Köp Handelsbanken Finland Småbolag

Handelsbanken Finland Småbolag

Legalt namn: Handelsbanken Finland Småbolag (A1 EUR)
Sverigeregistrerad Aktiefond (Placeringsfond) Köp

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns tillgängliga på svenska under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.

Observera att Handelsbanken Fonder AB kan besluta att avsluta de arrangemang som fastställts för marknadsföring i Finland.

Fonden är aktivt förvaltad och placerar i aktier i huvudsak utgivna av små- och medelstora företag i Finland eller som har minst 50% av sin verksamhet eller marknad i Finland och har därmed valutaexponering mot dessa marknader. När vi väljer aktier till fonden lägger vi särskild vikt vid att företagets strategi sammanfaller med vår bedömning om vad som kan ge en god kursutveckling på aktien samt att värderingen är attraktiv.

Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
Jyrki Nyberg

Förvaltare

Jyrki Nyberg Har varit i branschen sedan 1998. Förvaltat fonden sedan 1 mars 2021.
Risk: 4/7
Risk  4/7
 
Riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra finansiella produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Risknivå 1 står för låg risk och 7 för hög risk.
Rating: 3
Total Rating™ 
31.01.2024
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Handelsbankens fonder graderas i sju riskklasser, 1 för lägst risk och 7 för högst risk.
Om Rating
EuapIndicator:1
SFDR
 
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetsrätt och korruption. Läs mer i fondens informationsbroschyr.
Fonden redovisas som artikel 8 enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR).
  30.09.2023
Hållbarhets-
betyg

Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget.

Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments).

 
EU:s regelverk SFDR (förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn) infördes 2021 och innebär en standardisering av fondernas hållbarhetsredovisning. Detta har i vår mening minskat behovet av andra hållbarhetsmärkningar och Handelsbanken Fonder har därför valt att inte förnya fondens Svanenlicens i samband med att Svanen uppdaterar sin märkning per 31 mars 2023.

Graf

I procent inklusive utdelning i EUR
Jämför fonder
Handelsbanken Finland Småbolag (EUR)

Notera att avkastningen på valt jämförelseindex, till skillnad från fondens avkastning, inte tar gjorda utdelningar i beaktande. Det får till följd att fondens avkastning relativt valt jämförelseindex är högre än den annars skulle vara.

Utveckling

Kurs 28.02.2024 1 vecka 1 månad 3 månader 2024 1 år 5 år 10 år
10,80 EUR -0,37% -0,92% 6,51% -1,55% -5,84% 44,00% 113,44%

Portföljen 10.10.2023

Finska Småbolagsfonden utvecklades negativt under tredje kvartalet. I absoluta termer var det bolag relaterade till råmaterial som bidrog mest till avkastningen medan IT-sektorn gick sämst. Helsingforsbörsen sjönk med knappt 4% under perioden, medan småbolagsindex sjönk med hela 9,8%. Marknadssentimentet drevs till en stor del av Centralbankernas åtagande. Under det tredje kvartalet höjde den europeiska centralbanken, ECB, styrräntan två gånger, men indikerade därefter att räntehöjningscykeln kan ha nått sitt slut. I USA höjde den amerikanska centralbanken styrräntan i juli men lämnade den oförändrad i september. De har emellertid inte helt stängt dörren för höjningar i ett senare skede. Centralbankerna menar dock att räntorna kommer förbli på en högre nivå en längre tid, vilket var huvudorsaken till svagare sentiment på marknaden, speciellt under september. Ekonomin är generellt sett på den svaga sidan i Europa. Svaghet syns i inköpschefsindex på industrisidan men även på tjänstesidan pekar indikatorn nedåt för andra månaden i rad. I USA är ekonomin starkare, speciellt inom tjänstesektorn. Inflationen i euroområdet kom dock ner lite mer än väntat i slutet av kvartalet, vilket var en positiv överraskning och ger ECB lite mera handlingsutrymme.

Sju av fondens innehav kom med negativa vinstvarningar. Fonden tog in Cargotec, Fiskars, Kojamo, Oma Säästöpankki, Sanoma, Scanfil och Talenom och sålde av Detection Technology, Duell, Eezy, F-Secure, Lemonsoft, Siili Solutions och TietoEvry.

De innehav som bidrog mest till avkastningen under månaden var Stora Enso, Puuilo och Kempower. Störst negativa påverkan kom från Metso, QT Group och Valmet.

Räntehöjningscykeln bör närma sig sitt slut – vilket kan ge stöd till aktiemarknaden. Reallönerna i Finland har vänt uppåt, vilket också underlättar för hushållen. Även arbetslösheten är fortsättningsvis på en låg nivå. Med start i mitten av oktober får vi kvartalsrapporter för årets tredje kvartal.


Portföljfördelning 31.01.2024

Aktier 93,14%
Räntebärande inkl. likvida medel 6,86%

Geografisk fördelning 31.01.2024

Finland 100,00%