Köp Handelsbanken Hållbar Energi

Handelsbanken Hållbar Energi

Legalt namn: Handelsbanken Hållbar Energi (A1 EUR)
Sverigeregistrerad Aktiefond (Placeringsfond) Köp
Fonden är aktivt förvaltad med renodlat fokus på hållbarhet. Fonden placerar globalt i företag som utvecklar eller använder teknologier och metoder för att begränsa den globala uppvärmningen genom att direkt eller indirekt begränsa utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser, häribland företag som positivt kan bidra till effektivare energianvändning. Tillväxten i området har varit mycket stark och fortsatta utmaningar på klimatområdet talar för liknade utsikter framöver. För vidare information hänvisas till fondens informationsbroschyr.
Patric Lindqvist

Förvaltare

Patric Lindqvist Har varit i branschen sedan 1990. Förvaltat fonden sedan 1 oktober 2015.
Risk: 6/7
Risk  6/7
 
Risk (1-7) är ett mått på fondens historiska kurssvängningar, om fonden är ny kan risken istället baseras på fondens jämförelseindex. Risknivå 1 står för låg risk och 7 står för hög risk.
Rating: 5
Total Rating™ 
30.04.2022
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Handelsbankens fonder graderas i sju riskklasser, 1 för lägst risk och 7 för högst risk.
Om Rating
EuapIndicator:2
EU-klassificering
 
Fonden har hållbara investeringar eller minskning av koldioxidutsläpp som mål.
Om klassificeringen
  31.03.2022
Hållbarhets-
betyg

Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget.

Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments).

 

Fonden är Svanenmärkt vilket innebär att fonden uppfyller de krav och kriterier som Svanenmärkningen kräver. För detaljerad information, se svanen.se/spararen

Pågående dialoger:

Vi för dialoger med bolag i syfte att proaktivt påverka hur bolag arbetar med olika hållbarhetsfrågor gällande: miljömässiga frågor (E), sociala frågor (S) och bolagsstyrning (G).

2020-09-01

Förvaltaren för dialog med följande företag som finns på bevakningslistan (gulflaggad):

Vestas

För mer information om fondens hållbarhetsarbete, se Hållbarhetsrapport Svanen.

Graf

I procent inklusive utdelning i EUR
Jämför fonder
Handelsbanken Hållbar Energi (EUR)

Notera att avkastningen på valt jämförelseindex, till skillnad från fondens avkastning, inte tar gjorda utdelningar i beaktande. Det får till följd att fondens avkastning relativt valt jämförelseindex är högre än den annars skulle vara.

Utveckling

Kurs 24.05.2022 1 vecka 1 månad 3 månader 2022 1 år 5 år 10 år
38,32 EUR 1,56% -2,27% 8,77% -8,46% 3,18% 149,48% 367,89%

Portföljen 10.05.2022

I april gick fonden ned, men utvecklades marginellt bättre än liknande fonder. Energilagring och sol tyngde mest, medan lax och vattenkraft bidrog positivt till fondens avkastning. På bolagsnivå bidrog framför allt portföljens största innehav Allkem (litium) positivt. Även Bakkafrost och Mowi (lax), samt Iberdrola (vindkraft) var goda bidragsgivare i april. Negativt påverkade Ameresco på grund av oron för komponentbrist till ett stort batteriprojekt i USA. Sunnova och Sunrun tappade på förnyade diskussioner kring importbegränsningar av solpaneler. Bilmarknaden drabbades av covid-nedstängningarna i Kina. Elbilarna tycks dock ha klarat sig något bättre även denna gång.

Portföljfördelning 30.04.2022

Aktier 93,42%
Räntebärande inkl. likvida medel 6,58%

Geografisk fördelning 30.04.2022

USA 27,88%
Kina 20,35%
Norge 11,83%
Italien 6,72%
Spanien 6,46%
Australien 5,87%
Sydkorea 5,25%
Danmark 2,45%
Taiwan 2,35%
Övrigt 10,85%