Köp Handelsbanken EMEA Tema

Handelsbanken EMEA Tema

Legalt namn: Handelsbanken EMEA Tema (A1 EUR)
Sverigeregistrerad Aktiefond (Placeringsfond) Köp

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns tillgängliga på svenska under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.

Observera att Handelsbanken Fonder AB kan besluta att avsluta de arrangemang som fastställts för marknadsföring i Finland.

Mål och placeringsinriktning
Fonden är aktivt förvaltad vilket innebär att förvaltaren fattar egna aktiva placeringsbeslut. Målet är att långsiktigt överträffa avkastningen på underliggande marknad, definierad som jämförelseindex.

Fondens avkastning bestäms av hur de aktier som fonden placerar i ökar eller minskar i värde. Fonden placerar i aktier utgivna av företag i EMEA-regionen (Östeuropa inklusive alla forna sovjetrepubliker och Grekland, Mellanöstern och Afrika) och har därmed valutaexponering mot dessa marknader.

Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering sker i ett avgränsat område vars utveckling bedöms medföra en strukturell förändring av ekonomin och samhället. Denna förändring ger bolag verksamma inom området goda förutsättningar att skapa lönsam tillväxt över tid. Exempel på våra huvudteman är Demografi, Produktivitet, Livsstilar och Miljö.

Inom ramen för fondens placeringsinriktning beaktas internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. Fonden tillämpar en exkluderingsstrategi på bolag verksamma inom områdena/branscherna fossila bränslen, krigsmateriel, tobak, cannabis, alkohol, kommersiell spelverksamhet och pornografi. Fonden kan dock investera i bolag som är involverade i kraftgenerering, distribution eller tjänster avseende fossila bränslen i de fall bolagen bedöms ställa om sin verksamhet till mer förnyelsebar energi.
Fonden får placera i derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning. Fonden får placera max 10% av fondförmögenheten i fondandelar.

Vi jämför fondens utveckling mot följande index: Solactive ISS ESG EM EMEA ex Saudi Arabia UCITS Index. Eftersom fonden är aktivt förvaltad kommer avkastningen över tid att avvika från detta index.

Andelsklassen lämnar inte någon utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden.

Du kan köpa och sälja fondandelar, i normalfallet, alla bankdagar.

För mer information om hållbarhetsarbetet, andelsklassbeteckningen inom parentes och förvaltning i förhållande till fondens jämförelseindex och risknivå hänvisas till informationsbroschyren.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för dig som planerar att ta ut dina pengar inom 5 år.

Utveckling

I procent inklusive utdelning
Grafen ovan visar den historiska utvecklingen i EUR, efter avgifter. Om fonden lämnar utdelning är utvecklingen beräknad med utdelningen återlagd. Ingen hänsyn är tagen till inflation.
Utveckling Fond 1 Index 2
30.04.2023 -0,49 -3,65
2022 -26,99 -6,60
2021 21,50 22,36
2020 -1,01 -10,12
2019 15,87 18,61
Genomsn. avk. Fond 1 Index 2
2 år -10,82 0,12
3 år 4,54 9,88
5 år -3,32 2,16
10 år -2,33 0,57
     

Branschfördelning 30.04.2023

Finans och fastigheter 39,57%
Sällanköpsvaror och –tjänster 14,96%
Hälsovård 9,35%
Teleoperatörer 9,01%
Industrivaror och –tjänster 7,42%
Kraftförsörjning 7,04%
Fastigheter 4,53%
Material 4,02%
Informationsteknologi 2,49%
Dagligvaror 1,60%

Största innehav 30.04.2023

Naspers Ltd Class N 7,85%
MTN Group Ltd 5,60%
Emirates NBD PJSC 4,62%
Qatar National Bank SAQ 4,06%
Absa Group Ltd 3,81%
Standard Bank Group Ltd 3,74%
Aspen Pharmacare Holdings Ltd 3,73%
Chemical Works of Gedeon Richter PLC 3,16%
Airtel Africa PLC Ordinary Shares 3,11%
Abu Dhabi Commercial Bank 2,84%
Alla värdepapper

Riskmått (3 år) 30.04.2023

Total risk 16,63%
Total risk i index 13,06%*
Aktiv risk 6,93%*
Informationskvot -0,77*
Sharpekvot 0,27
Sharpekvot index 0,75*
Nyckeltal vid riskuppföljning

Fakta

Fakta om fonden
Förvaltas av Christopher Sundman
Registreringsland Sverige
Huvudkategori Aktiefond
Underkategori Europa
Fondens startdatum 12.06.1996
Andelsklassens startdatum 02.03.2015
Fondförmögenhet 81 MEUR (30.04.2023)
Kursvaluta EUR
Handelsvaluta -
Instrumentgrupp Okompl.
UCITS Ja
ISIN SE0006800082
Fakta om fondbolaget
Fondbolag Handelsbanken Fonder AB
Tillstånd för fondverksamhet 06.05.1991
Övriga tillstånd Diskretionär portföljförvaltning
Förvaltare av AIF:er
Lämna investeringsråd
Ta emot och vidarebefodra ordrar
Förvaringsinstitut J. P. Morgan SE - Stockholm Bankfilial
Fondbolagets säte Stockholm
Tillsynsmyndighet Finansinspektionen
Revisor PricewaterhouseCoopers
Klagomålsansvarig -