Köp Handelsbanken EMEA Tema

Handelsbanken EMEA Tema

Legalt namn: Handelsbanken EMEA Tema (A1 EUR)
Sverigeregistrerad Aktiefond (Placeringsfond) Köp

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns tillgängliga på svenska under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.

Observera att Handelsbanken Fonder AB kan besluta att avsluta de arrangemang som fastställts för marknadsföring i Finland.

Fonden är aktivt förvaltad och placerar i aktier utgivna av företag i EMEA-regionen (Östeuropa inklusive alla forna sovjetrepubliker, Mellanöstern och Afrika) och har därmed valutaexponering mot dessa marknader. Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering sker i ett avgränsat område vars utveckling bedöms medföra en strukturell förändring av ekonomin och samhället. Denna förändring ger bolag verksamma inom området goda förutsättningar att skapa lönsam tillväxt över tid. Exempel på våra huvudteman är Demografi, Produktivitet, Livsstilar och Miljö.

Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn)
Christopher Sundman

Förvaltare

Christopher Sundman Har varit i branschen sedan 1987. Förvaltat fonden sedan 1 januari 2011.
Risk: 4/7
Risk  4/7
 
Riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra finansiella produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Risknivå 1 står för låg risk och 7 för hög risk.
Total Rating™ 
 
Fonden saknar rating. Det beror på att fonden har funnits kortare tid än tre år eller att den ingår i en kategori som inte betygsätts.
Om Rating
EuapIndicator:1
EU-klassificering
 
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling.
  31.03.2023
Hållbarhets-
betyg

Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget.

Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments).

Graf

I procent inklusive utdelning i EUR
Jämför fonder
Handelsbanken EMEA Tema (EUR)

Notera att avkastningen på valt jämförelseindex, till skillnad från fondens avkastning, inte tar gjorda utdelningar i beaktande. Det får till följd att fondens avkastning relativt valt jämförelseindex är högre än den annars skulle vara.

Utveckling

Kurs 02.06.2023 1 vecka 1 månad 3 månader 2023 1 år 5 år 10 år
35,42 EUR 1,40% -1,34% -3,72% -2,21% -12,33% -15,77% -21,66%

Portföljen 12.04.2023

Fonden är under kvartalet oförändrad men har utvecklats positivt relativt regionen sedan årsskiftet. Det som präglat marknaden är primärt centralbankernas försök att dämpa inflationen som fortsatt är hög. I många av länderna där vi investerar ser vi fortsatta räntehöjningar och en inflationstakt som är för hög. Oron till följd av att några banker i USA gått i konkurs samt det faktum att Credit Suisse köptes upp av konkurrenten UBS skapade turbulens på världens finansmarknader. Detta har resulterat i att investerare ökat sin exponering mot bland annat guldaktier och minskat mot banker, vilket påverkat fonden negativt. Fondens bästa bidragsgivare, vaccintillverkaren Aspen Pharmacare, redovisade ett starkt resultat samtidigt som bolaget kommunicerat hoppfullt om nya kontrakt samt ökad volym i sin vaccintillverkning. Detta fick bolagets aktie att stiga kraftigt under kvartalet. Fondens tematiska innehav inom utbildning har även de bidragit positivt till fondens avkastning under kvartalet.

Portföljfördelning 30.04.2023

Aktier 96,69%
Räntebärande inkl. likvida medel 2,82%
Övrigt 0,49%

Geografisk fördelning 30.04.2023

Sydafrika 40,88%
Förenade Arabemiraten 18,23%
Qatar 6,53%
Storbritannien 5,03%
Ungern 4,29%
Kuwait 3,71%
Grekland 3,41%
Egypten 3,20%
Polen 2,98%
Övrigt 11,73%