Köp Handelsbanken Japan Tema

Handelsbanken Japan Tema

Legalt namn: Handelsbanken Japan Tema (A1 EUR)
Sverigeregistrerad Aktiefond (Placeringsfond) Köp
Fonden är aktivt förvaltad och placerar i aktier utgivna av företag i Japan och har därmed valutaexponering mot denna marknad.

Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering främst sker i bolag kopplade till noga utvalda, analyserade och långsiktiga investeringsteman där vi förväntar oss en lång period av tillväxt. Exempel på våra huvudteman är Demografi, Produktivitet, Livsstilar och Miljö.

Fonden placerar med särskilda hållbarhetskriterier där bla internationella normer och riktning för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning tas i beaktning. Vidare information om hur vi tillämpar hållbarhetskriterier är beskrivet i fondens informationsbroschyr.

Aktuellt

Fonden får nya fondbestämmelser den 22 januari 2022.

Läs mer under Fondändringar
Ellinor Hult

Förvaltare

Ellinor Hult Född 1981 och har varit i branschen sedan 2006. Förvaltat fonden sedan 1 januari 2020.
Risk: 6/7
Risk  6/7
 
Risk (1-7) är ett mått på fondens historiska kurssvängningar, om fonden är ny kan risken istället baseras på fondens jämförelseindex. Risknivå 1 står för låg risk och 7 står för hög risk.
Rating: 4
Total Rating™ 
31.12.2021
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Handelsbankens fonder graderas i sju riskklasser, 1 för lägst risk och 7 för högst risk.
Om Rating
EuapIndicator:1
EU-klassificering
 
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling.
  30.11.2021
Hållbarhets-
betyg

Hållbarhetsbetyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma fondkategori. De fonder som analyseras kan få ett Hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget. Betyget tas fram av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.

Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments).

Graf

I procent inklusive utdelning i EUR
Jämför fonder
Handelsbanken Japan Tema (EUR)

Notera att avkastningen på valt jämförelseindex, till skillnad från fondens avkastning, inte tar gjorda utdelningar i beaktande. Det får till följd att fondens avkastning relativt valt jämförelseindex är högre än den annars skulle vara.

Utveckling

Kurs 28.01.2022 1 vecka 1 månad 3 månader 2022 1 år 5 år 10 år
10,36 EUR -5,13% -13,16% -10,77% -11,83% -4,25% 39,43% 129,52%

Portföljen 10.01.2022

I december återhämtade sig de japanska börserna stegvis efter att oron för den nya virusvarianten omikron minskat. Japan stängde gränserna för utlänningar under december och smittspridningen i landet är mycket låg, samtidigt som vaccinationsprogrammet verkar vara framgångsrikt. Trenden med börsintroduktioner märks även i Japan, vilket har tyngt småbolagsindex. Bästa bidragsgivare till fondens avkastning i december var luftkonditioneringsbolaget Daikin, Disneypark-operatören Oriental Land och teknikbolaget ULVAC. De sämsta bidragen kom från rådgivaren Nihon M&A, IT-konglomeratet Hitachi och handelsplatsen för secondhand Mercari. Under månaden ökade vi i teknikkomponentbolaget TDK, biotechbolaget JCR Pharma, Toyota Motor och Hitachi. Vi tog hem vinst i ULVAC och sålde hela innehavet i medtechbolaget MANI.

Portföljfördelning 31.12.2021

Aktier 96,87%
Räntebärande inkl. likvida medel 3,13%

Geografisk fördelning 31.12.2021

Japan 100,00%