Köp Handelsbanken Nordiska Småbolag

Handelsbanken Nordiska Småbolag

Legalt namn: Handelsbanken Nordiska Småbolag (A1 EUR)
Sverigeregistrerad Aktiefond (Placeringsfond) Köp
Fonden är aktivt förvaltad och placerar i aktier och aktierelaterade instrument utgivna av små och medelstora företag med säte i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island eller som handlas på en reglerad marknad i Norden, vars marknadsvärde vid investeringstillfället inte överstiger 0,5% av det samlade marknadsvärdet av de marknader som fonden kan placera på och har därmed valutaexponering mot dessa marknader. Om vi anser att det är till fördel för andelsägarna placerar fonden även i större företag och i onoterade företag.

Detta är en fond som placerar med särskilda hållbarhetskriterier. Hur vi tillämpar hållbarhetskriterier är beskrivet i fondens Informationsbroschyr.
Tore Marken

Förvaltare

Tore Marken Har varit i branschen sedan 1996. Förvaltat fonden sedan 1 januari 2008.
Risk: 6/7
Risk  6/7
 
Risk (1-7) är ett mått på fondens historiska kurssvängningar, om fonden är ny kan risken istället baseras på fondens jämförelseindex. Risknivå 1 står för låg risk och 7 står för hög risk.
Rating: 3
Total Rating™ 
30.04.2022
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Handelsbankens fonder graderas i sju riskklasser, 1 för lägst risk och 7 för högst risk.
Om Rating
EuapIndicator:1
EU-klassificering
 
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling.
  31.03.2022
Hållbarhets-
betyg

Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget.

Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments).

Graf

I procent inklusive utdelning i EUR
Jämför fonder
Handelsbanken Nordiska Småbolag (EUR)

Notera att avkastningen på valt jämförelseindex, till skillnad från fondens avkastning, inte tar gjorda utdelningar i beaktande. Det får till följd att fondens avkastning relativt valt jämförelseindex är högre än den annars skulle vara.

Utveckling

Kurs 24.05.2022 1 vecka 1 månad 3 månader 2022 1 år 5 år 10 år
153,36 EUR -0,56% -9,43% -1,84% -21,46% -13,81% 55,47% 306,63%

Portföljen 10.05.2022

I april utvecklades fonden ungefär som sitt index. Börserna i Norden slutade månaden svagt nedåt. Bäst utvecklades Danmark med stor andel hälsovård. Nedgångarna inom teknologi bidrog däremot till att svenska marknaden gick sämst i Norden. Mindre bolag gick sämre än större bolag. Under månaden låg fokus på ökande inflation och behovet av höjda räntor. Makroekonomiska siffror kom in något sämre än väntat och sätter press på konjunkturkänsliga bolag. Rapportperioden har ändå börjat bra med flera positiva vinstvarningar. Det gäller till exempel portföljbolagen New Wave, Sydbank och Hexatronic. Vi har fortsatt att köpa i bra bolag som har gått ned mycket, som SimCorp. Portföljen vrids alltmer mot tillväxt och kvalitet och mindre mot konjunkturkänslig exponering. Positivt till fondens avkastning i april bidrog främst Norwegian, Coor och Oma Säästöpankki, medan Sedana Medical, BICO och Qt Group påverkade negativt.

Portföljfördelning 30.04.2022

Aktier 97,04%
Räntebärande inkl. likvida medel 2,96%

Geografisk fördelning 30.04.2022

Sverige 49,43%
Norge 21,63%
Danmark 21,04%
Finland 7,56%
Övrigt 0,34%