Köp Handelsbanken Kina Tema

Handelsbanken Kina Tema

Legalt namn: Handelsbanken Kina Tema (A1 EUR)
Sverigeregistrerad Aktiefond (Placeringsfond) Köp

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 6-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns tillgängliga på svenska under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.

Observera att Handelsbanken Fonder AB kan besluta att avsluta de arrangemang som fastställts för marknadsföring i Finland.

Fonden är en aktivt förvaltad fond som placerar i aktier utgivna av företag i Kina, Hongkong och Taiwan eller som ska handlas på dessa marknader. Fonden placerar också i företag för vilka denna region är ett betydande verksamhets- eller marknadsområde.

Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering sker i ett avgränsat område vars utveckling bedöms medföra en strukturell förändring av ekonomin och samhället. Denna förändring ger bolag verksamma inom området goda förutsättningar att skapa lönsam tillväxt över tid. Exempel på våra huvudteman är Demografi, Produktivitet, Livsstilar och Miljö.

Detta är en fond som placerar med särskilda hållbarhetskriterier. Hur vi tillämpar hållbarhetskriterier är beskrivet i fondens informationsbroschyr.
Mikael Sens

Förvaltare

Mikael Sens Har varit i branschen sedan 1995. Förvaltat fonden sedan 10 oktober 2014.
Risk: 6/7
Risk  6/7
 
Risk (1-7) är ett mått på fondens historiska kurssvängningar, om fonden är ny kan risken istället baseras på fondens jämförelseindex. Risknivå 1 står för låg risk och 7 står för hög risk.
Rating: 4
Total Rating™ 
31.10.2022
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Handelsbankens fonder graderas i sju riskklasser, 1 för lägst risk och 7 för högst risk.
Om Rating
EuapIndicator:1
EU-klassificering
 
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling.
  31.08.2022
Hållbarhets-
betyg

Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget.

Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments).

Graf

I procent inklusive utdelning i EUR
Jämför fonder
Handelsbanken Kina Tema (EUR)

Notera att avkastningen på valt jämförelseindex, till skillnad från fondens avkastning, inte tar gjorda utdelningar i beaktande. Det får till följd att fondens avkastning relativt valt jämförelseindex är högre än den annars skulle vara.

Utveckling

Kurs 25.11.2022 1 vecka 1 månad 3 månader 2022 1 år 5 år 10 år
21,05 EUR -2,91% 16,62% -15,63% -21,54% -25,88% 2,18% 114,14%

Portföljen 08.11.2022

I oktober utvecklades de kinesiska börserna mycket svagt. Partikongressen blev en stor besvikelse för marknaden. Visserligen var det väntat att Xi Jinping skulle bli omvald som ledare för kommunistpartiet för en tredje femårsperiod, men att det stående utskottet kommer att bestå av enbart allierade till presidenten blev en överraskning för många investerare. Avsaknaden av nya stödåtgärder till den krisande fastighetssektorn och uteblivna signaler om att landets noll-covid- strategi ändras, bidrog också till besvikelsen. Det taiwanesiska halvledarbolaget MediaTek var det enda innehavet som bidrog positivt till fondens avkastning i oktober. I samband med kvartalsrapporten signalerade MediaTek att lagerneddragningarna hos bolagets kunder inom smartphonetillverkning har kommit en bra bit på väg. De innehav som påverkade avkastningen mest negativt var internetbolagen Tencent, Alibaba, JD.com, NetEase, Meituan och Pinduoduo.

Portföljfördelning 31.10.2022

Aktier 98,51%
Räntebärande inkl. likvida medel 1,46%
Övrigt 0,03%

Geografisk fördelning 31.10.2022

Kina 60,61%
Taiwan 23,09%
Hongkong 15,84%
Övrigt 0,46%