Köp Handelsbanken Global Tema

Handelsbanken Global Tema

Legalt namn: Handelsbanken Global Tema (A1 EUR)
Sverigeregistrerad Aktiefond (Placeringsfond) Köp

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns tillgängliga på svenska under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.

Observera att Handelsbanken Fonder AB kan besluta att avsluta de arrangemang som fastställts för marknadsföring i Finland.

Fonden är aktivt förvaltad och placerar i aktier utgivna på världens större aktiemarknader. Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering sker i ett avgränsat område vars utveckling bedöms medföra en strukturell förändring av ekonomin och samhället. Denna förändring ger bolag verksamma inom området goda förutsättningar att skapa lönsam tillväxt över tid. Exempel på våra huvudteman är Demografi, Produktivitet, Livsstilar och Miljö.

Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
Cecilia Auvray

Förvaltare

Cecilia Auvray Har varit i branschen sedan 1991. Förvaltat fonden sedan 1 januari 2020.
Risk: 4/7
Risk  4/7
 
Riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra finansiella produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Risknivå 1 står för låg risk och 7 för hög risk.
Rating: 3
Total Rating™ 
30.04.2023
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Handelsbankens fonder graderas i sju riskklasser, 1 för lägst risk och 7 för högst risk.
Om Rating
EuapIndicator:1
EU-klassificering
 
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling.
  31.03.2023
Hållbarhets-
betyg

Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget.

Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments).

 
Svanenmärkningen är den officiella miljömärkningen i Norden, med syfte att vägleda spararen till bra miljöval. Svanenmärkning för en fond innebär att 23 obligatoriska krav gällande välja in, välja bort, påverka och transparens ska vara uppfyllda. Läs mer i fondens Svanenrapport och på http://joutsenmerkki.fi/teemat/sijoittaminen.

Graf

I procent inklusive utdelning i EUR
Jämför fonder
Handelsbanken Global Tema (EUR)

Notera att avkastningen på valt jämförelseindex, till skillnad från fondens avkastning, inte tar gjorda utdelningar i beaktande. Det får till följd att fondens avkastning relativt valt jämförelseindex är högre än den annars skulle vara.

Utveckling

Kurs 02.06.2023 1 vecka 1 månad 3 månader 2023 1 år 5 år 10 år
74,92 EUR 1,52% 3,14% 2,04% 7,24% 0,19% 53,71% 158,43%

Portföljen 12.04.2023

Börsåret 2023 fick en rivstart. Hopp om att den amerikanska ekonomin skulle klara att undvika recession, öppningen av Kina efter pandemin och varm vinter i Europa som mildrade energikrisen var viktiga orsaker till detta. Kriserna i Credit Suisse samt i några amerikanska regionala banker fick sedan världens börser att falla, men kvartalet slutade trots allt med tydligt positiv avkastning på nästan 4,4%.
I fonden avspeglades detta främst via positiva bidrag från innehaven inom IT/digitalisering (Nvidia, Apple, Microsoft, TSMC och ASML) och elektrifiering/energieffektivitet (Schneider Electrics, Stantec, Quanta Services, Samsung SDI, Prysmian). Därutöver gick Evoqua Water upp starkt då det lades ett bud på bolaget. Under kvartalet har vi i fonden minskat innehaven i hälsovårdrelaterat. Efter ett stökigt 2022 ansåg vi att alltför mycket kapital sökt sig till den sektorn som uppfattas som en trygg hamn och att detta lett till en del höga värderingar. Vi har som exempel minskat innehaven i Roche, Regeneron, Eli Lilly och AstraZeneca. I stället har vi fortsatt bygga på i temat Automatisering/Robotisering där vi ser strukturellt stark och ökande efterfrågan. Aktiepositionerna i Rockwell Automation, Fanuc och Keyence har byggts på. Vi fortsätter att fokusera på långsiktiga investeringar i strukturella vinnare bland bolag som kan bidra med lösningar på världens stora utmaningar: Klimat, Hälsa, Produktivitet & Digitaliseringsbehov.

Portföljfördelning 30.04.2023

Aktier 97,71%
Räntebärande inkl. likvida medel 2,29%

Geografisk fördelning 30.04.2023

USA 47,88%
Japan 11,06%
Frankrike 5,27%
Schweiz 4,89%
Danmark 4,16%
Storbritannien 3,92%
Kina 3,53%
Indien 2,34%
Sydkorea 2,24%
Övrigt 14,71%