Köp Handelsbanken Kina Tema

Handelsbanken Kina Tema

Legalt namn: Handelsbanken Kina Tema (A1 EUR)
Sverigeregistrerad Aktiefond (Placeringsfond) Köp
Fonden är en aktivt förvaltad fond som placerar i aktier utgivna av företag i Kina, Hongkong och Taiwan eller som ska handlas på dessa marknader. Fonden placerar också i företag för vilka denna region är ett betydande verksamhets- eller marknadsområde.

Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering främst sker i bolag kopplade till noga utvalda, analyserade och långsiktiga investeringsteman där vi förväntar oss en lång period av tillväxt. Exempel på våra huvudteman är Demografi, Produktivitet, Livsstilar och Miljö.

Detta är en fond som placerar med särskilda hållbarhetskriterier. Hur vi tillämpar hållbarhetskriterier är beskrivet i fondens Informationsbroschyr.

Aktuellt

Fonden får nya fondbestämmelser den 22 januari 2022.

Läs mer under Fondändringar
Mikael Sens

Förvaltare

Mikael Sens Född 1969 och har varit i branschen sedan 1995. Förvaltat fonden sedan 10 oktober 2014.
Risk: 6/7
Risk  6/7
 
Risk (1-7) är ett mått på fondens historiska kurssvängningar, om fonden är ny kan risken istället baseras på fondens jämförelseindex. Risknivå 1 står för låg risk och 7 står för hög risk.
Rating: 4
Total Rating™ 
31.12.2021
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Handelsbankens fonder graderas i sju riskklasser, 1 för lägst risk och 7 för högst risk.
Om Rating
EuapIndicator:1
EU-klassificering
 
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling.
  30.11.2021
Hållbarhets-
betyg

Hållbarhetsbetyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma fondkategori. De fonder som analyseras kan få ett Hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget. Betyget tas fram av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.

Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments).

Graf

I procent inklusive utdelning i EUR
Jämför fonder
Handelsbanken Kina Tema (EUR)

Notera att avkastningen på valt jämförelseindex, till skillnad från fondens avkastning, inte tar gjorda utdelningar i beaktande. Det får till följd att fondens avkastning relativt valt jämförelseindex är högre än den annars skulle vara.

Utveckling

Kurs 28.01.2022 1 vecka 1 månad 3 månader 2022 1 år 5 år 10 år
27,01 EUR -3,78% 0,48% -2,00% 0,67% -12,05% 69,98% 202,13%

Portföljen 10.01.2022

Sammantaget föll de kinesiska börserna i december och fondens värde gick ned något under månaden. Halvledarsektorn fortsatte att gå bra och fondens innehav i MediaTek, TSMC och Realtek bidrog positivt till fondens avkastning i december. De tre innehaven har också bidragit mest till fondens avkastning under helåret 2021. Positivt i december bidrog även bankerna CCB och ICBC, marknadsplatsen Hong Kong Exchanges & Clearing och vitvarutillverkaren Haier Smart Home. Negativt påverkade e-handelsbolagen JD.com, Alibaba och Pinduoduo, onlinespelbolaget NetEase och försäkringsbolaget AIA. Under månaden gjorde vi inga större förändringar i fonden, som fortsatt har sina stora positioner i ledande teknologibolag.

Portföljfördelning 31.12.2021

Aktier 98,90%
Räntebärande inkl. likvida medel 1,08%
Övrigt 0,02%

Geografisk fördelning 31.12.2021

Kina 62,63%
Taiwan 22,14%
Hongkong 14,60%
Övrigt 0,63%