Köp Handelsbanken EMEA Tema

Handelsbanken EMEA Tema

Legalt namn: Handelsbanken EMEA Tema (A1 EUR)
Sverigeregistrerad Aktiefond (Placeringsfond) Köp

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 6-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns tillgängliga på svenska under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.

Observera att Handelsbanken Fonder AB kan besluta att avsluta de arrangemang som fastställts för marknadsföring i Finland.

Fonden är aktivt förvaltad och placerar i aktier utgivna av företag i EMEA-regionen (Östeuropa inklusive alla forna sovjetrepubliker, Mellanöstern och Afrika) och har därmed valutaexponering mot dessa marknader. Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering främst sker i bolag kopplade till noga utvalda, analyserade och långsiktiga investeringsteman där vi förväntar oss en lång period av tillväxt. Exempel på våra huvudteman är Demografi, Produktivitet, Livsstilar och Miljö.

Detta är en fond som placerar med särskilda hållbarhetskriterier. Hur vi tillämpar hållbarhetskriterier är beskrivet i fondens Informationsbroschyr.

Aktuellt

Som en konsekvens av handelsrestriktioner på Moskvabörsen, med påföljande värderingsosäkerhet, var fonden stängd för handel 28 februari - 15 mars 2022. Förvaltningsavgift har inte tagits under perioden som fonden varit stängd.

Vår värdering av fondens ryska innehav är i nuläget nära noll, och vi kommer att sälja de ryska innehaven så snart förutsättningarna medger. Inga nyinvesteringar i Ryssland kommer att ske.

Christopher Sundman

Förvaltare

Christopher Sundman Har varit i branschen sedan 1987. Förvaltat fonden sedan 1 januari 2011.
Risk: 6/7
Risk  6/7
 
Risk (1-7) är ett mått på fondens historiska kurssvängningar, om fonden är ny kan risken istället baseras på fondens jämförelseindex. Risknivå 1 står för låg risk och 7 står för hög risk.
Total Rating™ 
 
Fonden saknar rating. Det beror på att fonden har funnits kortare tid än tre år eller att den ingår i en kategori som inte betygsätts.
Om Rating
EuapIndicator:1
EU-klassificering
 
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling.
  31.05.2022
Hållbarhets-
betyg

Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget.

Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments).

Graf

I procent inklusive utdelning i EUR
Jämför fonder
Handelsbanken EMEA Tema (EUR)

Notera att avkastningen på valt jämförelseindex, till skillnad från fondens avkastning, inte tar gjorda utdelningar i beaktande. Det får till följd att fondens avkastning relativt valt jämförelseindex är högre än den annars skulle vara.

Utveckling

Kurs 12.08.2022 1 vecka 1 månad 3 månader 2022 1 år 5 år 10 år
40,88 EUR 3,62% 10,43% 4,13% -18,13% -16,93% -2,22% -7,28%

Portföljen 10.08.2022

I juli steg fonden med drygt 7% , vilket var mer än sitt jämförelseindex. Månaden präglades av en återhämtning i regionen, drivet av Qatar och Sydafrika. Fonden gynnades av energireformen i Sydafrika, som ökar möjligheterna till investeringar i förnybar energi. Solrelaterade aktier som SolarEdge och Scatec bidrog positivt till fondens avkastning i juli. Även Airtel Africa och ungerska läkemedelsbolaget Gedeon Richter utvecklades positivt. I regionen fortsatte räntorna uppåt, kopplat till räntehöjningarna i USA. Flera länder genomför nu stimulanspaket som är riktade mot låginkomstgrupper för att minska risken för recession. Halvårsrapporterna har hittills varit bättre än väntat, men det finns risk för kostnadsökningar som kan vara svåra att föra vidare till kunderna. Viktiga teman i fonden är fortsatt förnybar energi och finansiell inkludering.

Portföljfördelning 31.07.2022

Aktier 98,02%
Räntebärande inkl. likvida medel 1,98%

Geografisk fördelning 31.07.2022

Sydafrika 37,19%
Förenade Arabemiraten 19,63%
Qatar 8,82%
Kuwait 5,06%
Storbritannien 4,68%
Egypten 3,82%
Ungern 3,60%
Polen 2,67%
Saudiarabien 2,37%
Övrigt 12,16%