Köp Handelsbanken Multi Asset 100

Handelsbanken Multi Asset 100

Legalt namn: Handelsbanken Multi Asset 100 (A1 EUR)
Sverigeregistrerad Aktiefond (Placeringsfond) Köp

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns tillgängliga på svenska under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.

Observera att Handelsbanken Fonder AB kan besluta att avsluta de arrangemang som fastställts för marknadsföring i Finland.

Mål och placeringsinriktning
Fonden är aktivt förvaltad vilket innebär att förvaltaren fattar egna aktiva placeringsbeslut. Målet är att långsiktigt överträffa avkastningen på underliggande marknad, definierad som jämförelseindex.

Fonden placerar i aktiefonder, räntefonder, alternativa tillgångar samt i andra finansiella instrument. Med alternativa tillgångar avses fonder eller andra finansiella instrument som ger exponering mot råvaror, fastigheter och andra tillåtna exponeringar utöver aktier eller räntor, vars syfte är att öka fondens diversifiering. Fonden placerar huvudsakligen i fonder inom Handelsbanken, men även i fonder som förvaltas av andra fondbolag.

Fondens avkastning bestäms av hur de aktie-, ränte- och alternativa fonder som fonden placerar i ökar eller minskar i värde.

Aktieandelen i fonden kan variera mellan 85-115% beroende på marknadsläget. Ränteandelen kan variera mellan 0-20% beroende på marknadsläget. Andelen alternativa tillgångar kan variera mellan 0-30% beroende på marknadsläget. Förvaltningen anpassas inom respektive intervall utifrån rådande marknadsförutsättningar. Aktuell fördelning visas under Portföljfördelning på www.handelsbanken.fi/rahastot.

Fonden beaktar internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning och tillämpar en exkluderingsstrategi på bolag (såväl direkta innehav som innehav i fonder som fonden investerar i) verksamma inom områdena/branscherna alkohol, tobak, cannabis, kommersiell spelverksamhet, vapen och krigsmateriel, pornografi och fossila bränslen. Fonden kan dock investera i bolag som bedöms ställa om sin verksamhet från fossil energiproduktion till förnybar. Detta gäller såväl direkta innehav som innehav i fonder som fonden investerar i. För fondens placeringar i indexderivat kommer fonden i första hand att placera i hållbarhetsanpassade instrument. I avsaknad av sådana instrument kommer fonden att placera i indexderivat och indexprodukter där det kan komma att ingå bolag som inte tillåts enligt ovan exkluderingskriterier.
Vi jämför fondens utveckling mot följande index: Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Nordic Index NTR (50%), Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Global Markets Index NTR (50%). Eftersom fonden är aktivt förvaltad kommer avkastningen över tid att avvika från detta index.

Andelsklassen lämnar inte någon utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden.

Du kan köpa och sälja fondandelar, i normalfallet, alla bankdagar.

För mer information om hållbarhetsarbetet, andelsklassbeteckningen inom parentes och förvaltning i förhållande till fondens jämförelseindex och risknivå hänvisas till informationsbroschyren.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för dig som planerar att ta ut dina pengar inom 5 år.

Utveckling

I procent inklusive utdelning
Grafen ovan visar den historiska utvecklingen i EUR, efter avgifter. Om fonden lämnar utdelning är utvecklingen beräknad med utdelningen återlagd. Ingen hänsyn är tagen till inflation.
Utveckling Fond 1 Index 2
31.01.2024 0,91 1,59
2023 12,49 17,64
2022 -20,25 -17,57
2021 26,49 30,54
2020 14,72 13,32
Genomsn. avk. Fond 1 Index 2
2 år -1,05 2,89
3 år 4,30 8,54
5 år 9,01 11,79
10 år 8,45 10,35
     

Branschfördelning 31.01.2024

Industrivaror och –tjänster 21,33%
Hälsovård 17,77%
Finans och fastigheter 17,65%
Informationsteknologi 16,02%
Sällanköpsvaror och –tjänster 6,77%
Dagligvaror 6,25%
Teleoperatörer 5,29%
Material 4,99%
Fastigheter 3,14%
Kraftförsörjning 0,80%

Största innehav 31.01.2024

Handelsbanken Norden Ind Crit (A1 SEK) 16,20%
Handelsbanken USA Ind Crit A1 SEK 10,09%
Handelsbanken Nordiska Småbol (A1 SEK) 8,82%
XACT Norden 8,78%
Handelsbanken Norden Selektiv (A1 SEK) 7,56%
XACT Nordic High Div Low Vol ETF 7,43%
Handelsbanken Global Index Crit (A1 SEK) 5,58%
Handelsbanken Europa Index Crit (A1 SEK) 5,21%
Handelsbanken Amerika Tema (A1 SEK) 4,46%
Handelsbanken Amerika Småbl Tema A1 SEK 4,44%
Alla värdepapper

Riskmått (3 år) 31.01.2024

Total risk 14,99%
Total risk i index 16,10%*
Aktiv risk 1,82%*
Informationskvot -2,33*
Sharpekvot 0,21
Sharpekvot index 0,45*
Nyckeltal vid riskuppföljning

Fakta

Fakta om fonden
Förvaltas av Allokeringsgruppen
Registreringsland Sverige
Huvudkategori Aktiefond
Underkategori -
Fondens startdatum 10.05.2004
Andelsklassens startdatum 26.09.2014
Fondförmögenhet 2 347 MEUR (31.01.2024)
Kursvaluta EUR
Handelsvaluta -
Instrumentgrupp Okompl.
UCITS Ja
ISIN SE0005851417
Fakta om fondbolaget
Fondbolag Handelsbanken Fonder AB
Tillstånd för fondverksamhet 06.05.1991
Övriga tillstånd Diskretionär portföljförvaltning
Förvaltare av AIF:er
Lämna investeringsråd
Ta emot och vidarebefodra ordrar
Förvaringsinstitut J. P. Morgan SE - Stockholm Bankfilial
Fondbolagets säte Stockholm
Tillsynsmyndighet Finansinspektionen
Revisor PricewaterhouseCoopers
Klagomålsansvarig -