Köp Handelsbanken Asien Småbolag

Handelsbanken Asien Småbolag

Legalt namn: Handelsbanken Asien Småbolag (A1 EUR)
Sverigeregistrerad Aktiefond (Placeringsfond) Köp

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns tillgängliga på svenska under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.

Observera att Handelsbanken Fonder AB kan besluta att avsluta de arrangemang som fastställts för marknadsföring i Finland.

Detta är en aktivt förvaltad fond som huvudsakligen placerar i aktier utgivna av små och medelstora företag i Asien och har därmed valutaexponering mot denna marknad. Fonden kan även placera i aktier utanför denna region, om företaget har Asien som betydande verksamhets- eller marknadsområde.

Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).

Aktuellt

Sedan 1 november har fonden ny placeringsinriktning och även ändrat namn till Handelsbanken Asien Småbolag (tidigare Handelsbanken Kina Tema).

Mikael Sens

Förvaltare

Mikael Sens Har varit i branschen sedan 1995. Förvaltat fonden sedan 10 oktober 2014.
Risk: 5/7
Risk  5/7
 
Riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra finansiella produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Risknivå 1 står för låg risk och 7 för hög risk.
Rating: 5
Total Rating™ 
31.01.2024
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Handelsbankens fonder graderas i sju riskklasser, 1 för lägst risk och 7 för högst risk.
Om Rating
EuapIndicator:1
SFDR
 
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetsrätt och korruption. Läs mer i fondens informationsbroschyr.
Fonden redovisas som artikel 8 enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR).
  30.09.2023
Hållbarhets-
betyg

Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget.

Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments).

Graf

I procent inklusive utdelning i EUR
Jämför fonder
Handelsbanken Asien Småbolag (EUR)

Notera att avkastningen på valt jämförelseindex, till skillnad från fondens avkastning, inte tar gjorda utdelningar i beaktande. Det får till följd att fondens avkastning relativt valt jämförelseindex är högre än den annars skulle vara.

Utveckling

Kurs 27.02.2024 1 vecka 1 månad 3 månader 2024 1 år 5 år 10 år
22,68 EUR 0,71% 7,03% 5,68% 4,32% -1,73% 12,39% 112,36%

Portföljen 08.01.2024

Fonden bytte namn den 1 november från Kina Tema till Asien Småbolag. Under perioden 1 november till 31 januari omvandlas fonden till sin nya inriktning, det vill säga småbolag i Kina, Indien, Hongkong, Taiwan, Sydkorea, Singapore, Malaysia, Indonesien, Thailand och Vietnam.
Fonden utvecklades positivt under kvartalet och steg med ca. 1,85%. En trög ekonomisk utveckling i Kina och fortsatt geopolitisk oro påverkade dessa börser negativt. Visserligen den starka börsutvecklingen i Taiwan, Indonesien och Indien kompenserade för detta.
Bästa bidragsgivare till fondens avkastning var det taiwanesiska teknologibolaget Chicony Electronics. Andra taiwanesiska teknologibolag som TSMC, Chicony Power, Gigabyte, Mediatek, Largan och eMemory bidrog också positivt vilket även det kinesiska e-handelsbolaget Pinduoduo gjorde.
De kinesiska online-gaming bolagen Tencent och NetEase drog ner fondens avkastning. Kinesiska myndigheter annonserade förslag på ytterligare begränsningar i hur spel får utformas och hur bolagen får ta betalt av sina kunder.

Portföljfördelning 31.01.2024

Aktier 96,21%
Räntebärande inkl. likvida medel 3,79%

Geografisk fördelning 31.01.2024

Taiwan 56,76%
Indien 12,12%
Thailand 10,56%
Kina 9,08%
Sydkorea 3,83%
Hongkong 2,74%
Singapore 2,27%
USA 1,10%
Indonesien 1,02%
Övrigt 0,52%