Köp Handelsbanken Kina Tema

Handelsbanken Kina Tema

Legalt namn: Handelsbanken Kina Tema (A1 EUR)
Sverigeregistrerad Aktiefond (Placeringsfond) Köp

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns tillgängliga på svenska under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.

Observera att Handelsbanken Fonder AB kan besluta att avsluta de arrangemang som fastställts för marknadsföring i Finland.

Mål och placeringsinriktning
Fonden är aktivt förvaltad vilket innebär att förvaltaren fattar egna aktiva placeringsbeslut. Målet är att långsiktigt överträffa avkastningen på underliggande marknad, definierad som jämförelseindex.

Fondens avkastning bestäms av hur de aktier som fonden placerar i ökar eller minskar i värde. Fonden placerar i aktier utgivna av företag i Kina, Hongkong och Taiwan eller som handlas på dessa marknader. Fonden placerar också i företag för vilka denna region är ett betydande verksamhets- eller marknadsområde.

Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering sker i ett avgränsat område vars utveckling bedöms medföra en strukturell förändring av ekonomin och samhället. Denna förändring ger bolag verksamma inom området goda förutsättningar att skapa lönsam tillväxt över tid. Våra huvudteman är Demografi, Produktivitet, Livsstilar och Miljö.

Inom ramen för fondens placeringsinriktning beaktas internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. Fonden tillämpar en exkluderingsstrategi på bolag verksamma inom områdena/branscherna fossila bränslen, krigsmateriel, tobak, cannabis, alkohol, kommersiell spelverksamhet och pornografi. Fonden kan dock investera i bolag som är involverade i kraftgenerering, distribution eller tjänster avseende fossila bränslen i de fall bolagen bedöms ställa om sin verksamhet till mer förnyelsebar energi.
Fonden får placera i derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning. Fonden får placera max 10% av fondförmögenheten i fondandelar.

Vi jämför fondens utveckling mot följande index: Solactive ISS ESG Golden Dragon UCITS Index NTR. Eftersom fonden är aktivt förvaltad kommer avkastningen över tid att avvika från detta index.

Andelsklassen lämnar inte någon utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden.

Du kan köpa och sälja fondandelar, i normalfallet, alla bankdagar.

För mer information om hållbarhetsarbetet, andelsklassbeteckningen inom parentes och förvaltning i förhållande till fondens jämförelseindex och risknivå hänvisas till informationsbroschyren.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för dig som planerar att ta ut dina pengar inom 5 år.

Utveckling *

I procent inklusive utdelning
Grafen ovan visar den historiska utvecklingen i EUR, efter avgifter. Om fonden lämnar utdelning är utvecklingen beräknad med utdelningen återlagd. Ingen hänsyn är tagen till inflation.
Utveckling Fond 1 Index 2
31.08.2023 -2,59 -1,67
2022 -17,27 -17,12
2021 -3,57 -4,62
2020 22,01 19,01
2019 30,28 28,56
Genomsn. avk. Fond 1 Index 2
2 år -11,86 -11,38
3 år -5,36 -5,01
5 år 2,13 1,50
10 år 7,81 6,76
     

Branschfördelning 31.08.2023

Sällanköpsvaror och –tjänster 31,11%
Informationsteknologi 20,61%
Teleoperatörer 17,32%
Finans och fastigheter 14,03%
Industrivaror och –tjänster 8,18%
Fastigheter 5,65%
Hälsovård 2,11%
Dagligvaror 0,73%
Material 0,26%

Största innehav 31.08.2023

Tencent Holdings Ltd 9,87%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,64%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 9,50%
AIA Group Ltd 5,33%
NetEase Inc ADR 4,01%
PDD Holdings Inc ADR 3,28%
Meituan Class B 3,12%
JD.com Inc ADR 2,19%
Delta Electronics Inc 2,04%
BYD Co Ltd Class H 1,93%
Alla värdepapper

Riskmått (3 år) 31.08.2023

Total risk 23,25%
Total risk i index 21,80%*
Aktiv risk 3,84%*
Informationskvot -0,09*
Sharpekvot -0,26
Sharpekvot index -0,26*
Nyckeltal vid riskuppföljning

Fakta

Fakta om fonden
Förvaltas av Mikael Sens
Registreringsland Sverige
Huvudkategori Aktiefond
Underkategori Tillväxtmarknad
Fondens startdatum 10.10.2014*
Andelsklassens startdatum 10.10.2014
Fondförmögenhet 167 MEUR (31.08.2023)
Kursvaluta EUR
Handelsvaluta -
Instrumentgrupp Okompl.
UCITS Ja
ISIN SE0005933009
Fakta om fondbolaget
Fondbolag Handelsbanken Fonder AB
Tillstånd för fondverksamhet 06.05.1991
Övriga tillstånd Diskretionär portföljförvaltning
Förvaltare av AIF:er
Lämna investeringsråd
Ta emot och vidarebefodra ordrar
Förvaringsinstitut J. P. Morgan SE - Stockholm Bankfilial
Fondbolagets säte Stockholm
Tillsynsmyndighet Finansinspektionen
Revisor PricewaterhouseCoopers
Klagomålsansvarig -

* Fondens kurshistorik före startdatum härleds från fusionen (10 oktober 2014) då Placeringsfonden Handelsbanken Kina (Finland) lades samman med Handelsbanken Kinafond (Sverige). Placeringsinriktningen är efter fusionen oförändrad och Handelsbanken Fonder AB (Sverige) är fortsatt förvaltare efter fondernas fusion.