Köp Handelsbanken Nordiska Småbolag

Handelsbanken Nordiska Småbolag

Legalt namn: Handelsbanken Nordiska Småbolag (A1 EUR)
Sverigeregistrerad Aktiefond (Placeringsfond) Köp

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns tillgängliga på svenska under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.

Observera att Handelsbanken Fonder AB kan besluta att avsluta de arrangemang som fastställts för marknadsföring i Finland.

Fonden är aktivt förvaltad och placerar i aktier och aktierelaterade instrument utgivna av små och medelstora företag med säte i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island eller som handlas på en reglerad marknad i Norden, vars marknadsvärde vid investeringstillfället inte överstiger 0,5% av det samlade marknadsvärdet av de marknader som fonden kan placera på och har därmed valutaexponering mot dessa marknader. Om vi anser att det är till fördel för andelsägarna placerar fonden även i större företag och i onoterade företag.

Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
Tore Marken

Förvaltare

Tore Marken Har varit i branschen sedan 1996. Förvaltat fonden sedan 1 januari 2008.
Risk: 5/7
Risk  5/7
 
Riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra finansiella produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Risknivå 1 står för låg risk och 7 för hög risk.
Rating: 3
Total Rating™ 
31.08.2023
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Handelsbankens fonder graderas i sju riskklasser, 1 för lägst risk och 7 för högst risk.
Om Rating
EuapIndicator:1
SFDR
 
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetsrätt och korruption. Läs mer i fondens informationsbroschyr.
Fonden redovisas som artikel 8 enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR).
  31.07.2023
Hållbarhets-
betyg

Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget.

Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments).

Graf

I procent inklusive utdelning i EUR
Jämför fonder
Handelsbanken Nordiska Småbolag (EUR)

Notera att avkastningen på valt jämförelseindex, till skillnad från fondens avkastning, inte tar gjorda utdelningar i beaktande. Det får till följd att fondens avkastning relativt valt jämförelseindex är högre än den annars skulle vara.

Utveckling

Kurs 03.10.2023 1 vecka 1 månad 3 månader 2023 1 år 5 år 10 år
117,09 EUR -0,24% -2,72% -5,06% -9,22% 0,10% 4,11% 118,58%

Portföljen 24.07.2023

Börsutvecklingen i Norden var blandad under årets andra kvartal. Småbolag i Norden gick ner med drygt en halv procent.
Rapportsäsongen för årets första kvartal avslutades i maj och i Norden var försäljningssiffrorna i snitt 2% bättre än väntat och vinsterna 6% bättre. En del vinstvarningar från bolag med exponering mot kemi och råmaterial samt byggsektorn bidrog också till försiktigheten. En viktig faktor för finansmarknaderna under 2023 förblir balansen mellan räntehöjningar, inflation och ekonomisk tillväxt. Marknaden pendlar mellan hopp om en mjuklandning, där inflationen kommer ner utan att ekonomin går in i en djup recession, och rädsla för att inflationen biter sig fast och centralbankerna fortsätter höja räntorna i snabb takt, vilket kan ta död på ekonomin.
I början av kvartalet minskade vi en del i råmaterial-relaterat och ökade i medicin-relaterat; exempelvis i Addlife, Zealand Pharma och Arjo. Vi har även ökat i Storskogen men tagit hem lite vinst i en del andra förvärvsbolag. I juni har vi bottenfiskat i bolag vars aktie fallit mycket, till exempel NCC, Proact och GN Store Nord. Vi har också minskat i en del cykliska bolag som Instalco, Stora Enso och Sweco men ökat i defensiva bolag som Orkla och Securitas.
Under kvartalet har bland andra Kahoot, Pandora och Nederman bidragit mest medan innehaven i Viaplay, H+H och Austevoll har dragit ned.

Portföljfördelning 31.08.2023

Aktier 97,91%
Räntebärande inkl. likvida medel 2,09%

Geografisk fördelning 31.08.2023

Sverige 50,77%
Danmark 20,55%
Norge 19,86%
Finland 8,73%
Övrigt 0,10%