Köp Handelsbanken Global Tema

Handelsbanken Global Tema

Legalt namn: Handelsbanken Global Tema (A1 EUR)
Sverigeregistrerad Aktiefond (Placeringsfond) Köp

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns tillgängliga på svenska under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.

Observera att Handelsbanken Fonder AB kan besluta att avsluta de arrangemang som fastställts för marknadsföring i Finland.

Mål och placeringsinriktning
Fonden är aktivt förvaltad vilket innebär att förvaltaren fattar egna aktiva placeringsbeslut. Målet är att långsiktigt överträffa avkastningen på underliggande marknad, definierad som jämförelseindex.

Fondens avkastning bestäms av hur de aktier som fonden placerar i ökar eller minskar i värde. Fonden placerar i aktier utgivna av företag på världens aktiemarknader.

Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering sker i ett avgränsat område vars utveckling bedöms medföra en strukturell förändring av ekonomin och samhället. Denna förändring ger bolag verksamma inom området goda förutsättningar att skapa lönsam tillväxt över tid. Våra huvudteman är Demografi, Produktivitet, Livsstilar och Miljö.

Inom ramen för fondens placeringsinriktning beaktas internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. Fonden tillämpar en exkluderingsstrategi på bolag verksamma inom områdena/branscherna fossila bränslen, krigsmateriel, tobak, cannabis, alkohol, kommersiell spelverksamhet och pornografi. Fonden kan dock investera i bolag som är involverade i kraftgenerering, distribution eller tjänster avseende fossila bränslen i de fall bolagen bedöms ställa om sin verksamhet till mer förnyelsebar energi. Fonden är Svanenmärkt, vilket innebär att fonden uppfyller de krav och kriterier som Svanenmärkningen innebär. För detaljerad information om de krav och regler som gäller, se svanen.se/spararen.
Fonden får placera i derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning. Fonden får placera max 10% av fondförmögenheten i fondandelar.

Vi jämför fondens utveckling mot följande index: Solactive ISS ESG Global Markets Index NTR. Eftersom fonden är aktivt förvaltad kommer avkastningen över tid att avvika från detta index.

Andelsklassen lämnar inte någon utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden.

Du kan köpa och sälja fondandelar, i normalfallet, alla bankdagar.

För mer information om hållbarhetsarbetet, andelsklassbeteckningen inom parentes och förvaltning i förhållande till fondens jämförelseindex och risknivå hänvisas till informationsbroschyren.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för dig som planerar att ta ut dina pengar inom 5 år.

Utveckling

I procent inklusive utdelning
Grafen ovan visar den historiska utvecklingen i EUR, efter avgifter. Om fonden lämnar utdelning är utvecklingen beräknad med utdelningen återlagd. Ingen hänsyn är tagen till inflation.
Utveckling Fond 1 Index 2
31.01.2024 2,76 2,90
2023 11,37 19,37
2022 -16,21 -15,49
2021 21,13 27,33
2020 24,43 9,59
Genomsn. avk. Fond 1 Index 2
2 år 1,71 4,17
3 år 4,91 9,63
5 år 11,91 12,02
10 år 10,60 11,40
     

Branschfördelning 31.01.2024

Informationsteknologi 30,24%
Industrivaror och –tjänster 23,09%
Hälsovård 16,08%
Finans och fastigheter 10,50%
Sällanköpsvaror och –tjänster 9,86%
Teleoperatörer 3,86%
Dagligvaror 2,83%
Material 1,95%
Fastigheter 1,59%

Största innehav 31.01.2024

Microsoft Corp 5,44%
Alphabet Inc Class C 3,78%
Apple Inc 2,88%
NVIDIA Corp 2,78%
Novo Nordisk A/S Class B 2,63%
Eli Lilly and Co 2,44%
Broadcom Inc 2,30%
SAP SE 2,24%
Stantec Inc 2,16%
Intuit Inc 2,10%
Alla värdepapper

Riskmått (3 år) 31.01.2024

Total risk 14,97%
Total risk i index 13,63%*
Aktiv risk 4,18%*
Informationskvot -1,13*
Sharpekvot 0,25
Sharpekvot index 0,62*
Nyckeltal vid riskuppföljning

Fakta

Fakta om fonden
Förvaltas av Cecilia Auvray
Registreringsland Sverige
Huvudkategori Aktiefond
Underkategori Global
Fondens startdatum 29.10.1987
Andelsklassens startdatum 22.05.2015
Fondförmögenhet 3 453 MEUR (31.01.2024)
Kursvaluta EUR
Handelsvaluta -
Instrumentgrupp Okompl.
UCITS Ja
ISIN SE0006510376
Fakta om fondbolaget
Fondbolag Handelsbanken Fonder AB
Tillstånd för fondverksamhet 06.05.1991
Övriga tillstånd Diskretionär portföljförvaltning
Förvaltare av AIF:er
Lämna investeringsråd
Ta emot och vidarebefodra ordrar
Förvaringsinstitut J. P. Morgan SE - Stockholm Bankfilial
Fondbolagets säte Stockholm
Tillsynsmyndighet Finansinspektionen
Revisor PricewaterhouseCoopers
Klagomålsansvarig -