Köp Handelsbanken Multi Asset 100

Handelsbanken Multi Asset 100

Legalt namn: Handelsbanken Multi Asset 100 (A1 EUR)
Sverigeregistrerad Aktiefond (Placeringsfond) Köp

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 6-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns tillgängliga på svenska under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.

Observera att Handelsbanken Fonder AB kan besluta att avsluta de arrangemang som fastställts för marknadsföring i Finland.

Fonden är en aktivt förvaltad fond som placerar i räntefonder, aktiefonder, alternativa tillgångar samt i andra finansiella instrument. Beroende på marknadsläget varierar andelarna. Aktieandelen i fonden kan variera mellan 85-115%, ränteandelen kan variera mellan 0-20% medan andelen alternativa tillgångar kan variera mellan 0-30%. Fonden placerar huvudsakligen i fonder inom Handelsbanken, men även i fonder som förvaltas av andra fondbolag. För aktuell fördelning se Portföljfördelning nedan.

Detta är en fond som placerar med särskilda hållbarhetskriterier. Hur vi tillämpar hållbarhetskriterier är beskrivet i fondens Informationsbroschyr.

Johann Guggi

Förvaltare

Allokeringsgruppen Huvudansvarig: Johann Guggi
Risk: 6/7
Risk  6/7
 
Risk (1-7) är ett mått på fondens historiska kurssvängningar, om fonden är ny kan risken istället baseras på fondens jämförelseindex. Risknivå 1 står för låg risk och 7 står för hög risk.
Rating: 3
Total Rating™ 
31.10.2022
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Handelsbankens fonder graderas i sju riskklasser, 1 för lägst risk och 7 för högst risk.
Om Rating
EuapIndicator:1
EU-klassificering
 
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling.
  31.08.2022
Hållbarhets-
betyg

Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget.

Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments).

Graf

I procent inklusive utdelning i EUR
Jämför fonder
Handelsbanken Multi Asset 100 (EUR)

Notera att avkastningen på valt jämförelseindex, till skillnad från fondens avkastning, inte tar gjorda utdelningar i beaktande. Det får till följd att fondens avkastning relativt valt jämförelseindex är högre än den annars skulle vara.

Utveckling

Kurs 25.11.2022 1 vecka 1 månad 3 månader 2022 1 år 5 år 10 år
38,90 EUR 3,02% 6,93% -3,76% -16,88% -16,31% 39,73% 151,33%

Portföljen 08.11.2022

Många aktiemarknader återhämtade sig under oktober och ett globalt aktieindex steg med drygt 5%. Bäst utvecklades den amerikanska börsen som steg drygt 7%, medan tillväxtmarknader sjönk. En positiv start på bolagens rapportsäsong gav drivkraft till aktiemarknaden under månaden. Men en hög inflationstakt i kombination med risk för sämre ekonomiska förutsättningar gör att vi ser mer negativa utsikter från företagen framöver, därför har vi fortsatt en lägre aktievikt än normalt med störst undervikt i svenska och europeiska aktier. Under månaden minskade vi tillväxtmarknadsaktier till förmån för amerikanska aktier. Fonden har nu en aktievikt på 90,3% (av max 115%).

Portföljfördelning 31.10.2022

Aktier 90,30%
Räntebärande inkl. likvida medel 9,70%

Geografisk fördelning 31.10.2022

USA 27,71%
Sverige 24,68%
Danmark 12,29%
Finland 7,17%
Norge 6,16%
Japan 3,82%
Storbritannien 3,67%
Schweiz 2,35%
Kina 1,92%
Övrigt 10,22%