Köp Handelsbanken Sverige Selektiv

Handelsbanken Sverige Selektiv

Legalt namn: Handelsbanken Sverige Selektiv (A1 EUR)
Sverigeregistrerad Aktiefond (Placeringsfond) Köp

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 6-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns tillgängliga på svenska under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.

Observera att Handelsbanken Fonder AB kan besluta att avsluta de arrangemang som fastställts för marknadsföring i Finland.

Fonden är en aktivt förvaltad fond med målet att långsiktigt överträffa avkastningen på underliggande marknad, definierad som jämförelseindex. Fonden placerar i 16-35 svenska kvalitetsbolag. Fonden kan även till en mindre del placera i företag i andra nordiska länder och har därmed valutaexponering mot dessa marknader.

Fonden placerar med särskilda hållbarhetskriterier där bla internationella normer och riktning för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning tas i beaktning. Vidare information om hur vi tillämpar hållbarhetskriterier är beskrivet i informationsbroschyren.
Yvonne Sörberg

Förvaltare

Yvonne Sörberg Har varit i branschen sedan 1994. Förvaltat fonden sedan 14 februari 2022.
Risk: 6/7
Risk  6/7
 
Risk (1-7) är ett mått på fondens historiska kurssvängningar, om fonden är ny kan risken istället baseras på fondens jämförelseindex. Risknivå 1 står för låg risk och 7 står för hög risk.
Rating: 4
Total Rating™ 
31.05.2022
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Handelsbankens fonder graderas i sju riskklasser, 1 för lägst risk och 7 för högst risk.
Om Rating
EuapIndicator:1
EU-klassificering
 
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling.
  30.04.2022
Hållbarhets-
betyg

Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget.

Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments).

 
Fonden är Svanenmärkt, vilket innebär att fonden uppfyller de krav och kriterier som Svanenmärkningen innebär. För detaljerad information om de krav och regler som gäller, se Joutsenmerkki.fi.

För mer information om fondens hållbarhetsarbete, se Hållbarhetsrapport Svanen.

Graf

I procent inklusive utdelning i EUR
Jämför fonder
Handelsbanken Sverige Selektiv (EUR)

Notera att avkastningen på valt jämförelseindex, till skillnad från fondens avkastning, inte tar gjorda utdelningar i beaktande. Det får till följd att fondens avkastning relativt valt jämförelseindex är högre än den annars skulle vara.

Utveckling

Kurs 01.07.2022 1 vecka 1 månad 3 månader 2022 1 år 5 år 10 år
55,44 EUR 3,14% -8,77% -13,08% -25,13% -13,69% 45,74% 196,15%

Portföljen 10.06.2022

I maj utvecklades fonden något sämre än sitt jämförelseindex. Den svenska marknaden backade under månaden, tyngd av oron kring inflation och stramare penningpolitik. Positivt till fondens avkastning under månaden bidrog framför allt Volvo AB och SimCorp. Medan Sweco, SkiStar, Hexagon och Epiroc påverkade negativt. Sweco presenterade en stabil kvartalsrapport som var något bättre än väntat, men aktien pressades av oron för svagare aktivitet inom bygg- och konstruktion på grund av inflation och materialbrist. Under månaden minskade vi innehaven i bland annat Autoliv, Hexagon och Epiroc. Samtidigt tog vi in ett mindre innehav i Sectra, som levererar lösningar för medicinsk IT och cybersäkerhet. Imaging IT Solutions är Sectras största affärsområde med IT-system som hanterar medicinska bilder för diagnostik. Sectras system inom cybersäkerhet växer med behovet av att skydda kritisk infrastruktur. Sectra har en lång historik av lönsam tillväxt.

Portföljfördelning 31.05.2022

Aktier 95,17%
Räntebärande inkl. likvida medel 4,83%

Geografisk fördelning 31.05.2022

Sverige 87,82%
Danmark 7,16%
Schweiz 5,02%