Köp Handelsbanken Global Tema

Handelsbanken Global Tema

Legalt namn: Handelsbanken Global Tema (A1 EUR)
Sverigeregistrerad Aktiefond (Placeringsfond) Köp
Fonden är aktivt förvaltad och placerar i aktier utgivna på världens större aktiemarknader. Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering främst sker i bolag kopplade till noga utvalda, analyserade och
långsiktiga investeringsteman där vi förväntar oss en lång period av tillväxt. Exempel på våra huvudteman är Demografi, Produktivitet, Livsstilar och Miljö.
Detta är en fond som placerar med särskilda hållbarhetskriterier. Hur vi tillämpar hållbarhetskriterier är beskrivet i fondens Informationsbroschyr.
Cecilia Auvray

Förvaltare

Cecilia Auvray Har varit i branschen sedan 1991. Förvaltat fonden sedan 1 januari 2020.
Risk: 6/7
Risk  6/7
 
Risk (1-7) är ett mått på fondens historiska kurssvängningar, om fonden är ny kan risken istället baseras på fondens jämförelseindex. Risknivå 1 står för låg risk och 7 står för hög risk.
Rating: 4
Total Rating™ 
30.04.2022
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Handelsbankens fonder graderas i sju riskklasser, 1 för lägst risk och 7 för högst risk.
Om Rating
EuapIndicator:1
EU-klassificering
 
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling.
  31.03.2022
Hållbarhets-
betyg

Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget.

Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments).

 

Fonden är Svanenmärkt, vilket innebär att fonden uppfyller de krav och kriterier som Svanenmärkningen innebär. För detaljerad information om de krav och regler som gäller, se Joutsenmerkki.fi.


Graf

I procent inklusive utdelning i EUR
Jämför fonder
Handelsbanken Global Tema (EUR)

Notera att avkastningen på valt jämförelseindex, till skillnad från fondens avkastning, inte tar gjorda utdelningar i beaktande. Det får till följd att fondens avkastning relativt valt jämförelseindex är högre än den annars skulle vara.

Utveckling

Kurs 24.05.2022 1 vecka 1 månad 3 månader 2022 1 år 5 år 10 år
72,44 EUR -2,12% -6,04% -1,27% -13,93% -0,11% 65,39% 201,83%

Portföljen 10.05.2022

I april tyngdes världens börser av ökad inflation, stigande räntor och fortsatt krig i Ukraina. Dessutom bidrog Kinas covid-nedstängningar till ökade problem i leverantörskedjor och minskad ekonomisk tillväxt. Mot slutet av månaden rapporterade flera bolag första kvartalets vinster. Trots fina siffror och förtroendeingivande prognoser för helåret vände inte börserna uppåt. Reaktionerna på rapporterna från Microsoft, Mastercard, Eli Lilly och First Republic Bank var ändå positiva för portföljens utveckling. Nytt bolag i fonden i april är kanadensiska Stantec som är en teknikkonsult med huvudverksamhet i Nordamerika, Australien och Europa. Förutom goda tillväxtförutsättningar uppskattar vi bolagets interna hållbarhetsfokus och att det samtidigt hjälper sina kunder med hållbarhetsarbetet.

Portföljfördelning 30.04.2022

Aktier 97,75%
Räntebärande inkl. likvida medel 2,25%

Geografisk fördelning 30.04.2022

USA 51,69%
Japan 7,22%
Frankrike 5,53%
Tyskland 3,15%
Storbritannien 3,11%
Sydkorea 3,04%
Indien 2,76%
Kina 2,70%
Sydafrika 2,59%
Övrigt 18,19%