Köp Handelsbanken Finland Småbolag

Handelsbanken Finland Småbolag

Legalt namn: Handelsbanken Finland Småbolag (A1 EUR)
Sverigeregistrerad Aktiefond (Placeringsfond) Köp

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 6-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns tillgängliga på svenska under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.

Observera att Handelsbanken Fonder AB kan besluta att avsluta de arrangemang som fastställts för marknadsföring i Finland.

Fonden är aktivt förvaltad och placerar i aktier i huvudsak utgivna av små- och medelstora företag i Finland eller som har minst 50% av sin verksamhet eller marknad i Finland och har därmed valutaexponering mot dessa marknader. När vi väljer aktier till fonden lägger vi särskild vikt vid att företagets strategi sammanfaller med vår bedömning om vad som kan ge en god kursutveckling på aktien samt att värderingen är attraktiv.

Detta är en fond som placerar med särskilda hållbarhetskriterier. Hur vi tillämpar hållbarhetskriterier är beskrivet i fondens Informationsbroschyr.
Jyrki Nyberg

Förvaltare

Jyrki Nyberg Har varit i branschen sedan 1998. Förvaltat fonden sedan 1 mars 2021.
Risk: 6/7
Risk  6/7
 
Risk (1-7) är ett mått på fondens historiska kurssvängningar, om fonden är ny kan risken istället baseras på fondens jämförelseindex. Risknivå 1 står för låg risk och 7 står för hög risk.
Rating: 3
Total Rating™ 
31.05.2022
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Handelsbankens fonder graderas i sju riskklasser, 1 för lägst risk och 7 för högst risk.
Om Rating
EuapIndicator:1
EU-klassificering
 
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling.
  30.04.2022
Hållbarhets-
betyg

Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget.

Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments).

 
Fonden är Svanenmärkt, vilket innebär att fonden uppfyller de krav och kriterier som Svanenmärkningen innebär. För detaljerad information om de krav och regler som gäller, se Joutsenmerkki.fi.

För mer information om fondens hållbarhetsarbete, se Hållbarhetsrapport Svanen.

Graf

I procent inklusive utdelning i EUR
Jämför fonder
Handelsbanken Finland Småbolag (EUR)

Notera att avkastningen på valt jämförelseindex, till skillnad från fondens avkastning, inte tar gjorda utdelningar i beaktande. Det får till följd att fondens avkastning relativt valt jämförelseindex är högre än den annars skulle vara.

Utveckling

Kurs 30.06.2022 1 vecka 1 månad 3 månader 2022 1 år 5 år 10 år
10,41 EUR 0,77% -7,79% -10,72% -21,61% -18,42% 38,43% 212,61%

Portföljen 03.06.2022

Helsingforsbörsen sjönk med 0,16% i maj medan småbolagsindexet kom ner med 5,9%. Stämningen på marknaden var nervös vilket resulterade i snabba svängningar drivet av motstridiga signaler. Orsaken till oron är den höga inflationen, åtstramningen i penningpolitiken och en avtagande tillväxt och köpkraft hos konsumenten. Å andra sidan var första kvartalets resultatrapporter inte så svaga som befarat och vissa makroindiktatorer till exempel relaterade till arbetsmarknaden i USA, företagssentiment i Tyskland och inköpschefsindex i Kina varit bättre än väntat. Detta i kombination med signaler om minskade koronarestriktioner i bland annat Shanghai har tidvis bidragit med optimism.

Mycket osäkerhet ligger dock kvar, bland annat relaterat till komponentbrist och leveranskedjor och det faktum att kriget i Ukraina fortfarande pågår. Sanktionerna mot Ryssland utökas och Ryssland svarar med motsanktioner, bland annat stoppades naturgasexporten från Ryssland till Finland.

Finska Småbolagsfonden hade en avkastning på -0,62% (EUR A1) i maj. Den starkaste sektorn var industri, drivet bland annat av Kempower, Konecranes och Metso Outotec. Svagast gick det för sällanköpsvaror där bolagen såg följderna av en svagare köpkraft hos konsumenten. Fonden investerade under månaden igen i Kojamo och sålde av Orthex och Puuilo. Det största positiva bidraget kom från Metso Outotec, Outokumpu och Konecranes. Största negativa bidrag kom från Metsä Board, Fiskars och Elisa.

Bolagens rapporter för det första kvartalet ingav ett stabilt intryck, även om magnituden av följdeffekter av kriget, nya störningsmoment i leveranskedjorna och en hög inflation inte ännu går att förutspå. Vi sätter fortsättningsvis vikt vid att hitta bolag som påverkas av de globala utmaningarna så lite som möjligt och som kan föra över ökade priser för insatsvaror till högre priser för sina kunder.


Portföljfördelning 31.05.2022

Aktier 94,38%
Räntebärande inkl. likvida medel 5,62%

Geografisk fördelning 31.05.2022

Finland 100,00%