Köp Handelsbanken Nordiska Småbolag

Handelsbanken Nordiska Småbolag

Legalt namn: Handelsbanken Nordiska Småbolag (A1 EUR)
Sverigeregistrerad Aktiefond (Placeringsfond) Köp

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 6-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns tillgängliga på svenska under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.

Observera att Handelsbanken Fonder AB kan besluta att avsluta de arrangemang som fastställts för marknadsföring i Finland.

Fonden är aktivt förvaltad och placerar i aktier och aktierelaterade instrument utgivna av små och medelstora företag med säte i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island eller som handlas på en reglerad marknad i Norden, vars marknadsvärde vid investeringstillfället inte överstiger 0,5% av det samlade marknadsvärdet av de marknader som fonden kan placera på och har därmed valutaexponering mot dessa marknader. Om vi anser att det är till fördel för andelsägarna placerar fonden även i större företag och i onoterade företag.

Detta är en fond som placerar med särskilda hållbarhetskriterier. Hur vi tillämpar hållbarhetskriterier är beskrivet i fondens Informationsbroschyr.
Tore Marken

Förvaltare

Tore Marken Har varit i branschen sedan 1996. Förvaltat fonden sedan 1 januari 2008.
Risk: 6/7
Risk  6/7
 
Risk (1-7) är ett mått på fondens historiska kurssvängningar, om fonden är ny kan risken istället baseras på fondens jämförelseindex. Risknivå 1 står för låg risk och 7 står för hög risk.
Rating: 3
Total Rating™ 
31.07.2022
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Handelsbankens fonder graderas i sju riskklasser, 1 för lägst risk och 7 för högst risk.
Om Rating
EuapIndicator:1
EU-klassificering
 
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling.
  31.05.2022
Hållbarhets-
betyg

Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget.

Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments).

Graf

I procent inklusive utdelning i EUR
Jämför fonder
Handelsbanken Nordiska Småbolag (EUR)

Notera att avkastningen på valt jämförelseindex, till skillnad från fondens avkastning, inte tar gjorda utdelningar i beaktande. Det får till följd att fondens avkastning relativt valt jämförelseindex är högre än den annars skulle vara.

Utveckling

Kurs 05.08.2022 1 vecka 1 månad 3 månader 2022 1 år 5 år 10 år
149,15 EUR -1,70% 12,26% -5,82% -23,61% -23,01% 51,34% 270,75%

Portföljen 20.07.2022

I juni gick Danmark bäst och Sverige sämst på den nordiska aktiemarknaden. Månaden präglades av oro för ökad inflation och risk för recession. Det tyngde särskilt konjunkturkänsliga bolag som är exponerade mot ekonomisk tillväxt. Den minskade riskviljan och stigande räntor har drabbat svenska fastighetsbolag hårt med nedgångar på över 25% i juni. Signaler om lägre efterfrågan kommer också från konsumentbolagen. Positivt är att det ser ut som att problemen med komponentbrist börjar lösa sig, vilket gynnar bland annat bilproduktionen. Fonden gick ner något mer än index i juni. Positivt till fondens avkastning bidrog Sanoma, Schibsted och Momentum Group. Negativt påverkade innehaven i Corem, Balder och Nyfosa. Under månaden ökade vi något i mer defensiva bolag. Vi söker fortsatt vinnare bland bra innovativa småbolag i Norden.

Portföljfördelning 31.07.2022

Aktier 96,87%
Räntebärande inkl. likvida medel 3,13%

Geografisk fördelning 31.07.2022

Sverige 49,58%
Danmark 21,01%
Norge 18,97%
Finland 9,40%
Övrigt 1,04%