Köp Handelsbanken Global Tema

Handelsbanken Global Tema

Legalt namn: Handelsbanken Global Tema (A1 EUR)
Sverigeregistrerad Aktiefond (Placeringsfond) Köp
Mål och placeringsinriktning
Fonden är aktivt förvaltad vilket innebär att förvaltaren fattar egna aktiva placeringsbeslut. Målet är att långsiktigt överträffa avkastningen på underliggande marknad, definierad som jämförelseindex.

Fonden placerar i aktier utgivna av företag på världens större aktiemarknader.

Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering främst sker i bolag kopplade till noga utvalda, analyserade och långsiktiga investeringsteman där vi förväntar oss en lång period av tillväxt. Exempel på våra huvudteman är Demografi, Produktivitet, Livsstilar och Miljö.

Inom ramen för fondens placeringsinriktning beaktas internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. Fonden tillämpar en exkluderingsstrategi på bolag verksamma inom områdena/branscherna fossila bränslen, krigsmateriel, tobak, cannabis, alkohol, kommersiell spelverksamhet och pornografi. Fonden kan dock investera i bolag som är involverade i kraftgenerering, distribution eller tjänster avseende fossila bränslen i de fall bolagen bedöms ställa om sin verksamhet till mer förnyelsebar energi.

Fonden är Svanenmärkt, vilket innebär att fonden uppfyller de krav och kriterier som Svanenmärkningen innebär. För detaljerad information om de krav och regler som gäller, se svanen.se/spararen.
Fonden får placera i derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning. Fonden får placera max 10% av fondförmögenheten i fondandelar.

Vi jämför fondens utveckling mot följande index: Solactive ISS ESG Global Markets. Eftersom fonden är aktivt förvaltad kommer avkastningen över tid att avvika från detta index.

Andelsklassen lämnar inte någon utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden.

Du kan köpa och sälja fondandelar, i normalfallet, alla bankdagar.

För mer information om hållbarhetsarbetet, andelsklassbeteckningen inom parentes och förvaltning i förhållande till fondens jämförelseindex och risknivå hänvisas till informationsbroschyren.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för dig som planerar att ta ut dina pengar inom 5 år.

Utveckling

I procent inklusive utdelning
Grafen ovan visar den historiska utvecklingen i EUR, efter avgifter. Om fonden lämnar utdelning är utvecklingen beräknad med utdelningen återlagd. Ingen hänsyn är tagen till inflation.
Utveckling Fond 1 Index 2
30.04.2022 -8,83 -8,38
2021 21,13 27,33
2020 24,43 9,59
2019 31,91 30,85
2018 -10,02 -4,07
Genomsn. avk. Fond 1 Index 2
2 år 20,72 18,18
3 år 14,21 12,08
5 år 11,82 10,77
10 år 11,80 12,18
     

Branschfördelning 30.04.2022

Informationsteknologi 24,88%
Hälsovård 17,01%
Finans och fastigheter 16,97%
Industrivaror och –tjänster 15,30%
Sällanköpsvaror och –tjänster 11,42%
Teleoperatörer 5,18%
Dagligvaror 4,41%
Material 3,61%
Kraftförsörjning 1,21%

Största innehav 30.04.2022

Microsoft Corp 2,99%
Alphabet Inc Class C 2,49%
Graphic Packaging Holding Co 2,39%
Apple Inc 2,25%
UnitedHealth Group Inc 2,21%
AstraZeneca PLC 2,10%
SK Hynix Inc 2,08%
Service Corp International 2,06%
Roche Holding AG 1,93%
SAP SE 1,88%
Alla värdepapper

Riskmått (3 år) 30.04.2022

Total risk 15,13%
Total risk i index 15,00%*
Aktiv risk 4,46%*
Informationskvot 0,48*
Sharpekvot 0,97
Sharpekvot index 0,84*
Nyckeltal vid riskuppföljning

Fakta

Fakta om fonden
Förvaltas av Cecilia Auvray
Registreringsland Sverige
Huvudkategori Aktiefond
Underkategori Global
Fondens startdatum 29.10.1987
Andelsklassens startdatum 22.05.2015
Fondförmögenhet 3 368 MEUR (30.04.2022)
Kursvaluta EUR
Handelsvaluta -
Instrumentgrupp Okompl.
UCITS Ja
ISIN SE0006510376
Fakta om fondbolaget
Fondbolag Handelsbanken Fonder AB
Tillstånd för fondverksamhet 06.05.1991
Övriga tillstånd Diskretionär portföljförvaltning
Förvaltare av AIF:er
Lämna investeringsråd
Ta emot och vidarebefodra ordrar
Förvaringsinstitut J. P. Morgan SE - Stockholm Bankfilial
Fondbolagets säte Stockholm
Tillsynsmyndighet Finansinspektionen
Revisor Ernst & Young AB
Klagomålsansvarig -