Köp Handelsbanken Multi Asset 100

Handelsbanken Multi Asset 100

Legalt namn: Handelsbanken Multi Asset 100 (A1 EUR)
Sverigeregistrerad Aktiefond (Placeringsfond) Köp

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns tillgängliga på svenska under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.

Observera att Handelsbanken Fonder AB kan besluta att avsluta de arrangemang som fastställts för marknadsföring i Finland.

Fonden är en aktivt förvaltad fond som placerar i räntefonder, aktiefonder, alternativa tillgångar samt i andra finansiella instrument. Beroende på marknadsläget varierar andelarna. Aktieandelen i fonden kan variera mellan 85-115%, ränteandelen kan variera mellan 0-20% medan andelen alternativa tillgångar kan variera mellan 0-30%. Fonden placerar huvudsakligen i fonder inom Handelsbanken, men även i fonder som förvaltas av andra fondbolag. För aktuell fördelning se Portföljfördelning nedan.

Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
Johann Guggi

Förvaltare

Allokeringsgruppen Huvudansvarig: Johann Guggi
Risk: 4/7
Risk  4/7
 
Riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra finansiella produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Risknivå 1 står för låg risk och 7 för hög risk.
Rating: 4
Total Rating™ 
31.01.2024
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Handelsbankens fonder graderas i sju riskklasser, 1 för lägst risk och 7 för högst risk.
Om Rating
EuapIndicator:1
SFDR
 
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetsrätt och korruption. Läs mer i fondens informationsbroschyr.
Fonden redovisas som artikel 8 enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR).
  30.09.2023
Hållbarhets-
betyg

Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget.

Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments).

Graf

I procent inklusive utdelning i EUR
Jämför fonder
Handelsbanken Multi Asset 100 (EUR)

Notera att avkastningen på valt jämförelseindex, till skillnad från fondens avkastning, inte tar gjorda utdelningar i beaktande. Det får till följd att fondens avkastning relativt valt jämförelseindex är högre än den annars skulle vara.

Utveckling

Kurs 28.02.2024 1 vecka 1 månad 3 månader 2024 1 år 5 år 10 år
43,92 EUR 1,01% 4,27% 11,08% 4,57% 11,53% 53,67% 124,36%

Portföljen 13.02.2024

Under årets första månad var det en blandad utveckling på globala aktiemarknader. Långa obligationsräntor vände upp efter att ha fallit under slutet av förra året, vilket gjorde aktiemarknaden lite mer avvaktande och medförde försvagning av kronan. Förväntansbilden på centralbankerna är att räntorna börjar sänkas framåt sommaren med ytterligare ett flertal sänkningar innan året är slut. Men när den första sänkningen kommer och hur många det blir, har reviderats ner vilket fick räntorna att stiga. Räntekänsliga sektorer som fastigheter och småbolag utvecklades något svagare än börsen (*SIX SRI Index) generellt, medan kvalitetsbolag klarade sig bättre. Vi tror, likt marknaden, att centralbankerna är klara med räntehöjningar och att sänkningsfasen inleds under 2024. Stigande vinster ger samtidigt goda förutsättningar för börserna att stiga framöver och den svenska börsen framstår som attraktivt värderad relativt andra regioner. Den huvudsakliga risken för aktiemarknaden är om räntor och inflation vänder upp igen. Det kommande presidentvalet i USA och tilltagande geopolitisk oro framförallt i Mellanöstern och Ukraina är andra risker att beakta. Fondportföljerna har en övervikt i aktier där vi föredrar svenska aktier och vi behåller en balans mellan tillväxtorienterade och mer defensiva faktorer för att upprätthålla rätt risknivå i aktiedelen.


Portföljfördelning 31.01.2024

Aktier 103,90%
Räntebärande inkl. likvida medel -3,90%

Geografisk fördelning 31.01.2024

USA 28,32%
Sverige 24,76%
Danmark 12,64%
Finland 6,63%
Norge 5,38%
Japan 3,94%
Storbritannien 3,54%
Schweiz 1,94%
Kina 1,55%
Övrigt 11,30%