Köp Handelsbanken Global Tema

Handelsbanken Global Tema

Legalt namn: Handelsbanken Global Tema (A1 EUR)
Sverigeregistrerad Aktiefond (Placeringsfond) Köp

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns tillgängliga på svenska under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.

Observera att Handelsbanken Fonder AB kan besluta att avsluta de arrangemang som fastställts för marknadsföring i Finland.

Fonden är aktivt förvaltad och placerar i aktier utgivna på världens större aktiemarknader. Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering sker i ett avgränsat område vars utveckling bedöms medföra en strukturell förändring av ekonomin och samhället. Denna förändring ger bolag verksamma inom området goda förutsättningar att skapa lönsam tillväxt över tid. Exempel på våra huvudteman är Demografi, Produktivitet, Livsstilar och Miljö.

Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
Cecilia Auvray

Förvaltare

Cecilia Auvray Har varit i branschen sedan 1991. Förvaltat fonden sedan 1 januari 2020.
Risk: 4/7
Risk  4/7
 
Riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra finansiella produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Risknivå 1 står för låg risk och 7 för hög risk.
Rating: 3
Total Rating™ 
31.08.2023
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Handelsbankens fonder graderas i sju riskklasser, 1 för lägst risk och 7 för högst risk.
Om Rating
EuapIndicator:1
SFDR
 
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetsrätt och korruption. Läs mer i fondens informationsbroschyr.
Fonden redovisas som artikel 8 enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR).
  31.07.2023
Hållbarhets-
betyg

Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget.

Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments).

 
Svanenmärkningen är den officiella miljömärkningen i Norden, med syfte att vägleda spararen till bra miljöval. Svanenmärkning för en fond innebär att 23 obligatoriska krav gällande välja in, välja bort, påverka och transparens ska vara uppfyllda. Läs mer i fondens Svanenrapport och på http://joutsenmerkki.fi/teemat/sijoittaminen.

Graf

I procent inklusive utdelning i EUR
Jämför fonder
Handelsbanken Global Tema (EUR)

Notera att avkastningen på valt jämförelseindex, till skillnad från fondens avkastning, inte tar gjorda utdelningar i beaktande. Det får till följd att fondens avkastning relativt valt jämförelseindex är högre än den annars skulle vara.

Utveckling

Kurs 22.09.2023 1 vecka 1 månad 3 månader 2023 1 år 5 år 10 år
72,43 EUR -3,32% -0,69% -2,46% 3,68% 0,12% 45,88% 148,99%

Portföljen 24.07.2023

Årets andra kvartal gav positiv avkastning på börsen globalt och fonden steg med drygt 3,3%. I USA löste man skuldtaksfrågan och en viss optimism infann sig om att en mjuklandning av ekonomin kunde vara möjlig. Riskviljan var god i gemen men man kan notera att uppgången var relativt ”smal”. Den drevs främst av de absolut största börsbolagen, särskilt de amerikanska IT-bolagen. Den svagare svenska kronan bidrog därutöver positivt till fondavkastningen. Många av de bästa aktierna under perioden fanns inom temat Digitalisering, påeldat av intresset för generativ AI med bolag som Nvidia, Microsoft, Alphabet och SK Hynix. Inom temat Produktivitet fanns likaledes flera vinnare som tjänar på återindustrialiseringen av USA och stödprogrammet IRA, exempelvis Quanta Services, Stantec och Rockwell. Inom temat Hälsa gick en av fondens större innehav, Eli Lilly, upp starkt på goda nyheter inom läkemedel för bekämpning av obesitas. Särskilt positiva bidrag kom från Hero Motor från Indien och Bank Rakyat från Indonesien.
Under kvartalet har fonden tagit in tre nya innehav inom temat Livsstilar; Hyatt Hotels och Idexx (djurhälsa) från USA, samt japanska Sony. Vi har också ett nytt innehav, Edward Life Sciences, inom temat Hälsa. Bolaget Evoqua Water blev uppköpt under perioden. Vi fortsätter att fokusera på långsiktiga investeringar i strukturella vinnare bland bolag som kan bidra med lösningar på världens stora utmaningar: Klimat, Hälsa, Produktivitet & Digitaliseringsbehov.

Portföljfördelning 31.08.2023

Aktier 95,79%
Räntebärande inkl. likvida medel 4,21%

Geografisk fördelning 31.08.2023

USA 52,77%
Japan 10,20%
Frankrike 5,50%
Schweiz 4,40%
Danmark 3,64%
Kanada 3,34%
Storbritannien 3,02%
Indien 2,35%
Tyskland 1,94%
Övrigt 12,83%