Köp Handelsbanken Japan Tema

Handelsbanken Japan Tema

Legalt namn: Handelsbanken Japan Tema (A1 EUR)
Sverigeregistrerad Aktiefond (Placeringsfond) Köp

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 6-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns tillgängliga på svenska under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.

Observera att Handelsbanken Fonder AB kan besluta att avsluta de arrangemang som fastställts för marknadsföring i Finland.

Fonden är aktivt förvaltad och placerar i aktier utgivna av företag i Japan och har därmed valutaexponering mot denna marknad.

Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering främst sker i bolag kopplade till noga utvalda, analyserade och långsiktiga investeringsteman där vi förväntar oss en lång period av tillväxt. Exempel på våra huvudteman är Demografi, Produktivitet, Livsstilar och Miljö.

Fonden placerar med särskilda hållbarhetskriterier där bla internationella normer och riktning för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning tas i beaktning. Vidare information om hur vi tillämpar hållbarhetskriterier är beskrivet i fondens informationsbroschyr.
Cecilia Auvray

Förvaltare

Cecilia Auvray Har varit i branschen sedan 1991. Förvaltat fonden sedan 1 juli 2022.
Risk: 6/7
Risk  6/7
 
Risk (1-7) är ett mått på fondens historiska kurssvängningar, om fonden är ny kan risken istället baseras på fondens jämförelseindex. Risknivå 1 står för låg risk och 7 står för hög risk.
Rating: 3
Total Rating™ 
31.07.2022
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Handelsbankens fonder graderas i sju riskklasser, 1 för lägst risk och 7 för högst risk.
Om Rating
EuapIndicator:1
EU-klassificering
 
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling.
  31.05.2022
Hållbarhets-
betyg

Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget.

Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments).

Graf

I procent inklusive utdelning i EUR
Jämför fonder
Handelsbanken Japan Tema (EUR)

Notera att avkastningen på valt jämförelseindex, till skillnad från fondens avkastning, inte tar gjorda utdelningar i beaktande. Det får till följd att fondens avkastning relativt valt jämförelseindex är högre än den annars skulle vara.

Utveckling

Kurs 12.08.2022 1 vecka 1 månad 3 månader 2022 1 år 5 år 10 år
10,29 EUR 1,48% 6,96% 7,75% -12,43% -6,88% 36,47% 120,82%

Portföljen 10.08.2022

Fonden utvecklas positivt i juli och steg med drygt 10% . Den japanska börsen gick upp i linje med många av världens börser. Japanska centralbanken skiljer sig dock från andra centralbanker genom att hålla fast vid en lågräntepolitik. Orsaken är att Japan vill undvika att dra ned medborgarnas köpkraft och minska konsumtionen. Japanska yenen stärktes ändå något mot den amerikanska dollarn för första gången på länge. Rapportperioden inleddes positivt. Det förbättrade börsklimatet bidrog till att fondens bästa aktier under månaden var de mer konjunkturkänsliga Recruit, Keyence, Hoya, Fujitsu och Kakaku.com. Negativt påverkade främst de konsumentrelaterade bolagen Shimano och Pan Pacific. Under månaden köpte vi in två nya aktier till portföljen: Astellas (hälsovård) och Olympus (medicinsk och industriell utrustning).

Portföljfördelning 31.07.2022

Aktier 97,47%
Räntebärande inkl. likvida medel 2,53%

Geografisk fördelning 31.07.2022

Japan 100,00%