Köp Handelsbanken Amerika Tema

Handelsbanken Amerika Tema

Legalt namn: Handelsbanken Amerika Tema (A1 EUR)
Sverigeregistrerad Aktiefond (Placeringsfond) Köp

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 6-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns tillgängliga på svenska under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.

Observera att Handelsbanken Fonder AB kan besluta att avsluta de arrangemang som fastställts för marknadsföring i Finland.

Fonden är aktivt förvaltad och placerar i aktier i huvudsak utgivna av företag i USA men också i Kanada och Mexiko och har därmed valutaexponering mot dessa marknader.

Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering främst sker i bolag kopplade till noga utvalda, analyserade och långsiktiga investeringsteman där vi förväntar oss en lång period av tillväxt. Exempel på våra huvudteman är Demografi, Produktivitet, Livsstilar och Miljö.

Fonden placerar med särskilda hållbarhetskriterier där bla internationella normer och riktning för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning tas i beaktning. Vidare information om hur vi tillämpar hållbarhetskriterier är beskrivet i fondens informationsbroschyr.
Niklas Lundin

Förvaltare

Niklas Lundin Har varit i branschen sedan 1989. Förvaltat fonden sedan 1 februari 2018.
Risk: 6/7
Risk  6/7
 
Risk (1-7) är ett mått på fondens historiska kurssvängningar, om fonden är ny kan risken istället baseras på fondens jämförelseindex. Risknivå 1 står för låg risk och 7 står för hög risk.
Rating: 4
Total Rating™ 
31.07.2022
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Handelsbankens fonder graderas i sju riskklasser, 1 för lägst risk och 7 för högst risk.
Om Rating
EuapIndicator:1
EU-klassificering
 
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling.
  31.05.2022
Hållbarhets-
betyg

Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget.

Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments).

Graf

I procent inklusive utdelning i EUR
Jämför fonder
Handelsbanken Amerika Tema (EUR)

Notera att avkastningen på valt jämförelseindex, till skillnad från fondens avkastning, inte tar gjorda utdelningar i beaktande. Det får till följd att fondens avkastning relativt valt jämförelseindex är högre än den annars skulle vara.

Utveckling

Kurs 12.08.2022 1 vecka 1 månad 3 månader 2022 1 år 5 år 10 år
168,63 EUR 1,21% 7,42% 13,52% -7,18% 3,04% 119,20% 311,23%

Portföljen 10.08.2022

I juli steg fonden med drygt 12% . Den amerikanska marknaden avkastade bättre än andra marknader under månaden. Uppgången drevs av starka rapporter från ”Big Tech”, men även flera andra bolagsrapporter kom in starkt. Dessutom visade inflationen tecken på att ha nått en topp. Marknaden har nu ett mer positivt tolkningsföreträde. Amerikanska centralbanken Federal Reserve höjde styrräntan med 75 punkter, men kommunikationen tolkades samtidigt duvaktigt av marknaden. Konsumentbolag som Walmart rapporterade dock svagt då konsumtionen drabbas. Positivt till fondens avkastning i juli bidrog framför allt bolag inom digitalisering och förnybar energi. Flera innehav slog marknadens förväntningar, till exempel Tyler Technologies, Amazon, Microsoft och Google. President Joe Biden väntas få igenom sin ”Climate Bill”, vilket gynnar portföljbolag som NextEra, Darling och Ameresco. Flera av fondens mer defensiva innehav var oförändrade eller tappade mot marknaden. Kabelbolaget Comcasts aktie föll på rapporten att antalet bredbandskunder slutat växa och att konkurrensen hårdnar från mobilt bredband.

Portföljfördelning 31.07.2022

Aktier 97,66%
Räntebärande inkl. likvida medel 2,34%

Geografisk fördelning 31.07.2022

USA 98,59%
Kanada 1,41%