Köp Handelsbanken Asien Småbolag

Handelsbanken Asien Småbolag

Legalt namn: Handelsbanken Asien Småbolag (A1 EUR)
Sverigeregistrerad Aktiefond (Placeringsfond) Köp

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns tillgängliga på svenska under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.

Observera att Handelsbanken Fonder AB kan besluta att avsluta de arrangemang som fastställts för marknadsföring i Finland.

Detta är en aktivt förvaltad fond som huvudsakligen placerar i aktier utgivna av små och medelstora företag i Asien och har därmed valutaexponering mot denna marknad. Fonden kan även placera i aktier utanför denna region, om företaget har Asien som betydande verksamhets- eller marknadsområde.

Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).

Aktuellt

Sedan 1 november har fonden ny placeringsinriktning och även ändrat namn till Handelsbanken Asien Småbolag (tidigare Handelsbanken Kina Tema).

Mikael Sens

Förvaltare

Mikael Sens Har varit i branschen sedan 1995. Förvaltat fonden sedan 10 oktober 2014.
Risk: 5/7
Risk  5/7
 
Riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra finansiella produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Risknivå 1 står för låg risk och 7 för hög risk.
Rating: 4
Total Rating™ 
31.10.2023
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Handelsbankens fonder graderas i sju riskklasser, 1 för lägst risk och 7 för högst risk.
Om Rating
EuapIndicator:1
SFDR
 
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetsrätt och korruption. Läs mer i fondens informationsbroschyr.
Fonden redovisas som artikel 8 enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR).
  30.09.2023
Hållbarhets-
betyg

Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget.

Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments).

Graf

I procent inklusive utdelning i EUR
Jämför fonder
Handelsbanken Asien Småbolag (EUR)

Notera att avkastningen på valt jämförelseindex, till skillnad från fondens avkastning, inte tar gjorda utdelningar i beaktande. Det får till följd att fondens avkastning relativt valt jämförelseindex är högre än den annars skulle vara.

Utveckling

Kurs 01.12.2023 1 vecka 1 månad 3 månader 2023 1 år 5 år 10 år
21,73 EUR 0,88% 4,77% 0,18% -2,42% -2,21% 18,81% 98,81%

Portföljen 10.10.2023

Fonden hade negativ utveckling under kvartalet. Bästa bidragsgivare var kinesiska e-handelsbolaget Pinduoduo som levererade en stark rapport för det andra kvartalet. Bolaget har fortsatt att ta marknadsandelar och ökat sin vinst och sitt kassaflöde trots den hårda konkurrensen inom sektorn. Även Alibaba bidrog de positivt efter en bra kvartalsrapport och efter att myndigheterna slutförde sin utredning om bolagets fintechverksamhet. I juli hölls ett politbyråmöte där en del stimulanser aviserades. Marknaden reagerade initialt positivt men har därefter backat tillbaka.
Kvartalet har kantats av geopolitiska spänningar och att fastighetssektorn återigen varit skakig. Country Garden som är en av Kinas största bostadsutvecklare, missade under sommaren kupongbetalningar på sina obligationslån. Bolaget finns dock inte i fonden. Störst negativ påverkan kom från det taiwanesiska halvedarbolaget TSMC där marknaden har varit orolig kring intäktsutsikterna. Även försäkringsbolaget AIA har påverkat negativt på grund oro kring minskad tillväxt i fastlandskina.

Portföljfördelning 31.10.2023

Aktier 90,52%
Räntebärande inkl. likvida medel 9,43%
Övrigt 0,05%

Geografisk fördelning 31.10.2023

Kina 54,42%
Taiwan 33,68%
Hongkong 10,48%
USA 1,11%
Övrigt 0,31%