Köp Handelsbanken Kina Tema

Handelsbanken Kina Tema

Legalt namn: Handelsbanken Kina Tema (A1 EUR)
Sverigeregistrerad Aktiefond (Placeringsfond) Köp
Mål och placeringsinriktning
Fonden är aktivt förvaltad vilket innebär att förvaltaren fattar egna aktiva placeringsbeslut. Målet är att långsiktigt överträffa avkastningen på underliggande marknad, definierad som jämförelseindex.

Fonden placerar i aktier utgivna av företag i Kina, Hongkong och Taiwan eller som handlas på dessa marknader. Fonden placerar också i företag för vilka denna region är ett betydande verksamhets- eller marknadsområde.

Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering främst sker i bolag kopplade till noga utvalda, analyserade och långsiktiga investeringsteman där vi förväntar oss en lång period av tillväxt. Exempel på våra huvudteman är Demografi, Produktivitet, Livsstilar och Miljö.

Inom ramen för fondens placeringsinriktning beaktas internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. Fonden tillämpar en exkluderingsstrategi på bolag verksamma inom områdena/branscherna fossila bränslen, krigsmateriel, tobak, cannabis, alkohol, kommersiell spelverksamhet och pornografi. Fonden kan dock investera i bolag som är involverade i kraftgenerering, distribution eller tjänster avseende fossila bränslen i de fall bolagen bedöms ställa om sin verksamhet till mer förnyelsebar energi.
Fonden får placera i derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning. Fonden får placera max 10% av fondförmögenheten i fondandelar.

Vi jämför fondens utveckling mot följande index: Solactive ISS ESG Golden Dragon UCITS. Eftersom fonden är aktivt förvaltad kommer avkastningen över tid att avvika från detta index.

Andelsklassen lämnar inte någon utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden.

Du kan köpa och sälja fondandelar, i normalfallet, alla bankdagar.

För mer information om hållbarhetsarbetet, andelsklassbeteckningen inom parentes och förvaltning i förhållande till fondens jämförelseindex och risknivå hänvisas till informationsbroschyren.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för dig som planerar att ta ut dina pengar inom 5 år.

Utveckling *

I procent inklusive utdelning
Grafen ovan visar den historiska utvecklingen i EUR, efter avgifter. Om fonden lämnar utdelning är utvecklingen beräknad med utdelningen återlagd. Ingen hänsyn är tagen till inflation.
Utveckling Fond 1 Index 2
30.04.2022 -8,33 -9,17
2021 -3,57 -4,62
2020 22,01 19,01
2019 30,28 28,56
2018 -12,14 -10,32
Genomsn. avk. Fond 1 Index 2
2 år 5,81 3,17
3 år 4,70 3,23
5 år 7,56 6,01
10 år 10,26 8,65
     

Branschfördelning 30.04.2022

Informationsteknologi 22,66%
Sällanköpsvaror och –tjänster 21,02%
Teleoperatörer 19,48%
Finans och fastigheter 16,83%
Industrivaror och –tjänster 8,45%
Fastigheter 7,59%
Material 1,87%
Hälsovård 1,13%
Dagligvaror 0,95%
Kraftförsörjning 0,02%

Största innehav 30.04.2022

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8,81%
Tencent Holdings Ltd 7,31%
AIA Group Ltd 5,28%
JD.com Inc ADR 5,07%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 5,00%
NetEase Inc ADR 4,72%
MediaTek Inc 3,72%
China Mobile Ltd 3,11%
China Construction Bank Corp Class H 2,73%
Realtek Semiconductor Corp 2,40%
Alla värdepapper

Riskmått (3 år) 30.04.2022

Total risk 16,24%
Total risk i index 16,24%*
Aktiv risk 3,27%*
Informationskvot 0,45*
Sharpekvot 0,32
Sharpekvot index 0,23*
Nyckeltal vid riskuppföljning

Fakta

Fakta om fonden
Förvaltas av Mikael Sens
Registreringsland Sverige
Huvudkategori Aktiefond
Underkategori Tillväxtmarknad
Fondens startdatum 10.10.2014*
Andelsklassens startdatum 10.10.2014
Fondförmögenhet 230 MEUR (30.04.2022)
Kursvaluta EUR
Handelsvaluta -
Instrumentgrupp Okompl.
UCITS Ja
ISIN SE0005933009
Fakta om fondbolaget
Fondbolag Handelsbanken Fonder AB
Tillstånd för fondverksamhet 06.05.1991
Övriga tillstånd Diskretionär portföljförvaltning
Förvaltare av AIF:er
Lämna investeringsråd
Ta emot och vidarebefodra ordrar
Förvaringsinstitut J. P. Morgan SE - Stockholm Bankfilial
Fondbolagets säte Stockholm
Tillsynsmyndighet Finansinspektionen
Revisor Ernst & Young AB
Klagomålsansvarig -

* Fondens kurshistorik före startdatum härleds från fusionen (10 oktober 2014) då Placeringsfonden Handelsbanken Kina (Finland) lades samman med Handelsbanken Kinafond (Sverige). Placeringsinriktningen är efter fusionen oförändrad och Handelsbanken Fonder AB (Sverige) är fortsatt förvaltare efter fondernas fusion.