Köp Handelsbanken Hållbar Energi

Handelsbanken Hållbar Energi

Legalt namn: Handelsbanken Hållbar Energi (A1 EUR)
Sverigeregistrerad Aktiefond (Placeringsfond) Köp

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns tillgängliga på svenska under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.

Observera att Handelsbanken Fonder AB kan besluta att avsluta de arrangemang som fastställts för marknadsföring i Finland.

Fonden är aktivt förvaltad med renodlat fokus på hållbarhet. Fonden placerar globalt i företag som utvecklar eller använder teknologier och metoder för att begränsa den globala uppvärmningen genom att direkt eller indirekt begränsa utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser, häribland företag som positivt kan bidra till effektivare energianvändning. Tillväxten i området har varit mycket stark och fortsatta utmaningar på klimatområdet talar för liknade utsikter framöver. För vidare information hänvisas till fondens informationsbroschyr.

Fonden redovisas som artikel 9 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
Patric Lindqvist

Förvaltare

Patric Lindqvist Har varit i branschen sedan 1990. Förvaltat fonden sedan 1 oktober 2015.
Risk: 5/7
Risk  5/7
 
Riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra finansiella produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Risknivå 1 står för låg risk och 7 för hög risk.
Rating: 4
Total Rating™ 
30.04.2023
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Handelsbankens fonder graderas i sju riskklasser, 1 för lägst risk och 7 för högst risk.
Om Rating
EuapIndicator:2
EU-klassificering
 
Fonden har hållbara investeringar som mål.
Om klassificeringen
  31.03.2023
Hållbarhets-
betyg

Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget.

Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments).

 
Svanenmärkningen är den officiella miljömärkningen i Norden, med syfte att vägleda spararen till bra miljöval. Svanenmärkning för en fond innebär att 23 obligatoriska krav gällande välja in, välja bort, påverka och transparens ska vara uppfyllda. Läs mer i fondens Svanenrapport och på svanen.se/spararen.

Pågående dialoger:
ABB Ltd (antikorruption, Sydafrika)

Albemarle (urfolksrättigheter och miljö, Chile)

Daqo New Energy (mänskliga rättigheter/arbetsrätt, Kina)

ENEL (mänskliga rättigheter, Västsahara och Colombia)

Iberdrola (mänskliga rättigheter och miljö, Brasilien)

JinkoSolar Holding (mänskliga rättigheter/arbetsrätt, Kina)

LG Chemical (mänskliga rättigheter, Indien)

Vestas Wind Systems (urfolksrättigheter, Kenya)

För mer information om fondens hållbarhetsarbete, se Hållbarhetsrapport Svanen.

Graf

I procent inklusive utdelning i EUR
Jämför fonder
Handelsbanken Hållbar Energi (EUR)

Notera att avkastningen på valt jämförelseindex, till skillnad från fondens avkastning, inte tar gjorda utdelningar i beaktande. Det får till följd att fondens avkastning relativt valt jämförelseindex är högre än den annars skulle vara.

Utveckling

Kurs 02.06.2023 1 vecka 1 månad 3 månader 2023 1 år 5 år 10 år
35,26 EUR 2,11% 3,34% -4,03% 1,29% -11,78% 100,23% 232,96%

Portföljen 12.04.2023

Under första kvartalet steg fonden 3,3% , men mindre än världsindex och liknande fonder. Energilagring och Energieffektivitet i industrin bidrog mest, samtidigt som våra ökade investeringar inom vind börjat bidra. Solsegmentet var marginellt upp men med betydande volatilitet. Efter en stark inledning, drabbade därefter stigande räntor och finansiell oro i banksektorn framförallt bolagen med koppling till solenergi på hustak. Trots finansiell oro har den amerikanska börsen utvecklats starkt drivet av de stora IT- och teknologiaktierna, vilket förklarar en stor del av skillnaden i fondens utveckling mot börserna i stort, men även jämfört med många liknande fonder, där IT exponeringen är hög.
Bland bidragsgivarna hittar vi aktier inom storskalig sol, som Canadian Solar och First Solar, men även de koreanska batteribolagen LG Chem och Samsung SDI där den amerikanska klimatsatsningen till del favoriserar dessa bolag jämfört med de kinesiska konkurrenterna. Universal Display (energieffektiv OLED teknologi) har också bidragit i takt med att tillväxten inom större skärmar ser bättre ut. Under kvartalet tyngde Sunnova och Sunrun, men även Ameresco som designar och installerar projekt för minskad energiförbrukning.
De politiska initiativen pekar fortsatt i rätt riktning. Detaljerna kring klimatprogrammet i USA väntas gradvis släppas från i april. Detta har skapat en viss fördröjning i besluten under Q1, men vi ser en accelererande aktivitet i USA under året. Under kvartalet har flera policydokument släppts från EU, med fokus på kärnfrågor som tillstånd och förenklade processer för bidrag. Dock saknar de Europeiska programmen i delar, fortsatt den transparens som IRA-paketet erbjuder i USA, varför vi tittar i ökad utsträckning på möjligheter i USA.

Portföljfördelning 30.04.2023

Aktier 97,23%
Räntebärande inkl. likvida medel 2,77%

Geografisk fördelning 30.04.2023

USA 31,31%
Kina 17,30%
Norge 10,42%
Spanien 7,94%
Italien 7,09%
Danmark 6,05%
Sydkorea 4,85%
Australien 3,19%
Kanada 2,39%
Övrigt 9,45%