Köp Handelsbanken Europa Selektiv

Handelsbanken Europa Selektiv

Legalt namn: Handelsbanken Europa Selektiv (A1 EUR)
Sverigeregistrerad Aktiefond (Placeringsfond) Köp
Fonden är aktivt förvaltad och placerar på lång sikt i 16 till 35 aktier utgivna av europeiska företag och har därmed valutaexponering mot dessa marknader. Vårt fokus är att konstruera en portfölj av kvalitetsbolag med varierande drivkrafter och goda utsikter samt en rimlig värdering.

Fonden placerar med särskilda hållbarhetskriterier där bla internationella normer och riktning för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning tas i beaktning. Vidare information om hur vi tillämpar hållbarhetskriterier är beskrivet i informationsbroschyren.
Viking Kjellström

Förvaltare

Viking Kjellström Har varit i branschen sedan 1996. Förvaltat fonden sedan 14 februari 2022.
Risk: 6/7
Risk  6/7
 
Risk (1-7) är ett mått på fondens historiska kurssvängningar, om fonden är ny kan risken istället baseras på fondens jämförelseindex. Risknivå 1 står för låg risk och 7 står för hög risk.
Rating: 3
Total Rating™ 
30.04.2022
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Handelsbankens fonder graderas i sju riskklasser, 1 för lägst risk och 7 för högst risk.
Om Rating
EuapIndicator:1
EU-klassificering
 
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling.
  31.03.2022
Hållbarhets-
betyg

Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget.

Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments).

Graf

I procent inklusive utdelning i EUR
Jämför fonder
Handelsbanken Europa Selektiv (EUR)

Notera att avkastningen på valt jämförelseindex, till skillnad från fondens avkastning, inte tar gjorda utdelningar i beaktande. Det får till följd att fondens avkastning relativt valt jämförelseindex är högre än den annars skulle vara.

Utveckling

Kurs 24.05.2022 1 vecka 1 månad 3 månader 2022 1 år 5 år 10 år
31,03 EUR 0,42% -3,51% 1,27% -9,69% -5,66% 20,55% 75,61%

Portföljen 10.05.2022

Fonden utvecklades bättre än sitt jämförelseindex i april. De europeiska marknaderna backade något under månaden. Positivt till fondens avkastning bidrog framför allt stora positioner i stabila bolag som RB, Handelsbanken och Edenred. Även Bakkafrost och HomeServe var starka bidragsgivare. HomeServe är föremål för spekulationer om uppköp. Negativt påverkade Gamma, Tecan, Prudential och Adidas. Dessa företag representerar exponering mot mindre bolag och bolag som kan drabbas av covid-nedstängningar i Kina. I början av april gjorde vi en större ökning av innehavet i Handelsbanken, vilket finansierades med minskningar i HomeServe och Edenred.

Portföljfördelning 30.04.2022

Aktier 97,85%
Räntebärande inkl. likvida medel 2,15%

Geografisk fördelning 30.04.2022

Frankrike 26,32%
Storbritannien 20,08%
Tyskland 15,82%
Sverige 12,14%
Nederländerna 9,16%
Schweiz 7,96%
Danmark 5,25%
Norge 3,26%