Köp Handelsbanken Finland Småbolag

Handelsbanken Finland Småbolag

Legalt namn: Handelsbanken Finland Småbolag (A1 EUR)
Sverigeregistrerad Aktiefond (Placeringsfond) Köp

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 6-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns tillgängliga på svenska under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.

Observera att Handelsbanken Fonder AB kan besluta att avsluta de arrangemang som fastställts för marknadsföring i Finland.

Fonden är aktivt förvaltad och placerar i aktier i huvudsak utgivna av små- och medelstora företag i Finland eller som har minst 50% av sin verksamhet eller marknad i Finland och har därmed valutaexponering mot dessa marknader. När vi väljer aktier till fonden lägger vi särskild vikt vid att företagets strategi sammanfaller med vår bedömning om vad som kan ge en god kursutveckling på aktien samt att värderingen är attraktiv.

Detta är en fond som placerar med särskilda hållbarhetskriterier. Hur vi tillämpar hållbarhetskriterier är beskrivet i fondens Informationsbroschyr.
Jyrki Nyberg

Förvaltare

Jyrki Nyberg Har varit i branschen sedan 1998. Förvaltat fonden sedan 1 mars 2021.
Risk: 6/7
Risk  6/7
 
Risk (1-7) är ett mått på fondens historiska kurssvängningar, om fonden är ny kan risken istället baseras på fondens jämförelseindex. Risknivå 1 står för låg risk och 7 står för hög risk.
Rating: 3
Total Rating™ 
31.10.2022
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Handelsbankens fonder graderas i sju riskklasser, 1 för lägst risk och 7 för högst risk.
Om Rating
EuapIndicator:1
EU-klassificering
 
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling.
  30.09.2022
Hållbarhets-
betyg

Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget.

Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments).

 
Svanenmärkningen är den officiella miljömärkningen i Norden, med syfte att vägleda spararen till bra miljöval. Svanenmärkning för en fond innebär att 25 obligatoriska krav gällande välja in, välja bort, påverka och transparens ska vara uppfyllda. Läs mer i fondens Svanenrapport och på joutsenmerkki.fi/teemat/sijoittaminen.

Graf

I procent inklusive utdelning i EUR
Jämför fonder
Handelsbanken Finland Småbolag (EUR)

Notera att avkastningen på valt jämförelseindex, till skillnad från fondens avkastning, inte tar gjorda utdelningar i beaktande. Det får till följd att fondens avkastning relativt valt jämförelseindex är högre än den annars skulle vara.

Utveckling

Kurs 08.12.2022 1 vecka 1 månad 3 månader 2022 1 år 5 år 10 år
10,86 EUR -1,18% 1,21% 5,54% -18,22% -16,33% 50,83% 185,04%

Portföljen 08.12.2022

Helsingforsbörsen steg med 6,6% i november, ungefär i linje med övriga nordiska och europeiska index, medan Helsingforsbörsens småbolagsindex steg med 1,8%. Optimismen på marknaden förstärktes i slutet av månaden efter att USAs centralbankschef Powell antydde att ränteökningstakten kunde komma att avta. En förväntan om mera expansiv penningpolitik och ett skifte i fokus från restriktioner till vaccineringar gällande Corona i Kina har även piggat upp marknaderna. Sentimentet fick även stöd från rapportsäsongen som fortskred en aning bättre än befarat i Finland och på flera andra marknader. De senaste inflationssiffrorna i både USA och i Euroområdet har också överraskat positivt genom att komma ner en aning mer än väntat, även om de absolut sett fortfarande är på en allt för hög nivå för att räntehöjningarna snabbt skulle kunna sluta. De makroekonomiska indikatorerna i USA har delvis börjat försvagas, till exempel inköpschefsindex, industriproduktionen och konsumentförtroendet har kommit ner även om till exempel detaljhandelssiffrorna var relativt starka. I Euroområdet var industriproduktionen och inköpschefindex starkare än väntat om än på låga nivåer.

I Finland minskade försäljningen av konsumentvaror i termer av omsättning med 4% jämfört med samma period ett år sedan, enligt en undersökning publicerad av PTY (Föreningen för dagligvaruhandel i Finland). Samtidigt som inflationen inom konsumentvaror ligger på 12%, vilket innebär att volymerna har minskat tvåsiffrigt. Konsumenten är med andra ord mycket försiktig i sitt spenderande. Till övriga utmaningar i Finland hör problemen i TVOs (”Industrins kraft AB”) OL3-kärnkraftverk vars startdatum för regelbunden elproduktion skjutits upp ytterligare på grund av nyupptäckta brister. Nu förväntar man sig att elproduktionen kan börja tidigast i januari 2023.

Finska Småbolagsfonden avkastade 6,40% (EUR A1) i november, 0,6 procentenheter ovan sitt jämförelseindex. Industrisektorn avkastade bäst. Svagast gick det för kommunikationstjänster. Av fondens innehav, tog Uponor bort sitt mål för de finansiella utsikterna för 2022 i och med att bolaget utsattes för en cyberattack. Fonden tog igen in eQ, Harvia och Nixu i portföljen och sålde av Capman, Caverion, Enento, Musti, Omasp, Remedy och Scanfil. Innehaven som bidrog mest till avkastningen under månaden var Metso Outotec, Caverion och Kempower. Största negativa bidrag kom från Huhtamäki, Eezy och Musti.


Marknaden hoppas på att inflationstoppen är bakom oss och att centralbankerna hamnar trappa ner på räntehöjningarna. För tillfället är räntehöjningar fram till början av sommaren inprisade. Rapportsäsongen bevisade också att de flesta företag även kan navigera i en föränderlig miljö. Viktigt är att hitta bolag som i mindre grad påverkas av de globala utmaningarna och lyckas höja sina priser i takt med att kostnaderna ökar.


Portföljfördelning 30.11.2022

Aktier 92,30%
Räntebärande inkl. likvida medel 7,70%

Geografisk fördelning 30.11.2022

Finland 100,00%