Köp Handelsbanken Sverige Selektiv

Handelsbanken Sverige Selektiv

Legalt namn: Handelsbanken Sverige Selektiv (A1 EUR)
Sverigeregistrerad Aktiefond (Placeringsfond) Köp

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns tillgängliga på svenska under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.

Observera att Handelsbanken Fonder AB kan besluta att avsluta de arrangemang som fastställts för marknadsföring i Finland.

Mål och placeringsinriktning
Fonden är aktivt förvaltad vilket innebär att förvaltaren fattar egna aktiva placeringsbeslut. Målet är att långsiktigt överträffa avkastningen på underliggande marknad, definierad som jämförelseindex.

Fondens avkastning bestäms av hur de aktier som fonden placerar i ökar eller minskar i värde. Fonden placerar på lång sikt i 16 till 35 i aktier utgivna av företag i Sverige. Fonden kan även till en mindre del placera i företag i andra nordiska länder och har därmed valutaexponering mot dessa marknader.

Vårt fokus är att konstruera en portfölj av kvalitetsbolag med varierande drivkrafter och goda utsikter till en rimlig värdering.

Inom ramen för fondens placeringsinriktning beaktas internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. Fonden tillämpar en exkluderingsstrategi på bolag verksamma inom områdena/branscherna fossila bränslen, krigsmateriel, tobak, cannabis, alkohol, kommersiell spelverksamhet och pornografi. Fonden kan dock investera i bolag som är involverade i kraftgenerering, distribution eller tjänster avseende fossila bränslen i de fall bolagen bedöms ställa om sin verksamhet till mer förnyelsebar energi. Fonden är Svanenmärkt, vilket innebär att fonden uppfyller de krav och kriterier som Svanenmärkningen innebär. För detaljerad information om de krav och regler som gäller, se svanen.se/spararen.
Fonden får placera i derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning. Fonden får placera max 10% av fondförmögenheten i fondandelar.

Vi jämför fondens utveckling mot följande index: SIX Sweden SRI Index GI. Eftersom fonden är aktivt förvaltad kommer avkastningen över tid att avvika från detta index.

Andelsklassen lämnar inte någon utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden.

Du kan köpa och sälja fondandelar, i normalfallet, alla bankdagar.

För mer information om hållbarhetsarbetet, andelsklassbeteckningen inom parentes och förvaltning i förhållande till fondens jämförelseindex och risknivå hänvisas till informationsbroschyren.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för dig som planerar att ta ut dina pengar inom 5 år.

Utveckling

I procent inklusive utdelning
Grafen ovan visar den historiska utvecklingen i EUR, efter avgifter. Om fonden lämnar utdelning är utvecklingen beräknad med utdelningen återlagd. Ingen hänsyn är tagen till inflation.
Utveckling Fond 1 Index 2
31.10.2023 1,22 -4,87
2022 -21,26 -30,19
2021 37,77 35,80
2020 15,04 18,97
2019 31,67 30,28
Genomsn. avk. Fond 1 Index 2
2 år -8,64 -16,95
3 år 8,41 1,60
5 år 9,26 5,74
10 år 9,57 6,42
     

Branschfördelning 31.10.2023

Industrivaror och –tjänster 52,27%
Finans och fastigheter 11,96%
Informationsteknologi 10,31%
Hälsovård 9,35%
Dagligvaror 9,24%
Sällanköpsvaror och –tjänster 6,86%

Största innehav 31.10.2023

Volvo AB Class B 8,77%
Atlas Copco AB Class A 6,96%
Assa Abloy AB Class B 6,01%
Hexagon AB Class B 5,98%
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A 5,76%
Svenska Handelsbanken AB Class A 5,50%
Essity AB Class B 4,97%
ABB Ltd 4,93%
AstraZeneca PLC 4,78%
Epiroc AB Ordinary Shares - Class A 4,44%
Alla värdepapper

Riskmått (3 år) 31.10.2023

Total risk 21,33%
Total risk i index 23,28%*
Aktiv risk 5,86%*
Informationskvot 1,16*
Sharpekvot 0,35
Sharpekvot index 0,03*
Nyckeltal vid riskuppföljning

Fakta

Fakta om fonden
Förvaltas av Ulrika Orstadius
Registreringsland Sverige
Huvudkategori Aktiefond
Underkategori Sverige/Norden
Fondens startdatum 26.09.2014
Andelsklassens startdatum 08.03.2016
Fondförmögenhet 1 762 MEUR (31.10.2023)
Kursvaluta EUR
Handelsvaluta -
Instrumentgrupp Okompl.
UCITS Ja
ISIN SE0007756853
Fakta om fondbolaget
Fondbolag Handelsbanken Fonder AB
Tillstånd för fondverksamhet 06.05.1991
Övriga tillstånd Diskretionär portföljförvaltning
Förvaltare av AIF:er
Lämna investeringsråd
Ta emot och vidarebefodra ordrar
Förvaringsinstitut J. P. Morgan SE - Stockholm Bankfilial
Fondbolagets säte Stockholm
Tillsynsmyndighet Finansinspektionen
Revisor PricewaterhouseCoopers
Klagomålsansvarig -