Köp Handelsbanken Amerika Tema

Handelsbanken Amerika Tema

Legalt namn: Handelsbanken Amerika Tema (A1 EUR)
Sverigeregistrerad Aktiefond (Placeringsfond) Köp
Fonden är aktivt förvaltad och placerar i aktier i huvudsak utgivna av företag i USA men också i Kanada och Mexiko och har därmed valutaexponering mot dessa marknader.

Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering främst sker i bolag kopplade till noga utvalda, analyserade och långsiktiga investeringsteman där vi förväntar oss en lång period av tillväxt. Exempel på våra huvudteman är Demografi, Produktivitet, Livsstilar och Miljö.

Fonden placerar med särskilda hållbarhetskriterier där bla internationella normer och riktning för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning tas i beaktning. Vidare information om hur vi tillämpar hållbarhetskriterier är beskrivet i fondens informationsbroschyr.
Niklas Lundin

Förvaltare

Niklas Lundin Har varit i branschen sedan 1989. Förvaltat fonden sedan 1 februari 2018.
Risk: 6/7
Risk  6/7
 
Risk (1-7) är ett mått på fondens historiska kurssvängningar, om fonden är ny kan risken istället baseras på fondens jämförelseindex. Risknivå 1 står för låg risk och 7 står för hög risk.
Rating: 4
Total Rating™ 
30.04.2022
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Handelsbankens fonder graderas i sju riskklasser, 1 för lägst risk och 7 för högst risk.
Om Rating
EuapIndicator:1
EU-klassificering
 
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling.
  31.03.2022
Hållbarhets-
betyg

Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget.

Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments).

Graf

I procent inklusive utdelning i EUR
Jämför fonder
Handelsbanken Amerika Tema (EUR)

Notera att avkastningen på valt jämförelseindex, till skillnad från fondens avkastning, inte tar gjorda utdelningar i beaktande. Det får till följd att fondens avkastning relativt valt jämförelseindex är högre än den annars skulle vara.

Utveckling

Kurs 24.05.2022 1 vecka 1 månad 3 månader 2022 1 år 5 år 10 år
146,42 EUR -4,83% -9,96% -5,05% -19,40% 1,10% 85,62% 284,74%

Portföljen 10.05.2022

I april gick fonden ned med nära 6%, drivet av ökad inflation, stigande räntor, covid-nedstängningar i Kina och Rysslands invasion av Ukraina. Konsumtionen är fortsatt relativt stark, men högre levnadsomkostnader och stigande räntor tynger. Trots att rapportperioden har börjat starkt med överlag bra rapporter, har marknaden ofta haft ett negativt tolkningsföreträde. Aktier inom digitaliseringstemat gick sämre i april, medan mer defensiva aktier utvecklades bättre. Sentimentet mot digitaliseringsbolag var negativt, till exempel tappade NVIDIA nära 30% av sitt värde under månaden. Silicon Valley Bank rapporterade bra siffror, men påverkade ändå avkastningen negativt. Alphabet tyngdes av att digital marknadsföring tappar fart. Positivt var att Graphic Packagings rapport uppskattades av marknaden. Även konsumentbolaget Kimberly-Clark bidrog positivt med en rapport som visade att bolaget har förmåga att höja priserna. Under månaden minskade vi i Amazon till fördel för Pool Corp. Vi utreder för närvarande innehavet i Amazon utifrån fondens hållbarhetsperspektiv.

Portföljfördelning 30.04.2022

Aktier 97,23%
Räntebärande inkl. likvida medel 2,77%

Geografisk fördelning 30.04.2022

USA 99,81%
Övrigt 0,19%