Köp Handelsbanken Finland Småbolag

Handelsbanken Finland Småbolag

Legalt namn: Handelsbanken Finland Småbolag (A1 EUR)
Sverigeregistrerad Aktiefond (Placeringsfond) Köp

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns tillgängliga på svenska under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.

Observera att Handelsbanken Fonder AB kan besluta att avsluta de arrangemang som fastställts för marknadsföring i Finland.

Fonden är aktivt förvaltad och placerar i aktier i huvudsak utgivna av små- och medelstora företag i Finland eller som har minst 50% av sin verksamhet eller marknad i Finland och har därmed valutaexponering mot dessa marknader. När vi väljer aktier till fonden lägger vi särskild vikt vid att företagets strategi sammanfaller med vår bedömning om vad som kan ge en god kursutveckling på aktien samt att värderingen är attraktiv.

Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
Jyrki Nyberg

Förvaltare

Jyrki Nyberg Har varit i branschen sedan 1998. Förvaltat fonden sedan 1 mars 2021.
Risk: 4/7
Risk  4/7
 
Riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra finansiella produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Risknivå 1 står för låg risk och 7 för hög risk.
Rating: 4
Total Rating™ 
28.02.2023
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Handelsbankens fonder graderas i sju riskklasser, 1 för lägst risk och 7 för högst risk.
Om Rating
EuapIndicator:1
EU-klassificering
 
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling.
  31.01.2023
Hållbarhets-
betyg

Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget.

Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments).

 
Svanenmärkningen är den officiella miljömärkningen i Norden, med syfte att vägleda spararen till bra miljöval. Svanenmärkning för en fond innebär att 25 obligatoriska krav gällande välja in, välja bort, påverka och transparens ska vara uppfyllda. Läs mer i fondens Svanenrapport och på joutsenmerkki.fi/teemat/sijoittaminen.

Graf

I procent inklusive utdelning i EUR
Jämför fonder
Handelsbanken Finland Småbolag (EUR)

Notera att avkastningen på valt jämförelseindex, till skillnad från fondens avkastning, inte tar gjorda utdelningar i beaktande. Det får till följd att fondens avkastning relativt valt jämförelseindex är högre än den annars skulle vara.

Utveckling

Kurs 23.03.2023 1 vecka 1 månad 3 månader 2023 1 år 5 år 10 år
10,90 EUR -0,09% -4,97% 0,93% 0,83% -6,20% 49,32% 165,21%

Portföljen 07.02.2023

Helsingforsbörsen steg med 3,2% i januari, medan Helsingforsbörsens småbolagsindex steg med hela 8%. Optimismen på marknaden fick stöd av fortsatt fallande inflationstakt i både USA och Europa. Detta tror man kommer att minska centralbankernas behov av att aggressivt höja räntorna, trots att inflationen fortsatt är på allt för höga nivåer. Den hittills milda vintern i Centraleuropa har varit en bidragande orsak till sjunkande energikonsumtion och energipriser. Kinas slopande av coronarestriktionerna torde även vara positivt för den globala tillväxten innevarande år. Den rådande svagheten i ekonomin återspeglas dock i svaga makroekonomiska siffror, men vissa indikatorer tyder redan på en vändning. Euroområdets inköpschefsindex för tillverkningsindustrin och tjänster samt konsumentförtroende har kommit upp en aning. Arbetslösheten har också förblivit på mycket låga nivåer i både USA och Europa. Rapportsäsongen i Finland har nyligen börjat och hittills har bolagen i genomsnitt rapporterat omsättning lite över förväntningarna och vinst en aning under förväntningarna.

Finska Småbolagsfonden avkastade 4,26% i januari. Industrisektorn avkastade bäst. Svagast gick det för hälsovårdssektorn. Fonden tog i januari in Aktia, Bittium, Enersense International, Fiskars, Metsä Board och Terveystalo i portföljen och sålde av Kamux, Outokumpu, Tokmanni och Uponor. Innehaven som bidrog mest till avkastningen under månaden var Valmet, Metso Outotec, Cargotec och QT Group. Största negativa bidrag kom från Orion, Eq, Metsä Board och Duell.

För tillfälle ser marknaden igen ljusare på framtiden. Att man verkar ha klarat energikrisen betydlig bättre än befarat i Europa inger hopp, samtidigt som arbetslösheten förblivit låg. Inflationen och även räntorna är påväg ner. Coronapandemins negativa effekter på ekonomin börjar avta även ur ett globalt perspektiv och leveranskedjorna normaliseras. I den pågående rapportperioden visar säkert många bolag på utmaningar med lönsamheten i och med att kostnaderna har stigit mycket. Omsättningen, å andra sidan får stöd av inflationen. Vi kommer att se vilka bolag som klarat sig i en trots den utmanande miljön. De med modest skuldsättning och bra prissättningsraft kommer att ha bra förutsättningar.

Portföljfördelning 28.02.2023

Aktier 94,30%
Räntebärande inkl. likvida medel 5,70%

Geografisk fördelning 28.02.2023

Finland 100,00%