Köp Handelsbanken Nordiska Småbolag

Handelsbanken Nordiska Småbolag

Legalt namn: Handelsbanken Nordiska Småbolag (A1 EUR)
Sverigeregistrerad Aktiefond (Placeringsfond) Köp
Fonden är aktivt förvaltad och placerar i aktier och aktierelaterade instrument utgivna av små och medelstora företag med säte i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island eller som handlas på en reglerad marknad i Norden, vars marknadsvärde vid investeringstillfället inte överstiger 0,5% av det samlade marknadsvärdet av de marknader som fonden kan placera på och har därmed valutaexponering mot dessa marknader. Om vi anser att det är till fördel för andelsägarna placerar fonden även i större företag och i onoterade företag.

Detta är en fond som placerar med särskilda hållbarhetskriterier. Hur vi tillämpar hållbarhetskriterier är beskrivet i fondens Informationsbroschyr.

Aktuellt

Fonden får nya fondbestämmelser den 22 januari 2022.

Läs mer under Fondändringar
Tore Marken

Förvaltare

Tore Marken Född 1970 och har varit i branschen sedan 1996. Förvaltat fonden sedan 1 januari 2008.
Risk: 6/7
Risk  6/7
 
Risk (1-7) är ett mått på fondens historiska kurssvängningar, om fonden är ny kan risken istället baseras på fondens jämförelseindex. Risknivå 1 står för låg risk och 7 står för hög risk.
Rating: 4
Total Rating™ 
31.12.2021
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Handelsbankens fonder graderas i sju riskklasser, 1 för lägst risk och 7 för högst risk.
Om Rating
EuapIndicator:1
EU-klassificering
 
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling.
  30.11.2021
Hållbarhets-
betyg

Hållbarhetsbetyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma fondkategori. De fonder som analyseras kan få ett Hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget. Betyget tas fram av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.

Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments).

Graf

I procent inklusive utdelning i EUR
Jämför fonder
Handelsbanken Nordiska Småbolag (EUR)

Notera att avkastningen på valt jämförelseindex, till skillnad från fondens avkastning, inte tar gjorda utdelningar i beaktande. Det får till följd att fondens avkastning relativt valt jämförelseindex är högre än den annars skulle vara.

Utveckling

Kurs 28.01.2022 1 vecka 1 månad 3 månader 2022 1 år 5 år 10 år
171,20 EUR -2,68% -12,27% -11,00% -12,32% 10,68% 83,47% 334,34%

Portföljen 10.01.2022

Nordiska aktiemarknaden steg i december och Sverige gick bäst. Trots oron för spridningen av den nya virusvarianten omikron avslutades året starkt. Reserelaterade bolag gick dock svagt i december. Räntehöjningar kommer nu närmare i flera länder och inflationen ser ut att stanna. Under månaden gick konjunkturkänsliga bolag bra, medan flera av de högst värderade aktierna utvecklades sämre. Aktiviteten var stor på marknaden med börsintroduktioner, bud och förvärv. Fonden avkastade något bättre än marknaden, såväl i december som för helåret 2021. Positiva bidragsgivare till fondens avkastning i december var Vestum, Elliptic Labs, Wallenius Wilhelmsen och BEWI. Negativt påverkade innehaven i Truecaller, cBrain och ChemoMetec. Efter en gradvis ökning i de konjunkturkänsliga sektorerna under hösten, har vi nu en portfölj som är positionerad för bra tillväxt i ekonomierna under 2022. Vi har också ökat i gröna bolag som Scatec.

Portföljfördelning 31.12.2021

Aktier 98,46%
Räntebärande inkl. likvida medel 1,54%

Geografisk fördelning 31.12.2021

Sverige 49,81%
Danmark 20,32%
Norge 19,40%
Finland 9,89%
Övrigt 0,59%