Köp Handelsbanken Multi Asset 100

Handelsbanken Multi Asset 100

Legalt namn: Handelsbanken Multi Asset 100 (A1 EUR)
Sverigeregistrerad Aktiefond (Placeringsfond) Köp

Fonden är en aktivt förvaltad fond som placerar i räntefonder, aktiefonder, alternativa tillgångar samt i andra finansiella instrument. Beroende på marknadsläget varierar andelarna. Aktieandelen i fonden kan variera mellan 85-115%, ränteandelen kan variera mellan 0-20% medan andelen alternativa tillgångar kan variera mellan 0-30%. Fonden placerar huvudsakligen i fonder inom Handelsbanken, men även i fonder som förvaltas av andra fondbolag. För aktuell fördelning se Portföljfördelning nedan.

Detta är en fond som placerar med särskilda hållbarhetskriterier. Hur vi tillämpar hållbarhetskriterier är beskrivet i fondens Informationsbroschyr.

Johann Guggi

Förvaltare

Allokeringsgruppen Huvudansvarig: Johann Guggi
Risk: 6/7
Risk  6/7
 
Risk (1-7) är ett mått på fondens historiska kurssvängningar, om fonden är ny kan risken istället baseras på fondens jämförelseindex. Risknivå 1 står för låg risk och 7 står för hög risk.
Rating: 4
Total Rating™ 
30.04.2022
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Handelsbankens fonder graderas i sju riskklasser, 1 för lägst risk och 7 för högst risk.
Om Rating
EuapIndicator:1
EU-klassificering
 
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling.
  31.03.2022
Hållbarhets-
betyg

Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget.

Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments).

Graf

I procent inklusive utdelning i EUR
Jämför fonder
Handelsbanken Multi Asset 100 (EUR)

Notera att avkastningen på valt jämförelseindex, till skillnad från fondens avkastning, inte tar gjorda utdelningar i beaktande. Det får till följd att fondens avkastning relativt valt jämförelseindex är högre än den annars skulle vara.

Utveckling

Kurs 19.05.2022 1 vecka 1 månad 3 månader 2022 1 år 5 år 10 år
39,63 EUR 2,38% -6,99% -6,22% -15,32% -3,41% 50,23% 177,10%

Portföljen 10.05.2022

De globala börserna sjönk under april. Sämst utvecklades USA medan tillväxtmarknader klarade sig bättre. Stigande inflation och högre räntor dämpar utsikterna för den globala ekonomin. Vi har under månaden minskat andelen aktier till en neutral nivå. Den pågående rapportsäsongen har hitintills visat på både vinster och försäljning som varit bättre än väntat, men en högre osäkerhet för kommande kvartal dämpar utsikterna. Vi föredrar aktiemarknaderna i Japan och Europa medan vi är underviktade i USA. Vi har en neutral position i Sverige och Europa. Fonden har nu en aktievikt på 100% (av max 115%).

Portföljfördelning 30.04.2022

Aktier 100,10%
Räntebärande inkl. likvida medel -0,10%

Geografisk fördelning 30.04.2022

USA 27,08%
Sverige 24,02%
Danmark 12,51%
Finland 6,38%
Norge 6,17%
Storbritannien 3,85%
Japan 3,35%
Kina 2,79%
Schweiz 2,16%
Övrigt 11,69%