Köp Handelsbanken Hållbar Energi

Handelsbanken Hållbar Energi

Legalt namn: Handelsbanken Hållbar Energi (A1 EUR)
Sverigeregistrerad Aktiefond (Placeringsfond) Köp

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns tillgängliga på svenska under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.

Observera att Handelsbanken Fonder AB kan besluta att avsluta de arrangemang som fastställts för marknadsföring i Finland.

Mål och placeringsinriktning
Fonden är aktivt förvaltad vilket innebär att förvaltaren fattar egna aktiva placeringsbeslut. Målet är att långsiktigt överträffa avkastningen på underliggande marknad, definierad som jämförelseindex.

Fondens avkastning bestäms av hur de aktier som fonden placerar i ökar eller minskar i värde. Fonden är en global aktiefond med målet att göra investeringar i företag vars produkter och tjänster bidrar till att uppnå de Globala målen för hållbar utveckling (definierade i Agenda 2030) i allmänhet och i synnerhet mål 7 rörande hållbar energi till alla och mål 13 att bekämpa klimatförändringarna.

Fondens mål ska uppnås genom placeringar i företag som utvecklar eller använder teknologier och metoder för att säkerställa tillgång till hållbar energi för alla eller begränsar den globala uppvärmningen genom att direkt eller indirekt begränsa utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser, häribland företag som positivt bidrar till effektivare energianvändning genom bl.a. alternativa energikällor och miljöteknik.

Inom ramen för fondens placeringsinriktning beaktas internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. Fonden tillämpar en exkluderingsstrategi på bolag verksamma inom områdena/branscherna fossila bränslen, krigsmateriel, tobak, cannabis, alkohol, kommersiell spelverksamhet och pornografi. Fonden kan dock investera i bolag som är involverade i kraftgenerering, distribution eller tjänster avseende fossila bränslen i de fall bolagen bedöms ställa om sin verksamhet till mer förnyelsebar energi. Fonden är Svanenmärkt, vilket innebär att fonden uppfyller de krav och kriterier som Svanenmärkningen innebär. För detaljerad information om de krav och regler som gäller, se svanen.se/spararen.
Fonden får placera i derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning. Fonden får placera max 10% av fondförmögenheten i fondandelar.

Vi jämför fondens utveckling mot följande index: Solactive ISS ESG Global Markets Index NTR. Eftersom fonden är aktivt förvaltad kommer avkastningen över tid att avvika från detta index.

Andelsklassen lämnar inte någon utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden.

Du kan köpa och sälja fondandelar, i normalfallet, alla bankdagar.

För mer information om hållbarhetsarbetet, andelsklassbeteckningen inom parentes och förvaltning i förhållande till fondens jämförelseindex och risknivå hänvisas till informationsbroschyren.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för dig som planerar att ta ut dina pengar inom 5 år.

Utveckling *

I procent inklusive utdelning
Grafen ovan visar den historiska utvecklingen i EUR, efter avgifter. Om fonden lämnar utdelning är utvecklingen beräknad med utdelningen återlagd. Ingen hänsyn är tagen till inflation.
Utveckling Fond 1 Index 2
30.04.2023 -1,52 5,73
2022 -16,69 -15,49
2021 5,37 27,33
2020 113,09 124,00
2019 32,57 41,99
Genomsn. avk. Fond 1 Index 2
2 år -5,85 1,28
3 år 25,00 38,36
5 år 15,49 25,94
10 år 13,08 18,25
     

Branschfördelning 30.04.2023

Industrivaror och –tjänster 31,48%
Kraftförsörjning 25,98%
Informationsteknologi 19,38%
Dagligvaror 12,17%
Material 6,51%
Finans och fastigheter 2,80%
Sällanköpsvaror och –tjänster 1,23%
Energi 0,45%

Största innehav 30.04.2023

Bakkafrost P/F 3,99%
Darling Ingredients Inc 3,98%
Enel SpA 3,94%
EDP Renovaveis SA 3,45%
Iberdrola SA 3,31%
Vestas Wind Systems A/S 3,00%
Mowi ASA 2,97%
Sunnova Energy International Inc 2,97%
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc 2,72%
Allkem Ltd 2,69%
Alla värdepapper

Riskmått (3 år) 30.04.2023

Total risk 26,41%
Total risk i index 21,74%*
Aktiv risk 15,49%*
Informationskvot -0,86*
Sharpekvot 0,94
Sharpekvot index 1,76*
Nyckeltal vid riskuppföljning

Fakta

Fakta om fonden
Förvaltas av Patric Lindqvist
Registreringsland Sverige
Huvudkategori Aktiefond
Underkategori Bransch
Fondens startdatum 10.10.2014*
Andelsklassens startdatum 10.10.2014
Fondförmögenhet 2 881 MEUR (30.04.2023)
Kursvaluta EUR
Handelsvaluta -
Instrumentgrupp Okompl.
UCITS Ja
ISIN SE0005965670
Fakta om fondbolaget
Fondbolag Handelsbanken Fonder AB
Tillstånd för fondverksamhet 06.05.1991
Övriga tillstånd Diskretionär portföljförvaltning
Förvaltare av AIF:er
Lämna investeringsråd
Ta emot och vidarebefodra ordrar
Förvaringsinstitut J. P. Morgan SE - Stockholm Bankfilial
Fondbolagets säte Stockholm
Tillsynsmyndighet Finansinspektionen
Revisor PricewaterhouseCoopers
Klagomålsansvarig -

* Fondens kurshistorik före startdatum härleds från fusionen (10 oktober 2014) då Placeringsfonden Handelsbanken Ny Energi (Finland) lades samman med Handelsbanken Hållbar Energi (Sverige). Placeringsinriktningen är efter fusionen oförändrad och Handelsbanken Fonder AB (Sverige) är fortsatt förvaltare efter fondernas fusion.