Köp Handelsbanken Finland Småbolag

Handelsbanken Finland Småbolag

Legalt namn: Handelsbanken Finland Småbolag (A1 EUR)
Sverigeregistrerad Aktiefond (Placeringsfond) Köp

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 6-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns tillgängliga på svenska under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.

Observera att Handelsbanken Fonder AB kan besluta att avsluta de arrangemang som fastställts för marknadsföring i Finland.

Fonden är aktivt förvaltad och placerar i aktier i huvudsak utgivna av små- och medelstora företag i Finland eller som har minst 50% av sin verksamhet eller marknad i Finland och har därmed valutaexponering mot dessa marknader. När vi väljer aktier till fonden lägger vi särskild vikt vid att företagets strategi sammanfaller med vår bedömning om vad som kan ge en god kursutveckling på aktien samt att värderingen är attraktiv.

Detta är en fond som placerar med särskilda hållbarhetskriterier. Hur vi tillämpar hållbarhetskriterier är beskrivet i fondens Informationsbroschyr.
Jyrki Nyberg

Förvaltare

Jyrki Nyberg Har varit i branschen sedan 1998. Förvaltat fonden sedan 1 mars 2021.
Risk: 6/7
Risk  6/7
 
Risk (1-7) är ett mått på fondens historiska kurssvängningar, om fonden är ny kan risken istället baseras på fondens jämförelseindex. Risknivå 1 står för låg risk och 7 står för hög risk.
Rating: 3
Total Rating™ 
31.07.2022
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Handelsbankens fonder graderas i sju riskklasser, 1 för lägst risk och 7 för högst risk.
Om Rating
EuapIndicator:1
EU-klassificering
 
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling.
  30.06.2022
Hållbarhets-
betyg

Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget.

Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments).

 
Fonden är Svanenmärkt, vilket innebär att fonden uppfyller de krav och kriterier som Svanenmärkningen innebär. För detaljerad information om de krav och regler som gäller, se Joutsenmerkki.fi.

För mer information om fondens hållbarhetsarbete, se Hållbarhetsrapport Svanen.

Graf

I procent inklusive utdelning i EUR
Jämför fonder
Handelsbanken Finland Småbolag (EUR)

Notera att avkastningen på valt jämförelseindex, till skillnad från fondens avkastning, inte tar gjorda utdelningar i beaktande. Det får till följd att fondens avkastning relativt valt jämförelseindex är högre än den annars skulle vara.

Utveckling

Kurs 12.08.2022 1 vecka 1 månad 3 månader 2022 1 år 5 år 10 år
11,24 EUR 1,72% 6,24% 5,64% -15,36% -18,02% 55,25% 216,62%

Portföljen 05.08.2022

Helsingforsbörsen steg med 6,78% i juli medan småbolagsindexet kom upp endast 0,84%. Globalt var juli den starkaste månaden för aktiemarknaden på över ett år, tack vare andra kvartalets rapporter och förväntningar om mer modesta räntehöjningar. Osäkerhet finns fortfarande kvar kring den höga inflationen, centralbankernas åtstramningspolitik och huruvida ekonomin lyckas undvika recession. En del utmaningarna ser dock åtminstone nu ut att inte förvärras, vilket kunde bidra till ett fortsatt positivare sentiment framöver. Rapportsäsongen har också som helhet fortlöpt i linje eller lite bättre än förväntningarna. Värt att notera är dock att energisituationen i Europa och speciellt i Tyskland ser mer oroväckande ju närmare vinterhalvåret vi kommer. Energiransonering skulle vara en utmaning speciellt för industrisektorn.

Finska Småbolagsfonden hade en avkastning på 7,78% (EUR A1) i juli, vilket var en aning bättre än fondens jämförelseindex. Den starkaste sektorn var industri, drivet bland annat av Metso Outotec och Valmet. Svagast gick det för fastigheter. Positiva vinstvarningar kom bland annat från portföljbolagen Orion och Incap medan Konecranes, Enersense International och Aktia kom ut med negativa vinstvarningar. Fonden tog under månaden igen in Exel Composites, Orthex och TietoEvry. Innehavet i Enersense såldes ut ur fonden. Withsecure delades också upp i två bolag där konsumentdelen F-Secure listades som ett skilt bolag och företagsdelen blev kvar under Withsecure. Det största positiva bidraget kom från Orion, Metso Outotec och Valmet. Största negativa bidrag kom från Terveystalo, Withsecure och Enersense.

Bolagens rapporter för det andra kvartalet har för det mesta varit uppmuntrande även om det finns osäkerhet kring tillväxt och efterfrågan framöver. Störningar i leveranskedjorna- mycket på grund av nedstägningar i Kina när nya coronafall upptäcks- finns till en viss grad kvar. Viktigt är att hitta bolag som i mindre grad påverkas av de globala utmaningarna och lyckas höja sina priser i takt med att kostnaderna ökar.

Portföljfördelning 31.07.2022

Aktier 91,43%
Räntebärande inkl. likvida medel 8,57%

Geografisk fördelning 31.07.2022

Finland 100,00%