Köp Handelsbanken Amerika Tema

Handelsbanken Amerika Tema

Legalt namn: Handelsbanken Amerika Tema (A1 EUR)
Sverigeregistrerad Aktiefond (Placeringsfond) Köp
Fonden är aktivt förvaltad och placerar i aktier i huvudsak utgivna av företag i USA men också i Kanada och Mexiko och har därmed valutaexponering mot dessa marknader.

Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering främst sker i bolag kopplade till noga utvalda, analyserade och långsiktiga investeringsteman där vi förväntar oss en lång period av tillväxt. Exempel på våra huvudteman är Demografi, Produktivitet, Livsstilar och Miljö.

Fonden placerar med särskilda hållbarhetskriterier där bla internationella normer och riktning för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning tas i beaktning. Vidare information om hur vi tillämpar hållbarhetskriterier är beskrivet i fondens informationsbroschyr.

Aktuellt

Fonden får nya fondbestämmelser den 22 januari 2022.

Läs mer under Fondändringar
Niklas Lundin

Förvaltare

Niklas Lundin Född 1964 och har varit i branschen sedan 1989. Förvaltat fonden sedan 1 februari 2018.
Risk: 6/7
Risk  6/7
 
Risk (1-7) är ett mått på fondens historiska kurssvängningar, om fonden är ny kan risken istället baseras på fondens jämförelseindex. Risknivå 1 står för låg risk och 7 står för hög risk.
Rating: 3
Total Rating™ 
31.12.2021
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Handelsbankens fonder graderas i sju riskklasser, 1 för lägst risk och 7 för högst risk.
Om Rating
EuapIndicator:1
EU-klassificering
 
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling.
  30.11.2021
Hållbarhets-
betyg

Hållbarhetsbetyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma fondkategori. De fonder som analyseras kan få ett Hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget. Betyget tas fram av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.

Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments).

Graf

I procent inklusive utdelning i EUR
Jämför fonder
Handelsbanken Amerika Tema (EUR)

Notera att avkastningen på valt jämförelseindex, till skillnad från fondens avkastning, inte tar gjorda utdelningar i beaktande. Det får till följd att fondens avkastning relativt valt jämförelseindex är högre än den annars skulle vara.

Utveckling

Kurs 28.01.2022 1 vecka 1 månad 3 månader 2022 1 år 5 år 10 år
158,86 EUR -2,16% -12,72% -7,24% -12,56% 16,47% 110,30% 342,03%

Portföljen 10.01.2022

I december steg fonden med ca. 1,2% och slutade året med en uppgång på nära 37%. Den starka utvecklingen för fonden fortsatte, trots att den amerikanska centralbanken Federal Reserve signalerade högre räntor under 2022. Problemen med utbud, inflation och brist på arbetskraft har hittills hanterats väl av bolagen. Återhämtningen är stark och efterfrågan större än vad bolagen kan leverera. Rapportsäsongen för fjärde kvartalet var stark med god vinsttillväxt. Bästa bidragsgivare till fondens avkastning i december var Mastercard, AbbVie och Eli Lilly. Negativt påverkade Adobe och NVIDIA. Under månaden deltog vi i teknologikonferensen i Arizona. Digitalisering och flytten till molnet är fortsatt starka trender. Vi nyinvesterade i Cerence som levererar röst-teknologi och AI-tjänster till framtidens bilar. Bolaget har över 50% marknadsandel och efterfrågan på röstkontroll i bilar växer kraftigt. Samtidigt sålde vi hela innehavet i 8x8 efter en period av svagare utveckling.

Portföljfördelning 31.12.2021

Aktier 97,97%
Räntebärande inkl. likvida medel 2,03%

Geografisk fördelning 31.12.2021

USA 99,71%
Övrigt 0,29%