbarhetskriterier är beskrivet i fondens informationsbroschyr.
Kristoffer Eklund

Förvaltare

Kristoffer Eklund Har varit i branschen sedan 2008. Förvaltat fonden sedan 1 januari 2021.
Risk: 5/7
Risk  5/7
 
Riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra finansiella produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Risknivå 1 står för låg risk och 7 för hög risk.
Rating: 2
Total Rating™ 
31.12.2022
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Handelsbankens fonder graderas i sju riskklasser, 1 för lägst risk och 7 för högst risk.
Om Rating
EuapIndicator:2
EU-klassificering
 
Fonden har hållbara investeringar som mål.
Om klassificeringen
  30.11.2022
Hållbarhets-
betyg

Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget.

Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments).

Graf

Värde i EUR inklusive utdelning
Här kan du se hur ett månadssparande i våra fonder har utvecklats historiskt.
Månadssparande
i fondens kursvaluta  
Jämför fonder
Handelsbanken Latinamerika Impact Tema (EUR)
Månadssparande
Räkna mer på månadssparande

Utveckling

Kurs 06.02.2023 1 vecka 1 månad 3 månader 2023 1 år 5 år 10 år
25,50 EUR -1,12% 5,72% -13,82% 2,91% 11,26% -19,69% -22,18%

Portföljen 12.01.2023

I december hade fonden en negativ utveckling. Marknaden präglades fortsatt av hög volatilitet. Det beror till stor del på osäkerheten efter presidentvalet i Brasilien, vilket styr den aktuella utvecklingen på brasilianska aktiemarknaden. Det finns en oro för att den nya presidentens reformer kommer att vara mindre marknadsvänliga och att taket för offentliga utgifter inte upprätthålls. Sämsta bidragsgivare till fondens avkastning i december var litiumproducenten Allkem. Positivt bidrog framför allt Boa Vista inom temat finansiell inkludering. Boa Vista-aktien utvecklades starkt efter ett bud som låg kraftigt över bolagets börskurs.

Portföljfördelning 31.01.2023

Aktier 99,50%
Räntebärande inkl. likvida medel 0,50%

Geografisk fördelning 31.01.2023

Brasilien 52,96%
Mexiko 35,33%
Chile 4,93%
Peru 4,27%
Australien 2,51%