Köp Handelsbanken Nordiska Småbolag

Handelsbanken Nordiska Småbolag

Legalt namn: Handelsbanken Nordiska Småbolag (A1 EUR)
Sverigeregistrerad Aktiefond (Placeringsfond) Köp

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns tillgängliga på svenska under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.

Observera att Handelsbanken Fonder AB kan besluta att avsluta de arrangemang som fastställts för marknadsföring i Finland.

Fonden är aktivt förvaltad och placerar i aktier och aktierelaterade instrument utgivna av små och medelstora företag med säte i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island eller som handlas på en reglerad marknad i Norden, vars marknadsvärde vid investeringstillfället inte överstiger 0,5% av det samlade marknadsvärdet av de marknader som fonden kan placera på och har därmed valutaexponering mot dessa marknader. Om vi anser att det är till fördel för andelsägarna placerar fonden även i större företag och i onoterade företag.

Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
Tore Marken

Förvaltare

Tore Marken Har varit i branschen sedan 1996. Förvaltat fonden sedan 1 januari 2008.
Risk: 5/7
Risk  5/7
 
Riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra finansiella produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Risknivå 1 står för låg risk och 7 för hög risk.
Rating: 3
Total Rating™ 
30.04.2023
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Handelsbankens fonder graderas i sju riskklasser, 1 för lägst risk och 7 för högst risk.
Om Rating
EuapIndicator:1
EU-klassificering
 
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling.
  31.03.2023
Hållbarhets-
betyg

Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget.

Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments).

Graf

I procent inklusive utdelning i EUR
Jämför fonder
Handelsbanken Nordiska Småbolag (EUR)

Notera att avkastningen på valt jämförelseindex, till skillnad från fondens avkastning, inte tar gjorda utdelningar i beaktande. Det får till följd att fondens avkastning relativt valt jämförelseindex är högre än den annars skulle vara.

Utveckling

Kurs 02.06.2023 1 vecka 1 månad 3 månader 2023 1 år 5 år 10 år
130,71 EUR 1,17% -1,84% -3,03% 1,34% -15,92% 20,71% 165,92%

Portföljen 12.04.2023

Börserna i Norden steg under årets första kvartal. Småbolag gick upp med cirka 3,1% och större bolag även mera (MSCI Nordic), vilket var i linje med världsindex MSCI World. Även börserna i USA steg, men skillnaderna var stora mellan de olika indexen; Nasdaq steg med hela 17% medan till exempel Dow Jones med blygsamma 0.9%. I Norden var det breda svenska indexet starkast under det första kvartalet med en uppgång på cirka 8%, den danska börsen steg 7% medan Helsingfors- och Oslobörserna sjönk med knappt 1%. Av sektorerna gick sällanköpsvaror och hälsovård bäst medan energi- och allmännyttighetssektorerna gick sämst följt av finans och råvarusektorn. I USA och Europa var IT den klart bästa sektorn, som säkert bland annat fått skjuts av det ökande fokuset på artificiell intelligens.
Året började med positivt sentiment på finansmarknaderna, drivet av minskande inflation, återöppning i Kina och fallande energipriser. Uppgångarna mattades av under februari och rapportsäsongen för det fjärde kvartalet. Många bolag rapporterade omsättning över förväntan, delvis drivet av inflation, medan vinsterna var rätt i linje och följaktligen lönsamheten något sämre än väntat. En stor del av mars månad präglades av oro för banksektorn efter stora problem för bland annat Silicon Valley Bank och Credit Suisse. Mot slutet av kvartalet minskade oron, i alla fall för stunden, och börserna repade sig. Givet de uppdagade problemen för en del banker förväntar sig marknaden dock en aning mindre aggressiva ränteökningar från centralbankerna framöver.
En viktig faktor för finansmarknaderna under 2023 förblir trots allt balansen mellan räntehöjningar, inflation och ekonomisk tillväxt. Marknaden pendlar mellan hopp om en så kallad mjuklandning, där inflationen kommer ner utan att ekonomin behöver gå i djup recession, och rädsla för att inflationen biter sig fast och att centralbankerna fortsätter höja räntorna i snabb takt, vilket skulle kunna ta död på ekonomin. Effekterna på inflationen som en följd av löneökningar och en plötslig stark efterfråga från Kina är också något som utvärderas.
Vi har under kvartalet fortsatt att minska innehaven i fastigheter, cykliskt och i dyra bolag överlag till en mer defensiv vinkling på fonden där vi har letat bra bolag till vettiga priser. I denna fas har vi ökat, eller tagit in bolag, såsom Tele2, Fagerhult, Novozymes och Borregaard. Vi har minskat innehaven i lax- och råmaterialrelaterade bolag. Under kvartalet har Norwegian Air Shuttle, Norbit och och Beijer Alma bidragit mest medan innehaven i Chemometec, Sinch och NKT haft negativ påverkan. Det finns mycket att oroa sig för, men vi fortsätter att tro att riskaptiten ska normaliseras, vilket torde gynna småbolag framöver.

Portföljfördelning 30.04.2023

Aktier 97,69%
Räntebärande inkl. likvida medel 2,31%

Geografisk fördelning 30.04.2023

Sverige 50,42%
Danmark 20,12%
Norge 18,82%
Finland 10,57%
Övrigt 0,07%