Köp Handelsbanken Norden Selektiv

Handelsbanken Norden Selektiv

Legalt namn: Handelsbanken Norden Selektiv (A1 EUR)
Sverigeregistrerad Aktiefond (Placeringsfond) Köp
Fonden är aktivt förvaltad och investerar på lång sikt i 16-35 aktier utgivna av företag i Danmark, Finland, Norge och Sverige och har därmed valutaexponering mot dessa marknader. Vårt fokus är att konstruera en portfölj av kvalitetsbolag med varierande drivkrafter och goda utsikter till en rimlig värdering.

Detta är en fond som placerar med särskilda hållbarhetskriterier. Hur vi tillämpar hållbarhetskriterier är beskrivet i fondens Informationsbroschyr.
Yvonne Sörberg

Förvaltare

Yvonne Sörberg Har varit i branschen sedan 1994. Förvaltat fonden sedan 20 maj 2019.
Risk: 6/7
Risk  6/7
 
Risk (1-7) är ett mått på fondens historiska kurssvängningar, om fonden är ny kan risken istället baseras på fondens jämförelseindex. Risknivå 1 står för låg risk och 7 står för hög risk.
Rating: 4
Total Rating™ 
30.04.2022
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Handelsbankens fonder graderas i sju riskklasser, 1 för lägst risk och 7 för högst risk.
Om Rating
EuapIndicator:1
EU-klassificering
 
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling.
  31.03.2022
Hållbarhets-
betyg

Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget.

Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments).

Graf

I procent inklusive utdelning i EUR
Jämför fonder
Handelsbanken Norden Selektiv (EUR)

Notera att avkastningen på valt jämförelseindex, till skillnad från fondens avkastning, inte tar gjorda utdelningar i beaktande. Det får till följd att fondens avkastning relativt valt jämförelseindex är högre än den annars skulle vara.

Utveckling

Kurs 19.05.2022 1 vecka 1 månad 3 månader 2022 1 år 5 år 10 år
50,75 EUR 1,00% -6,04% -7,93% -20,05% -8,61% 54,35% 204,80%

Portföljen 10.05.2022

Fonden utvecklades bättre än sitt jämförelseindex i april. Den nordiska marknaden backade under månaden på grund av invasionen i Ukraina, ökande råvarupriser, komponentbrist och stigande räntor. Flera rapporter inom verkstadsindustrin visade en fortsatt stark orderingång, men lönsamheten tyngdes av stigande kostnader. Positivt till fondens avkastning i april bidrog framför allt Essity, Handelsbanken, Novo Nordisk och Novozymes. Essity rapporterade att genomförda prishöjningar har börjat kompensera för högre kostnader, vilket mottogs med lättnad av marknaden. Negativt påverkade Atlas Copco, Enento och AFRY. Ett nytt, mindre innehav i portföljen är Mycronic som levererar maskinutrustning och system för tillverkning av fotomasker till elektronik- och halvledarindustrin. Under månaden ökade vi något i Volvo och Assa Abloy efter rapporter som visade på bra motståndskraft trots komponentbristen.

Portföljfördelning 30.04.2022

Aktier 93,50%
Räntebärande inkl. likvida medel 6,50%

Geografisk fördelning 30.04.2022

Sverige 55,55%
Danmark 21,15%
Finland 10,99%
Norge 7,09%
Schweiz 3,39%
Island 1,83%