Köp Handelsbanken Nordiska Småbolag

Handelsbanken Nordiska Småbolag

Legalt namn: Handelsbanken Nordiska Småbolag (A1 EUR)
Sverigeregistrerad Aktiefond (Placeringsfond) Köp

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns tillgängliga på svenska under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.

Observera att Handelsbanken Fonder AB kan besluta att avsluta de arrangemang som fastställts för marknadsföring i Finland.

Mål och placeringsinriktning
Fonden är aktivt förvaltad vilket innebär att förvaltaren fattar egna aktiva placeringsbeslut. Målet är att långsiktigt överträffa avkastningen på underliggande marknad, definierad som jämförelseindex.

Fondens avkastning bestäms av hur de aktier som fonden placerar i ökar eller minskar i värde. Fonden placerar i aktier och aktierelaterade instrument utgivna av små och medelstora företag med säte i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island eller som handlas på en reglerad marknad i Norden, vars marknadsvärde vid investeringstillfället inte överstiger 0,5% av det samlade marknadsvärdet av de marknader som fonden kan placera på och har därmed valutaexponering mot dessa marknader. Om vi anser att det är till fördel för andelsägarna placerar fonden även i större företag och i onoterade företag.

När vi väljer aktier till fonden lägger vi särskild vikt vid att företagets strategi sammanfaller med vår bedömning om vad som kan ge en god kursutveckling på aktien. Därefter värderar vi företagets nyckeltal såsom till exempel vinsttillväxten i förhållande till marknadens förväntningar.

Inom ramen för fondens placeringsinriktning beaktas internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. Fonden tillämpar en exkluderingsstrategi på bolag verksamma inom områdena/branscherna fossila bränslen, krigsmateriel, tobak, cannabis, alkohol, kommersiell spelverksamhet och pornografi. Fonden kan dock investera i bolag som är involverade i kraftgenerering, distribution eller tjänster avseende fossila bränslen i de fall bolagen bedöms ställa om sin verksamhet till mer förnyelsebar energi.
Fonden får placera i derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning. Fonden får placera max 10% av fondförmögenheten i fondandelar.

Vi jämför fondens utveckling mot följande index: SIX SRI Nordic 200 Small Cap Net Index. Eftersom fonden är aktivt förvaltad kommer avkastningen över tid att avvika från detta index.

Andelsklassen lämnar inte någon utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden.

Du kan köpa och sälja fondandelar, i normalfallet, alla bankdagar.

För mer information om hållbarhetsarbetet, andelsklassbeteckningen inom parentes och förvaltning i förhållande till fondens jämförelseindex och risknivå hänvisas till informationsbroschyren.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för dig som planerar att ta ut dina pengar inom 5 år.

Utveckling

I procent inklusive utdelning
Grafen ovan visar den historiska utvecklingen i EUR, efter avgifter. Om fonden lämnar utdelning är utvecklingen beräknad med utdelningen återlagd. Ingen hänsyn är tagen till inflation.
Utveckling Fond 1 Index 2
31.08.2023 -6,53 -2,85
2022 -34,11 -29,50
2021 24,62 25,16
2020 27,60 21,75
2019 28,42 30,33
Genomsn. avk. Fond 1 Index 2
2 år -20,71 -17,19
3 år -2,71 -0,32
5 år 1,64 3,33
10 år 9,06 9,69
     

Branschfördelning 31.08.2023

Industrivaror och –tjänster 27,33%
Material 12,01%
Dagligvaror 10,79%
Hälsovård 10,56%
Finans och fastigheter 9,73%
Sällanköpsvaror och –tjänster 9,04%
Fastigheter 7,78%
Informationsteknologi 7,71%
Teleoperatörer 5,04%

Största innehav 31.08.2023

Castellum AB 2,36%
Pandora A/S 2,20%
Svenska Cellulosa AB Class B 1,87%
Mowi ASA 1,71%
Tele2 AB Class B 1,63%
Nordnet AB (publ) Ordinary Shares 1,59%
H. Lundbeck AS Ordinary Shares - Class B 1,55%
Kesko Oyj Class B 1,54%
AAK AB 1,52%
Alm Brand A/S 1,52%
Alla värdepapper

Riskmått (3 år) 31.08.2023

Total risk 23,73%
Total risk i index 22,81%*
Aktiv risk 2,91%*
Informationskvot -0,82*
Sharpekvot -0,14
Sharpekvot index -0,04*
Nyckeltal vid riskuppföljning

Fakta

Fakta om fonden
Förvaltas av Tore Marken
Registreringsland Sverige
Huvudkategori Aktiefond
Underkategori Sverige/Norden
Fondens startdatum 15.10.1998
Andelsklassens startdatum 02.03.2015
Fondförmögenhet 1 871 MEUR (31.08.2023)
Kursvaluta EUR
Handelsvaluta -
Instrumentgrupp Okompl.
UCITS Ja
ISIN SE0006789798
Fakta om fondbolaget
Fondbolag Handelsbanken Fonder AB
Tillstånd för fondverksamhet 06.05.1991
Övriga tillstånd Diskretionär portföljförvaltning
Förvaltare av AIF:er
Lämna investeringsråd
Ta emot och vidarebefodra ordrar
Förvaringsinstitut J. P. Morgan SE - Stockholm Bankfilial
Fondbolagets säte Stockholm
Tillsynsmyndighet Finansinspektionen
Revisor PricewaterhouseCoopers
Klagomålsansvarig -