Köp Handelsbanken Global Tema

Handelsbanken Global Tema

Legalt namn: Handelsbanken Global Tema (A1 EUR)
Sverigeregistrerad Aktiefond (Placeringsfond) Köp
Fonden är aktivt förvaltad och placerar i aktier utgivna på världens större aktiemarknader. Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering främst sker i bolag kopplade till noga utvalda, analyserade och
långsiktiga investeringsteman där vi förväntar oss en lång period av tillväxt. Exempel på våra huvudteman är Demografi, Produktivitet, Livsstilar och Miljö.
Detta är en fond som placerar med särskilda hållbarhetskriterier. Hur vi tillämpar hållbarhetskriterier är beskrivet i fondens Informationsbroschyr.

Aktuellt

Fonden får nya fondbestämmelser den 22 januari 2022.

Läs mer under Fondändringar
Cecilia Auvray

Förvaltare

Cecilia Auvray Född 1964 och har varit i branschen sedan 1991. Förvaltat fonden sedan 1 januari 2020.
Risk: 6/7
Risk  6/7
 
Risk (1-7) är ett mått på fondens historiska kurssvängningar, om fonden är ny kan risken istället baseras på fondens jämförelseindex. Risknivå 1 står för låg risk och 7 står för hög risk.
Rating: 3
Total Rating™ 
31.12.2021
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Handelsbankens fonder graderas i sju riskklasser, 1 för lägst risk och 7 för högst risk.
Om Rating
EuapIndicator:1
EU-klassificering
 
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling.
  30.11.2021
Hållbarhets-
betyg

Hållbarhetsbetyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma fondkategori. De fonder som analyseras kan få ett Hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget. Betyget tas fram av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.

Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments).

 

Fonden är Svanenmärkt, vilket innebär att fonden uppfyller de krav och kriterier som Svanenmärkningen innebär. För detaljerad information om de krav och regler som gäller, se Joutsenmerkki.fi.


Graf

I procent inklusive utdelning i EUR
Jämför fonder
Handelsbanken Global Tema (EUR)

Notera att avkastningen på valt jämförelseindex, till skillnad från fondens avkastning, inte tar gjorda utdelningar i beaktande. Det får till följd att fondens avkastning relativt valt jämförelseindex är högre än den annars skulle vara.

Utveckling

Kurs 28.01.2022 1 vecka 1 månad 3 månader 2022 1 år 5 år 10 år
74,49 EUR -4,00% -11,69% -9,27% -11,49% 5,27% 81,77% 208,59%

Portföljen 10.01.2022

I december gick världsindex upp, trots spridningen av den nya virusvarianten omikron. Uppgången leddes av defensiva sektorer som fastigheter, stapelvaror och hälsovård. Efter en förvaltarresa under månaden i södra USA började vi bygga en position i Verra Mobility, som var ett av de besökta bolagen. Verra Mobility har en stabil och växande intjäning. Bolagets fart- och kontrollkameror minskar dödligheten i trafiken och ökar säkerheten kring skolor. Tillväxtmöjligheterna för bolaget är goda, såväl i USA som internationellt. Vi ökade också innehaven i YETI och Darling Ingredients under månaden. Samtidigt sålde vi fondens innehav i Danone, Ocado och Tencent.

Portföljfördelning 31.12.2021

Aktier 98,02%
Räntebärande inkl. likvida medel 1,98%

Geografisk fördelning 31.12.2021

USA 54,72%
Japan 8,48%
Frankrike 5,75%
Tyskland 3,72%
Storbritannien 3,17%
Indien 2,31%
Sydkorea 2,30%
Kina 2,16%
Nederländerna 2,13%
Övrigt 15,26%