Köp Handelsbanken Norden Selektiv

Handelsbanken Norden Selektiv

Legalt namn: Handelsbanken Norden Selektiv (A1 EUR)
Sverigeregistrerad Aktiefond (Placeringsfond) Köp

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns tillgängliga på svenska under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.

Observera att Handelsbanken Fonder AB kan besluta att avsluta de arrangemang som fastställts för marknadsföring i Finland.

Fonden är aktivt förvaltad och investerar på lång sikt i 16-35 aktier utgivna av företag i Danmark, Finland, Norge och Sverige och har därmed valutaexponering mot dessa marknader. Vårt fokus är att konstruera en portfölj av kvalitetsbolag med varierande drivkrafter och goda utsikter till en rimlig värdering.

Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
Yvonne Sörberg

Förvaltare

Yvonne Sörberg Har varit i branschen sedan 1994. Förvaltat fonden sedan 20 maj 2019.
Risk: 4/7
Risk  4/7
 
Riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra finansiella produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Risknivå 1 står för låg risk och 7 för hög risk.
Rating: 4
Total Rating™ 
30.04.2023
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Handelsbankens fonder graderas i sju riskklasser, 1 för lägst risk och 7 för högst risk.
Om Rating
EuapIndicator:1
EU-klassificering
 
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling.
  31.03.2023
Hållbarhets-
betyg

Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget.

Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments).

Graf

I procent inklusive utdelning i EUR
Jämför fonder
Handelsbanken Norden Selektiv (EUR)

Notera att avkastningen på valt jämförelseindex, till skillnad från fondens avkastning, inte tar gjorda utdelningar i beaktande. Det får till följd att fondens avkastning relativt valt jämförelseindex är högre än den annars skulle vara.

Utveckling

Kurs 02.06.2023 1 vecka 1 månad 3 månader 2023 1 år 5 år 10 år
56,20 EUR 0,75% -0,32% 4,73% 8,79% 6,12% 52,97% 161,76%

Portföljen 12.04.2023

Fonden hade positiv utveckling och steg 5,7% under det första kvartalet, något mer än sitt jämförelseindex. Verkstadssektorn gick starkt i takt med förbättrade leveranskedjor, en förbättrad energisituation i Europa samt avtagande inflationstryck. Finans tyngdes av den amerikanska bankkrisen som också ledde till sänkta förväntningar på centralbankernas behov att strama åt likviditet. De innehav som bidrog mest till fondens avkastning under kvartalet var Atlas Copco, Novo Nordisk, Sweco och Mycronic. Störst negativ påverkan kom från bankinnehaven Handelsbanken och DNB. Fonden har under kvartalet sålt ut innehavet i Orion Pharma, samt minskat bland de större innehaven, och istället tagit in ett nytt innehav i Astra Zeneca. Astra Zeneca är ett globalt, forskningsorienterat läkemedelsbolag med en attraktiv portfölj av nya produkter varav många inom det snabbast växande cancerområdet. Fonden har också sålt ut innehavet i HM och istället ökat innehavet i Thule. Andra större förändringar är en minskning av innehavet i DNB och ökning av innehavet i Kone. Inför kommande rapportsäsong blir det viktigt att se att innehavsbolagen kan föra vidare kostnadsökningar – drivet av konkurrenskraftiga erbjudanden. En positiv utveckling för marknadsandelar, lönsamhet och kassaflöden blir fortsatt avgörande för uthållig vinsttillväxt.

Portföljfördelning 30.04.2023

Aktier 95,97%
Räntebärande inkl. likvida medel 4,03%

Geografisk fördelning 30.04.2023

Sverige 48,30%
Danmark 23,99%
Finland 10,87%
Norge 5,92%
Storbritannien 5,12%
Schweiz 4,04%
Island 1,76%