Köp Handelsbanken Norden Selektiv

Handelsbanken Norden Selektiv

Legalt namn: Handelsbanken Norden Selektiv (A1 EUR)
Sverigeregistrerad Aktiefond (Placeringsfond) Köp

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 6-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns tillgängliga på svenska under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.

Observera att Handelsbanken Fonder AB kan besluta att avsluta de arrangemang som fastställts för marknadsföring i Finland.

Fonden är aktivt förvaltad och investerar på lång sikt i 16-35 aktier utgivna av företag i Danmark, Finland, Norge och Sverige och har därmed valutaexponering mot dessa marknader. Vårt fokus är att konstruera en portfölj av kvalitetsbolag med varierande drivkrafter och goda utsikter till en rimlig värdering.

Detta är en fond som placerar med särskilda hållbarhetskriterier. Hur vi tillämpar hållbarhetskriterier är beskrivet i fondens Informationsbroschyr.
Yvonne Sörberg

Förvaltare

Yvonne Sörberg Har varit i branschen sedan 1994. Förvaltat fonden sedan 20 maj 2019.
Risk: 6/7
Risk  6/7
 
Risk (1-7) är ett mått på fondens historiska kurssvängningar, om fonden är ny kan risken istället baseras på fondens jämförelseindex. Risknivå 1 står för låg risk och 7 står för hög risk.
Rating: 4
Total Rating™ 
31.07.2022
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Handelsbankens fonder graderas i sju riskklasser, 1 för lägst risk och 7 för högst risk.
Om Rating
EuapIndicator:1
EU-klassificering
 
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling.
  31.05.2022
Hållbarhets-
betyg

Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget.

Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments).

Graf

I procent inklusive utdelning i EUR
Jämför fonder
Handelsbanken Norden Selektiv (EUR)

Notera att avkastningen på valt jämförelseindex, till skillnad från fondens avkastning, inte tar gjorda utdelningar i beaktande. Det får till följd att fondens avkastning relativt valt jämförelseindex är högre än den annars skulle vara.

Utveckling

Kurs 12.08.2022 1 vecka 1 månad 3 månader 2022 1 år 5 år 10 år
53,47 EUR 1,75% 4,70% 6,41% -15,77% -13,51% 65,64% 180,09%

Portföljen 10.08.2022

I juli steg fonden cirka 11,3% , men mindre än sitt jämförelseindex. De innehav som bidrog mest positivt till fondens avkastning i juli var Atlas Copco och Volvo AB, som båda levererade starka kvartalsrapporter. Atlas Copco visade på fortsatt stark orderingång under andra kvartalet, även om bolaget guidar för något lägre aktivitetsnivå framöver. Det relativt nya innehavet i Tomra Systems hörde också till de större bidragsgivarna till fondens avkastning. Negativt påverkade däremot Essity och Kone. Essitys kvartalsrapport visade på något större marginalpress än marknaden förväntat och bolaget försöker komma i kapp med prishöjningar för att kompensera för stigande kostnader på råvaror och energi. Kone sänkte sin guidning för helåret efter ett svagt andra kvartal som tyngdes av utvecklingen i Kina. Under månaden minskade vi i Essity och Valmet, medan vi ökade i bland annat Hexagon, Epiroc och Atlas Copco.

Portföljfördelning 31.07.2022

Aktier 95,11%
Räntebärande inkl. likvida medel 4,89%

Geografisk fördelning 31.07.2022

Sverige 49,53%
Danmark 19,67%
Finland 14,73%
Norge 10,00%
Schweiz 4,44%
Island 1,62%