Köp Handelsbanken Kina Tema

Handelsbanken Kina Tema

Legalt namn: Handelsbanken Kina Tema (A1 EUR)
Sverigeregistrerad Aktiefond (Placeringsfond) Köp
Fonden är en aktivt förvaltad fond som placerar i aktier utgivna av företag i Kina, Hongkong och Taiwan eller som ska handlas på dessa marknader. Fonden placerar också i företag för vilka denna region är ett betydande verksamhets- eller marknadsområde.

Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering främst sker i bolag kopplade till noga utvalda, analyserade och långsiktiga investeringsteman där vi förväntar oss en lång period av tillväxt. Exempel på våra huvudteman är Demografi, Produktivitet, Livsstilar och Miljö.

Detta är en fond som placerar med särskilda hållbarhetskriterier. Hur vi tillämpar hållbarhetskriterier är beskrivet i fondens Informationsbroschyr.
Mikael Sens

Förvaltare

Mikael Sens Har varit i branschen sedan 1995. Förvaltat fonden sedan 10 oktober 2014.
Risk: 6/7
Risk  6/7
 
Risk (1-7) är ett mått på fondens historiska kurssvängningar, om fonden är ny kan risken istället baseras på fondens jämförelseindex. Risknivå 1 står för låg risk och 7 står för hög risk.
Rating: 4
Total Rating™ 
30.04.2022
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Handelsbankens fonder graderas i sju riskklasser, 1 för lägst risk och 7 för högst risk.
Om Rating
EuapIndicator:1
EU-klassificering
 
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling.
  31.03.2022
Hållbarhets-
betyg

Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget.

Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments).

Graf

I procent inklusive utdelning i EUR
Jämför fonder
Handelsbanken Kina Tema (EUR)

Notera att avkastningen på valt jämförelseindex, till skillnad från fondens avkastning, inte tar gjorda utdelningar i beaktande. Det får till följd att fondens avkastning relativt valt jämförelseindex är högre än den annars skulle vara.

Utveckling

Kurs 19.05.2022 1 vecka 1 månad 3 månader 2022 1 år 5 år 10 år
23,77 EUR 3,98% -1,37% -13,28% -11,41% -17,18% 37,80% 172,28%

Portföljen 10.05.2022

I april utvecklades de kinesiska börserna svagt. Orsaken var covid-nedstängningarna i Kina, den globala oron för kommande åtstramningar från västerländska centralbanker och effekterna av kriget i Ukraina. Börsen i Hong Kong klarade sig lite bättre än börserna på Fastlandskina och Taiwan, eftersom covid-situationen i Hong Kong har förbättrats. Fondens värde var i stort sett oförändrat i SEK, tack vare försvagningen av svenska kronan under månaden. De innehav som bidrog mest positivt till fondens avkastning i april var internetbolagen JD.com, NetEase och Tencent. Negativt påverkade främst halvledarbolagen TSMC och MediaTek, delvis på grund av oron kring den försvagade smartphone-cykeln. Under månaden ökade vi fondens exponering mot shipping-sektorn. Rapportsäsongen har inletts och i maj kommer fokus att ligga på bolagens kvartalsrapporter.

Portföljfördelning 30.04.2022

Aktier 94,30%
Räntebärande inkl. likvida medel 5,67%
Övrigt 0,03%

Geografisk fördelning 30.04.2022

Kina 61,22%
Taiwan 21,36%
Hongkong 16,94%
Övrigt 0,49%