Köp Handelsbanken EMEA Tema

Handelsbanken EMEA Tema

Legalt namn: Handelsbanken EMEA Tema (A1 EUR)
Sverigeregistrerad Aktiefond (Placeringsfond) Köp
Mål och placeringsinriktning
Fonden är aktivt förvaltad vilket innebär att förvaltaren fattar egna aktiva placeringsbeslut. Målet är att långsiktigt överträffa avkastningen på underliggande marknad, definierad som jämförelseindex.

Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering främst sker i bolag kopplade till noga utvalda, analyserade och långsiktiga investeringsteman där vi förväntar oss en lång period av tillväxt. Exempel på våra huvudteman är Demografi, Produktivitet, Livsstilar och Miljö.

Inom ramen för fondens placeringsinriktning beaktas internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. Fonden tillämpar en exkluderingsstrategi på bolag verksamma inom områdena/branscherna fossila bränslen, krigsmateriel, tobak, cannabis, alkohol, kommersiell spelverksamhet och pornografi. Fonden kan dock investera i bolag som är involverade i kraftgenerering, distribution eller tjänster avseende fossila bränslen i de fall bolagen bedöms ställa om sin verksamhet till mer förnyelsebar energi.

Fonden får placera i derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning. Fonden får placera max 10% av fondförmögenheten i fondandelar.
Vi jämför fondens utveckling mot följande index: Solactive ISS ESG EM EMEA ex Saudi Arabia UCITS Index. Eftersom fonden är aktivt förvaltad kommer avkastningen över tid att avvika från detta index.

Andelsklassen lämnar inte någon utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden.

Du kan köpa och sälja fondandelar, i normalfallet, alla bankdagar.

För mer information om hållbarhetsarbetet, andelsklassbeteckningen inom parentes och förvaltning i förhållande till fondens jämförelseindex och risknivå hänvisas till informationsbroschyren.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för dig som planerar att ta ut dina pengar inom 5 år.

Utveckling

I procent inklusive utdelning
Grafen ovan visar den historiska utvecklingen i EUR, efter avgifter. Om fonden lämnar utdelning är utvecklingen beräknad med utdelningen återlagd. Ingen hänsyn är tagen till inflation.
Utveckling Fond 1 Index 2
30.04.2022 -14,96 -2,62
2021 21,50 22,36
2020 -1,01 -10,12
2019 15,87 18,61
2018 -19,75 -8,15
Genomsn. avk. Fond 1 Index 2
2 år 15,63 19,82
3 år 1,52 4,20
5 år -0,57 3,72
10 år 0,07 2,00
     

Branschfördelning 30.04.2022

Finans och fastigheter 48,00%
Teleoperatörer 12,18%
Material 7,10%
Hälsovård 6,96%
Sällanköpsvaror och –tjänster 6,78%
Industrivaror och –tjänster 6,40%
Kraftförsörjning 5,03%
Dagligvaror 2,96%
Fastigheter 2,57%
Informationsteknologi 2,02%

Största innehav 30.04.2022

MTN Group Ltd 8,26%
Qatar National Bank SAQ 6,79%
Emirates NBD PJSC 4,79%
Absa Group Ltd 3,81%
Standard Bank Group Ltd 3,72%
Airtel Africa PLC Ordinary Shares 3,69%
Sibanye Stillwater Ltd Ordinary Shares 3,46%
Industries Qatar QSC 3,43%
Sanlam Ltd 3,16%
Abu Dhabi Commercial Bank 2,71%
Alla värdepapper

Riskmått (3 år) 30.04.2022

Total risk 22,00%
Total risk i index 21,39%*
Aktiv risk 6,15%*
Informationskvot -0,44*
Sharpekvot 0,09
Sharpekvot index 0,22*
Nyckeltal vid riskuppföljning

Fakta

Fakta om fonden
Förvaltas av Christopher Sundman
Registreringsland Sverige
Huvudkategori Aktiefond
Underkategori Europa
Fondens startdatum 12.06.1996
Andelsklassens startdatum 02.03.2015
Fondförmögenhet 116 MEUR (30.04.2022)
Kursvaluta EUR
Handelsvaluta -
Instrumentgrupp Okompl.
UCITS Ja
ISIN SE0006800082
Fakta om fondbolaget
Fondbolag Handelsbanken Fonder AB
Tillstånd för fondverksamhet 06.05.1991
Övriga tillstånd Diskretionär portföljförvaltning
Förvaltare av AIF:er
Lämna investeringsråd
Ta emot och vidarebefodra ordrar
Förvaringsinstitut J. P. Morgan SE - Stockholm Bankfilial
Fondbolagets säte Stockholm
Tillsynsmyndighet Finansinspektionen
Revisor Ernst & Young AB
Klagomålsansvarig -