Köp Handelsbanken Norden Selektiv

Handelsbanken Norden Selektiv

Legalt namn: Handelsbanken Norden Selektiv (A1 EUR)
Sverigeregistrerad Aktiefond (Placeringsfond) Köp
Mål och placeringsinriktning
Fonden är aktivt förvaltad vilket innebär att förvaltaren fattar egna aktiva placeringsbeslut. Målet är att långsiktigt överträffa avkastningen på underliggande marknad, definierad som jämförelseindex.

Fonden placerar på lång sikt i 16 till 35 aktier utgivna av företag i Danmark, Finland, Norge och Sverige och har därmed valutaexponering mot dessa marknader.

Vårt fokus är att konstruera en portfölj av kvalitetsbolag med varierande drivkrafter och goda utsikter till en rimlig värdering.

Inom ramen för fondens placeringsinriktning beaktas internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. Fonden tillämpar en exkluderingsstrategi på bolag verksamma inom områdena/branscherna fossila bränslen, krigsmateriel, tobak, cannabis, alkohol, kommersiell spelverksamhet och pornografi. Fonden kan dock investera i bolag som är involverade i kraftgenerering, distribution eller tjänster avseende fossila bränslen i de fall bolagen bedöms ställa om sin verksamhet till mer förnyelsebar energi.
Fonden får placera i derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning. Fonden får placera max 10% av fondförmögenheten i fondandelar.

Vi jämför fondens utveckling mot följande index: SIX SRI Nordic 200 Net Index. Eftersom fonden är aktivt förvaltad kommer avkastningen över tid att avvika från detta index.

Andelsklassen lämnar inte någon utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden.

Du kan köpa och sälja fondandelar, i normalfallet, alla bankdagar.

För mer information om hållbarhetsarbetet, andelsklassbeteckningen inom parentes och förvaltning i förhållande till fondens jämförelseindex och risknivå hänvisas till informationsbroschyren.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för dig som planerar att ta ut dina pengar inom 5 år.

Utveckling *

I procent inklusive utdelning
Grafen ovan visar den historiska utvecklingen i EUR, efter avgifter. Om fonden lämnar utdelning är utvecklingen beräknad med utdelningen återlagd. Ingen hänsyn är tagen till inflation.
Utveckling Fond 1 Index 2
30.04.2022 -13,80 -12,10
2021 31,44 33,65
2020 9,00 17,01
2019 33,26 25,08
2018 -3,90 -6,43
Genomsn. avk. Fond 1 Index 2
2 år 21,00 23,89
3 år 11,75 14,52
5 år 10,18 10,16
10 år 11,64 11,80
     

Branschfördelning 30.04.2022

Industrivaror och –tjänster 43,84%
Hälsovård 14,02%
Informationsteknologi 9,71%
Material 9,61%
Finans och fastigheter 8,36%
Dagligvaror 8,00%
Sällanköpsvaror och –tjänster 6,46%

Största innehav 30.04.2022

Novo Nordisk A/S Class B 9,48%
Novozymes A/S B 5,60%
Volvo AB B 5,55%
Essity AB Class B 5,49%
Atlas Copco AB B 4,95%
Assa Abloy AB Class B 4,81%
Svenska Handelsbanken AB Class A 4,58%
Sweco AB Class B 3,84%
Hexagon AB Class B 3,72%
Epiroc AB Share B 3,65%
Alla värdepapper

Riskmått (3 år) 30.04.2022

Total risk 19,98%
Total risk i index 18,00%*
Aktiv risk 5,14%*
Informationskvot -0,54*
Sharpekvot 0,61
Sharpekvot index 0,83*
Nyckeltal vid riskuppföljning

Fakta

Fakta om fonden
Förvaltas av Yvonne Sörberg
Registreringsland Sverige
Huvudkategori Aktiefond
Underkategori Sverige/Norden
Fondens startdatum 10.10.2014*
Andelsklassens startdatum 10.10.2014
Fondförmögenhet 1 163 MEUR (30.04.2022)
Kursvaluta EUR
Handelsvaluta -
Instrumentgrupp Okompl.
UCITS Ja
ISIN SE0005991718
Fakta om fondbolaget
Fondbolag Handelsbanken Fonder AB
Tillstånd för fondverksamhet 06.05.1991
Övriga tillstånd Diskretionär portföljförvaltning
Förvaltare av AIF:er
Lämna investeringsråd
Ta emot och vidarebefodra ordrar
Förvaringsinstitut J. P. Morgan SE - Stockholm Bankfilial
Fondbolagets säte Stockholm
Tillsynsmyndighet Finansinspektionen
Revisor Ernst & Young AB
Klagomålsansvarig -

* Fondens kurshistorik före startdatum härleds från fusionen (10 oktober 2014) då Placeringsfonden Handelsbanken Norden Selektiv (Finland) lades samman med Handelsbanken Norden Selektiv (Sverige). Placeringsinriktningen är efter fusionen oförändrad och Handelsbanken Fonder AB (Sverige) är fortsatt förvaltare efter fondernas fusion.