Köp Handelsbanken Asien Tema

Handelsbanken Asien Tema

Legalt namn: Handelsbanken Asien Tema (A1 EUR)
Sverigeregistrerad Aktiefond (Placeringsfond) Köp
Fonden är en aktivt förvaltad fond som placerar i aktier i huvudsak utgivna i Asien, Nya Zeeland och Australien eller som har minst 50% av sin verksamhet eller marknad i Asien och har därmed valutaexponering mot dessa marknader.

Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering främst sker i bolag kopplade till noga utvalda, analyserade och långsiktiga investeringsteman där vi förväntar oss en lång period av tillväxt. Exempel på våra huvudteman är Demografi, Produktivitet, Livsstilar och Miljö.

Detta är en fond som placerar med särskilda hållbarhetskriterier. Hur vi tillämpar hållbarhetskriterier är beskrivet i fondens Informationsbroschyr.

Aktuellt

Fonden får nya fondbestämmelser den 22 januari 2022.

Läs mer under Fondändringar
Mikael Sens

Förvaltare

Mikael Sens Född 1969 och har varit i branschen sedan 1995. Förvaltat fonden sedan 1 september 2009.
Risk: 6/7
Risk  6/7
 
Risk (1-7) är ett mått på fondens historiska kurssvängningar, om fonden är ny kan risken istället baseras på fondens jämförelseindex. Risknivå 1 står för låg risk och 7 står för hög risk.
Rating: 4
Total Rating™ 
31.12.2021
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Handelsbankens fonder graderas i sju riskklasser, 1 för lägst risk och 7 för högst risk.
Om Rating
EuapIndicator:1
EU-klassificering
 
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling.
  30.11.2021
Hållbarhets-
betyg

Hållbarhetsbetyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma fondkategori. De fonder som analyseras kan få ett Hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget. Betyget tas fram av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.

Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments).

Graf

I procent inklusive utdelning i EUR
Jämför fonder
Handelsbanken Asien Tema (EUR)

Notera att avkastningen på valt jämförelseindex, till skillnad från fondens avkastning, inte tar gjorda utdelningar i beaktande. Det får till följd att fondens avkastning relativt valt jämförelseindex är högre än den annars skulle vara.

Utveckling

Kurs 28.01.2022 1 vecka 1 månad 3 månader 2022 1 år 5 år 10 år
84,35 EUR -2,84% -0,07% -0,79% 0,29% -6,19% 61,87% 159,83%

Portföljen 10.01.2022

Sammantaget steg de asiatiska börserna något i december. Även fondens värde ökade under månaden. Halvledarsektorn fortsatte att gå bra och fondens innehav i MediaTek och TSMC bidrog positivt till fondens avkastning i december. MediaTek och TSMC är också de bolag som bidrog mest till avkastningen under helåret 2021. Andra innehav som bidrog positivt i december var Samsung Electronics, marknadsplatsen Hong Kong Exchanges & Clearing och singaporianska banken DBS Group. Negativt påverkade e-handelsbolagen JD.com och Alibaba, onlinespelbolaget NetEase och försäkringsbolaget AIA. Under månaden gjorde vi inga större förändringar i fonden, som fortsatt har sina stora positioner i ledande teknologibolag.

Portföljfördelning 31.12.2021

Aktier 95,95%
Räntebärande inkl. likvida medel 4,05%

Geografisk fördelning 31.12.2021

Kina 37,42%
Taiwan 16,97%
Sydkorea 12,59%
Hongkong 10,20%
Indien 9,28%
Singapore 5,75%
Filippinerna 2,99%
Thailand 2,31%
Indonesien 1,78%
Övrigt 0,70%