Köp Handelsbanken EMEA Tema

Handelsbanken EMEA Tema

Legalt namn: Handelsbanken EMEA Tema (A1 EUR)
Sverigeregistrerad Aktiefond (Placeringsfond) Köp

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 6-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns tillgängliga på svenska under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.

Observera att Handelsbanken Fonder AB kan besluta att avsluta de arrangemang som fastställts för marknadsföring i Finland.

Fonden är aktivt förvaltad och placerar i aktier utgivna av företag i EMEA-regionen (Östeuropa inklusive alla forna sovjetrepubliker, Mellanöstern och Afrika) och har därmed valutaexponering mot dessa marknader. Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering främst sker i bolag kopplade till noga utvalda, analyserade och långsiktiga investeringsteman där vi förväntar oss en lång period av tillväxt. Exempel på våra huvudteman är Demografi, Produktivitet, Livsstilar och Miljö.

Detta är en fond som placerar med särskilda hållbarhetskriterier. Hur vi tillämpar hållbarhetskriterier är beskrivet i fondens Informationsbroschyr.

Aktuellt

Som en konsekvens av handelsrestriktioner på Moskvabörsen, med påföljande värderingsosäkerhet, var fonden stängd för handel 28 februari - 15 mars 2022. Förvaltningsavgift har inte tagits under perioden som fonden varit stängd.

Vår värdering av fondens ryska innehav är i nuläget nära noll, och vi kommer att sälja de ryska innehaven så snart förutsättningarna medger. Inga nyinvesteringar i Ryssland kommer att ske.

Christopher Sundman

Förvaltare

Christopher Sundman Har varit i branschen sedan 1987. Förvaltat fonden sedan 1 januari 2011.
Risk: 6/7
Risk  6/7
 
Risk (1-7) är ett mått på fondens historiska kurssvängningar, om fonden är ny kan risken istället baseras på fondens jämförelseindex. Risknivå 1 står för låg risk och 7 står för hög risk.
Total Rating™ 
 
Fonden saknar rating. Det beror på att fonden har funnits kortare tid än tre år eller att den ingår i en kategori som inte betygsätts.
Om Rating
EuapIndicator:1
EU-klassificering
 
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling.
  30.04.2022
Hållbarhets-
betyg

Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget.

Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments).

Graf

I procent inklusive utdelning i EUR
Jämför fonder
Handelsbanken EMEA Tema (EUR)

Notera att avkastningen på valt jämförelseindex, till skillnad från fondens avkastning, inte tar gjorda utdelningar i beaktande. Det får till följd att fondens avkastning relativt valt jämförelseindex är högre än den annars skulle vara.

Utveckling

Kurs 30.06.2022 1 vecka 1 månad 3 månader 2022 1 år 5 år 10 år
36,60 EUR -1,08% -9,47% -15,45% -26,70% -23,67% -11,59% -9,11%

Portföljen 13.06.2022

I maj gick fonden ned med ca 3% , vilket var i linje med regionens sammantagna utveckling. Skillnaderna mellan olika marknader var dock stora. Fondens största exponering är mot Sydafrika som steg med 1,5% . Innehav inom finansiell inkludering med banken Absa steg på räntehöjningar under månaden. Afrikanska utbildningsbolaget ADvTECH gynnas av att elever kommer tillbaka efter pandemin. Även den georgiska banken TBC steg kraftigt på en bra rapport och positiva utsikter. Negativt påverkade den egyptiska banken CIB, där vi stegvis har minskat innehavet. Inom temat förnybar energi gick Scatec svagt på en dålig rapport och påverkan från exponeringen mot Ukraina. Höga energipriser och problem med logistik i världen gynnar Mellanöstern och Sydafrika. Däremot införde Ungern en extra beskattning på banker och energi, vilket slog hårt på innehav som banken OTP och vi sålde på nyheten.


Portföljfördelning 31.05.2022

Aktier 98,77%
Räntebärande inkl. likvida medel 1,23%

Geografisk fördelning 31.05.2022

Sydafrika 40,38%
Förenade Arabemiraten 18,38%
Qatar 9,41%
Kuwait 5,09%
Storbritannien 4,69%
Egypten 3,56%
Ungern 3,20%
Polen 2,28%
Saudiarabien 1,84%
Övrigt 11,18%