Köp Handelsbanken Finland Småbolag

Handelsbanken Finland Småbolag

Legalt namn: Handelsbanken Finland Småbolag (A1 EUR)
Sverigeregistrerad Aktiefond (Placeringsfond) Köp

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns tillgängliga på svenska under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.

Observera att Handelsbanken Fonder AB kan besluta att avsluta de arrangemang som fastställts för marknadsföring i Finland.

Mål och placeringsinriktning
Fonden är aktivt förvaltad vilket innebär att förvaltaren fattar egna aktiva placeringsbeslut. Målet är att långsiktigt överträffa avkastningen på underliggande marknad, definierad som jämförelseindex.

Fondens avkastning bestäms av hur de aktier som fonden placerar i ökar eller minskar i värde. Fonden placerar i aktier i huvudsak utgivna av små- och medelstora företag i Finland eller som har minst 50% av sin verksamhet eller marknad i Finland och har därmed valutaexponering mot dessa marknader.

När vi väljer aktier till fonden lägger vi särskild vikt vid att företagets strategi sammanfaller med vår bedömning om vad som kan ge en god kursutveckling på aktien. Därefter värderar vi företagets nyckeltal såsom till exempel vinsttillväxten i förhållande till marknadens förväntningar.

Inom ramen för fondens placeringsinriktning beaktas internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. Fonden tillämpar en exkluderingsstrategi på bolag verksamma inom områdena/branscherna fossila bränslen, krigsmateriel, tobak, cannabis, alkohol, kommersiell spelverksamhet och pornografi. Fonden kan dock investera i bolag som är involverade i kraftgenerering, distribution eller tjänster avseende fossila bränslen i de fall bolagen bedöms ställa om sin verksamhet till mer förnyelsebar energi.
Fonden får placera i derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning. Fonden får placera max 10% av fondförmögenheten i fondandelar.

Vi jämför fondens utveckling mot följande index: SIX SRI Finland Small Cap Index NI. Eftersom fonden är aktivt förvaltad kommer avkastningen över tid att avvika från detta index.

Andelsklassen lämnar inte någon utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden.

Du kan köpa och sälja fondandelar, i normalfallet, alla bankdagar.

För mer information om hållbarhetsarbetet, andelsklassbeteckningen inom parentes och förvaltning i förhållande till fondens jämförelseindex och risknivå hänvisas till informationsbroschyren.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för dig som planerar att ta ut dina pengar inom 5 år.

Utveckling *

I procent inklusive utdelning
Grafen ovan visar den historiska utvecklingen i EUR, efter avgifter. Om fonden lämnar utdelning är utvecklingen beräknad med utdelningen återlagd. Ingen hänsyn är tagen till inflation.
Utveckling Fond 1 Index 2
31.01.2024 -0,37 -0,20
2023 1,74 1,51
2022 -18,88 -16,25
2021 26,93 25,27
2020 17,82 16,83
Genomsn. avk. Fond 1 Index 2
2 år -6,73 -6,25
3 år 0,15 0,96
5 år 8,42 6,51
10 år 8,60 9,15
     

Branschfördelning 31.01.2024

Industrivaror och –tjänster 26,59%
Sällanköpsvaror och –tjänster 17,74%
Material 17,38%
Informationsteknologi 11,28%
Hälsovård 9,07%
Finans och fastigheter 6,46%
Dagligvaror 6,14%
Fastigheter 5,28%
Teleoperatörer 0,08%

Största innehav 31.01.2024

Orion Oyj Class B 7,20%
Stora Enso Oyj Class R 5,88%
Metso Corp 5,84%
Metsa Board Oyj Class B 5,02%
Kesko Oyj Class B 4,99%
Kojamo Oyj 4,91%
Huhtamäki Oyj 4,90%
Valmet Corp 4,83%
Mandatum PLC 4,06%
Qt Group PLC 3,02%
Alla värdepapper

Riskmått (3 år) 31.01.2024

Total risk 17,67%
Total risk i index 16,86%*
Aktiv risk 2,83%*
Informationskvot -0,29*
Sharpekvot -0,06
Sharpekvot index -0,02*
Nyckeltal vid riskuppföljning

Fakta

Fakta om fonden
Förvaltas av Jyrki Nyberg
Registreringsland Sverige
Huvudkategori Aktiefond
Underkategori Sverige/Norden
Fondens startdatum 10.10.2014*
Andelsklassens startdatum 10.10.2014
Fondförmögenhet 65 MEUR (31.01.2024)
Kursvaluta EUR
Handelsvaluta -
Instrumentgrupp Okompl.
UCITS Ja
ISIN SE0005933041
Fakta om fondbolaget
Fondbolag Handelsbanken Fonder AB
Tillstånd för fondverksamhet 06.05.1991
Övriga tillstånd Diskretionär portföljförvaltning
Förvaltare av AIF:er
Lämna investeringsråd
Ta emot och vidarebefodra ordrar
Förvaringsinstitut J. P. Morgan SE - Stockholm Bankfilial
Fondbolagets säte Stockholm
Tillsynsmyndighet Finansinspektionen
Revisor PricewaterhouseCoopers
Klagomålsansvarig -

* Fondens kurshistorik före startdatum härleds från fusionen (10 oktober 2014) då Placeringsfonden Handelsbanken Finland (Finland) lades samman med Handelsbanken Finlandsfond (Sverige). Placeringsinriktningen är efter fusionen oförändrad och Handelsbanken Fonder AB (Sverige) är fortsatt förvaltare efter fondernas fusion.