Köp Handelsbanken Finland Småbolag

Handelsbanken Finland Småbolag

Legalt namn: Handelsbanken Finland Småbolag (A1 EUR)
Sverigeregistrerad Aktiefond (Placeringsfond) Köp

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 6-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns tillgängliga på svenska under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.

Observera att Handelsbanken Fonder AB kan besluta att avsluta de arrangemang som fastställts för marknadsföring i Finland.

Fonden är aktivt förvaltad och placerar i aktier i huvudsak utgivna av små- och medelstora företag i Finland eller som har minst 50% av sin verksamhet eller marknad i Finland och har därmed valutaexponering mot dessa marknader. När vi väljer aktier till fonden lägger vi särskild vikt vid att företagets strategi sammanfaller med vår bedömning om vad som kan ge en god kursutveckling på aktien samt att värderingen är attraktiv.

Detta är en fond som placerar med särskilda hållbarhetskriterier. Hur vi tillämpar hållbarhetskriterier är beskrivet i fondens Informationsbroschyr.
Jyrki Nyberg

Förvaltare

Jyrki Nyberg Har varit i branschen sedan 1998. Förvaltat fonden sedan 1 mars 2021.
Risk: 6/7
Risk  6/7
 
Risk (1-7) är ett mått på fondens historiska kurssvängningar, om fonden är ny kan risken istället baseras på fondens jämförelseindex. Risknivå 1 står för låg risk och 7 står för hög risk.
Rating: 3
Total Rating™ 
31.10.2022
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Handelsbankens fonder graderas i sju riskklasser, 1 för lägst risk och 7 för högst risk.
Om Rating
EuapIndicator:1
EU-klassificering
 
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling.
  30.09.2022
Hållbarhets-
betyg

Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget.

Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments).

 
Svanenmärkningen är den officiella miljömärkningen i Norden, med syfte att vägleda spararen till bra miljöval. Svanenmärkning för en fond innebär att 25 obligatoriska krav gällande välja in, välja bort, påverka och transparens ska vara uppfyllda. Läs mer i fondens Svanenrapport och på joutsenmerkki.fi/teemat/sijoittaminen.

Graf

I procent inklusive utdelning i EUR
Jämför fonder
Handelsbanken Finland Småbolag (EUR)

Notera att avkastningen på valt jämförelseindex, till skillnad från fondens avkastning, inte tar gjorda utdelningar i beaktande. Det får till följd att fondens avkastning relativt valt jämförelseindex är högre än den annars skulle vara.

Utveckling

Kurs 02.12.2022 1 vecka 1 månad 3 månader 2022 1 år 5 år 10 år
11,02 EUR 0,92% 7,93% 5,76% -17,02% -13,77% 53,06% 196,24%

Portföljen 08.11.2022

Helsingforsbörsen steg med 5,2% i oktober i takt med flera andra västländers index, medan Helsingforsbörsens småbolagsindex steg med 5,3%. Stämningen på marknaden förbättrades tack vare en bättre än väntad rapportsäsong och investerares tolkning att USAs centralbanks (FEDs) småningom eventuell kunde minska räntehöjningstakten. Inflationen håller sig dock fortfarande på toppnivåer. I Europa nådde konsumentprisindex nytt rekord på 10,7%. Makroindikatorerna gav tvetydiga budskap, till exempel inköpschefsindex tyder på en surnande ekonomi medan BNP-siffror visar på fortsatt tillväxt i Europa. Sysselsättningsgraden har också behållits på höga nivåer i både USA och Europa, vilket är viktigt för konsumentens köpkraft framöver inte minst givet stigande boendekostnader, det höga priset på energi och el samtidigt som inflationen inte ännu synts i lönerna.

Finska Småbolagsfonden avkastade 7,29% i oktober, 0,7 procentenheter ovan sitt jämförelseindex. Industrisektorn avkastade bäst. Svagast gick det för fastighetssektorn. Av fondens innehav, kom Vaisala och Incap med positiva vinstvarningar. TietoEVRY ändrade utsikterna för helåret 2022 genom att höja målet för den organiska tillväxten, men sänkte utsikten för den justerade EBITA-marginalen. Fonden tog in Konecranes igen som nytt innehav och sålde av Metsä Board. Innehaven som bidrog mest till avkastningen under månaden var Metso Outotec, Huhtamäki och Cargotec. Största negativa bidrag kom från Nanoform, Detection Technology och Metsä Board.

Marknaden söker riktning genom att försöka förutspå och tolka centralbankernas agerande. Den höga inflationen är fortsättningsvis ett problem som centralbankerna behöver bekämpa. För tillfället räknar marknaden med räntehöjningar fram till nästa sommar. Rapportsäsongen har hittills gått bättre än befarat och bevisat att många företag klarar sig även i blåsväder. Viktigt är att hitta bolag som i mindre grad påverkas av de globala utmaningarna och lyckas höja sina priser i takt med att kostnaderna ökar.

Portföljfördelning 31.10.2022

Aktier 92,81%
Räntebärande inkl. likvida medel 7,19%

Geografisk fördelning 31.10.2022

Finland 100,00%