Köp Handelsbanken Europa Selektiv

Handelsbanken Europa Selektiv

Legalt namn: Handelsbanken Europa Selektiv (A1 EUR)
Sverigeregistrerad Aktiefond (Placeringsfond) Köp

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns tillgängliga på svenska under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.

Observera att Handelsbanken Fonder AB kan besluta att avsluta de arrangemang som fastställts för marknadsföring i Finland.

Fonden är aktivt förvaltad och placerar på lång sikt i 16 till 35 aktier utgivna av europeiska företag och har därmed valutaexponering mot dessa marknader. Vårt fokus är att konstruera en portfölj av kvalitetsbolag med varierande drivkrafter och goda utsikter samt en rimlig värdering.

Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
David Cederberg

Förvaltare

David Cederberg Har varit i branschen sedan -. Förvaltat fonden sedan 1 juni 2023.
Risk: 4/7
Risk  4/7
 
Riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra finansiella produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Risknivå 1 står för låg risk och 7 för hög risk.
Rating: 3
Total Rating™ 
31.10.2023
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Handelsbankens fonder graderas i sju riskklasser, 1 för lägst risk och 7 för högst risk.
Om Rating
EuapIndicator:1
SFDR
 
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetsrätt och korruption. Läs mer i fondens informationsbroschyr.
Fonden redovisas som artikel 8 enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR).
  30.09.2023
Hållbarhets-
betyg

Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget.

Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments).

Graf

I procent inklusive utdelning i EUR
Jämför fonder
Handelsbanken Europa Selektiv (EUR)

Notera att avkastningen på valt jämförelseindex, till skillnad från fondens avkastning, inte tar gjorda utdelningar i beaktande. Det får till följd att fondens avkastning relativt valt jämförelseindex är högre än den annars skulle vara.

Utveckling

Kurs 01.12.2023 1 vecka 1 månad 3 månader 2023 1 år 5 år 10 år
33,48 EUR 0,48% 7,38% 0,60% 9,41% 4,30% 40,91% 51,36%

Portföljen 09.10.2023

Fonden utvecklades negativt under kvartalet. Fortsatt tapp i förtroendet för Teleperformance har tyngt utvecklingen där vidare analys får visa huruvida bolagets affärsmodell tappat i styrka eller aktien blivit oförtjänt billig. De stigande räntorna samt ytterligare försvagning av kinesisk ekonomi har tyngt Prudential. Även tekniksektorn, med innehaven i Infineon och ASML har haft stora nedgångar under kvartalet. Vi ser god utveckling i bolagens verksamhet även om osäkerheten kring hur hög tillväxten 2024 blir har ökat.
Främsta bidragsgivare under kvartalet har varit Novo Nordisk, ING, Relx samt Epiroc.
Sammantaget har fonden sett tydlig negativ påverkan från fallande värderingar till följd av fortsatt stigande marknadsräntor utan att utsikterna för underliggande verksamheter försämrats i motsvarande mån.
Ett nytt innehav i portföljen är Ashtead Group, där vi förväntar oss fortsatt stabil vinsttillväxt drivet av en strukturellt växande hyresmarknad för maskinell utrustning samt ökad efterfrågan från stora investeringsprojekt i USA. Vi har viktat om något från Relx, som utvecklats starkt, till Adidas, som enligt vår mening pressats av en överdriven oro för konsumentefterfrågan.
Vi har även ökat innehavet i Edenred, där vi ser goda förutsättningar för expansion.
Positioneringen är fortsatt inriktad på stabil tillväxt och låg belåning, där vi ser till bolagens individuella förmåga att öka vinster även i en relativt svag ekonomisk miljö.

Portföljfördelning 31.10.2023

Aktier 96,02%
Räntebärande inkl. likvida medel 3,98%

Geografisk fördelning 31.10.2023

Frankrike 25,88%
Storbritannien 24,53%
Tyskland 16,44%
Nederländerna 11,72%
Danmark 7,32%
Finland 6,80%
Sverige 5,63%
Schweiz 1,67%