Köp Handelsbanken Europa Selektiv

Handelsbanken Europa Selektiv

Legalt namn: Handelsbanken Europa Selektiv (A1 EUR)
Sverigeregistrerad Aktiefond (Placeringsfond) Köp
Mål och placeringsinriktning
Fonden är aktivt förvaltad vilket innebär att förvaltaren fattar egna aktiva placeringsbeslut. Målet är att långsiktigt överträffa avkastningen på underliggande marknad, definierad som jämförelseindex.

Fonden placerar på lång sikt i 16 till 35 aktier utgivna av europeiska företag och har därmed valutaexponering mot dessa marknader.

Vårt fokus är att konstruera en portfölj av kvalitetsbolag med varierande drivkrafter och goda utsikter till en rimlig värdering.

Inom ramen för fondens placeringsinriktning beaktas internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. Fonden tillämpar en exkluderingsstrategi på bolag verksamma inom områdena/branscherna fossila bränslen, krigsmateriel, tobak, cannabis, alkohol, kommersiell spelverksamhet och pornografi. Fonden kan dock investera i bolag som är involverade i kraftgenerering, distribution eller tjänster avseende fossila bränslen i de fall bolagen bedöms ställa om sin verksamhet till mer förnyelsebar energi.
Fonden får placera i derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning. Fonden får placera max 10% av fondförmögenheten i fondandelar.

Vi jämför fondens utveckling mot följande index: Solactive ISS ESG Screened Europe Index NTR. Eftersom fonden är aktivt förvaltad kommer avkastningen över tid att avvika från detta index.

Andelsklassen lämnar inte någon utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden.

Du kan köpa och sälja fondandelar, i normalfallet, alla bankdagar.

För mer information om hållbarhetsarbetet, andelsklassbeteckningen inom parentes och förvaltning i förhållande till fondens jämförelseindex och risknivå hänvisas till informationsbroschyren.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för dig som planerar att ta ut dina pengar inom 5 år.

Utveckling *

I procent inklusive utdelning
Grafen ovan visar den historiska utvecklingen i EUR, efter avgifter. Om fonden lämnar utdelning är utvecklingen beräknad med utdelningen återlagd. Ingen hänsyn är tagen till inflation.
Utveckling Fond 1 Index 2
30.04.2022 -6,20 -8,68
2021 16,26 25,88
2020 1,35 -1,08
2019 29,42 26,63
2018 -13,33 -10,40
Genomsn. avk. Fond 1 Index 2
2 år 12,05 16,36
3 år 6,15 7,41
5 år 4,68 5,64
10 år 5,59 8,07
     

Branschfördelning 30.04.2022

Informationsteknologi 19,19%
Industrivaror och –tjänster 17,33%
Finans och fastigheter 16,78%
Hälsovård 13,21%
Dagligvaror 12,28%
Sällanköpsvaror och –tjänster 9,45%
Teleoperatörer 5,90%
Material 5,85%

Största innehav 30.04.2022

Roche Holding AG 6,49%
Air Liquide SA 5,72%
ASML Holding NV 5,50%
Novo Nordisk A/S Class B 5,14%
Deutsche Boerse AG 4,94%
SAP SE 4,89%
Homeserve PLC 4,86%
Edenred SA 4,85%
L'Oreal SA 4,59%
Svenska Handelsbanken AB Class A 4,35%
Alla värdepapper

Riskmått (3 år) 30.04.2022

Total risk 16,50%
Total risk i index 16,27%*
Aktiv risk 3,82%*
Informationskvot -0,33*
Sharpekvot 0,40
Sharpekvot index 0,48*
Nyckeltal vid riskuppföljning

Fakta

Fakta om fonden
Förvaltas av Viking Kjellström
Registreringsland Sverige
Huvudkategori Aktiefond
Underkategori Europa
Fondens startdatum 17.10.2014*
Andelsklassens startdatum 17.10.2014
Fondförmögenhet 289 MEUR (30.04.2022)
Kursvaluta EUR
Handelsvaluta -
Instrumentgrupp Okompl.
UCITS Ja
ISIN SE0005936945
Fakta om fondbolaget
Fondbolag Handelsbanken Fonder AB
Tillstånd för fondverksamhet 06.05.1991
Övriga tillstånd Diskretionär portföljförvaltning
Förvaltare av AIF:er
Lämna investeringsråd
Ta emot och vidarebefodra ordrar
Förvaringsinstitut J. P. Morgan SE - Stockholm Bankfilial
Fondbolagets säte Stockholm
Tillsynsmyndighet Finansinspektionen
Revisor Ernst & Young AB
Klagomålsansvarig -

* Fondens kurshistorik före startdatum härleds från fusionen (17 oktober 2014) då Placeringsfonden Handelsbanken Europa Selektiv (Finland) lades samman med Handelsbanken Europa Selektiv (Sverige). Placeringsinriktningen är efter fusionen oförändrad och Handelsbanken Fonder AB (Sverige) är fortsatt förvaltare efter fondernas fusion.