Köp Handelsbanken Finland Småbolag

Handelsbanken Finland Småbolag

Legalt namn: Handelsbanken Finland Småbolag (A1 EUR)
Sverigeregistrerad Aktiefond (Placeringsfond) Köp

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns tillgängliga på svenska under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.

Observera att Handelsbanken Fonder AB kan besluta att avsluta de arrangemang som fastställts för marknadsföring i Finland.

Fonden är aktivt förvaltad och placerar i aktier i huvudsak utgivna av små- och medelstora företag i Finland eller som har minst 50% av sin verksamhet eller marknad i Finland och har därmed valutaexponering mot dessa marknader. När vi väljer aktier till fonden lägger vi särskild vikt vid att företagets strategi sammanfaller med vår bedömning om vad som kan ge en god kursutveckling på aktien samt att värderingen är attraktiv.

Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
Jyrki Nyberg

Förvaltare

Jyrki Nyberg Har varit i branschen sedan 1998. Förvaltat fonden sedan 1 mars 2021.
Risk: 4/7
Risk  4/7
 
Riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra finansiella produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Risknivå 1 står för låg risk och 7 för hög risk.
Rating: 4
Total Rating™ 
31.08.2023
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Handelsbankens fonder graderas i sju riskklasser, 1 för lägst risk och 7 för högst risk.
Om Rating
EuapIndicator:1
SFDR
 
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetsrätt och korruption. Läs mer i fondens informationsbroschyr.
Fonden redovisas som artikel 8 enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR).
  31.07.2023
Hållbarhets-
betyg

Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget.

Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments).

 
EU:s regelverk SFDR (förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn) infördes 2021 och innebär en standardisering av fondernas hållbarhetsredovisning. Detta har i vår mening minskat behovet av andra hållbarhetsmärkningar och Handelsbanken Fonder har därför valt att inte förnya fondens Svanenlicens i samband med att Svanen uppdaterar sin märkning per 31 mars 2023.

Graf

I procent inklusive utdelning i EUR
Jämför fonder
Handelsbanken Finland Småbolag (EUR)

Notera att avkastningen på valt jämförelseindex, till skillnad från fondens avkastning, inte tar gjorda utdelningar i beaktande. Det får till följd att fondens avkastning relativt valt jämförelseindex är högre än den annars skulle vara.

Utveckling

Kurs 03.10.2023 1 vecka 1 månad 3 månader 2023 1 år 5 år 10 år
10,03 EUR 0,20% -6,09% -8,07% -7,22% 4,15% 28,59% 115,24%

Portföljen 07.09.2023

Helsingforsbörsen sjönk med 0,4% i augusti, medan småbolagsindex sjönk med hela 3,6%. Centralbankernas åtstramningspolitik syns allt mer i ekonomin. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin förbättrades något, men är på låga nivåer och svagheten syns nu även i tjänstesektorn, både i Europa och i USA. Det syns också vissa tecken på svaghet i sysselsättningen. Inflationstakten är påväg ned, men väldigt långsamt speciellt i Euroområdet. Kinas ekonomi är också relativt svag och den krisande fastighetssektorn har varit på tapeten. I Finland blev utfallet för rapportperioden svagare än väntat. De negativa resultatöverraskningarna har varit fler än de positiva. En svagare efterfrågan och osäkerhet gällande framtiden syntes i ordrar och i resultat.

Finska Småbolagsfonden avkastade +0,09% (EUR A1) i augusti, medan jämförelseindex var ner med 0,58%. Av sektorerna gick sällanköpsvaror bäst, sämst gick IT. Negativa vinstvarningar kom från medicinteknikbolaget Revenio och bemanningsbolaget Eezy. Fonden tog åter in Cargotec, Fiskars, Oma Säästöpankki och Sanoma i portföljen. Fonden sålde av Detection Technology och Eezy. Innehaven som bidrog mest till avkastningen under månaden var Orion, Stora Enso och Marimekko. Största negativa bidrag kom från QT Group, Revenio och Elisa.

Räntehöjningscykeln torde närma sig sitt slut – vilket kunde ge stöd till aktiemarknaden. Resultatförväntningarna för andra halvan av året har tagits ner och i många branscher har lagernivåerna kommit ner på normalare nivåer, detta borde ge stöd åt efterfrågan. Vi tror att ekonomin gör en så kallad mjuklandning snarare än att vi ser en längre recession.


Portföljfördelning 31.08.2023

Aktier 94,16%
Räntebärande inkl. likvida medel 5,84%

Geografisk fördelning 31.08.2023

Finland 100,00%