Köp Handelsbanken Asien Tema

Handelsbanken Asien Tema

Legalt namn: Handelsbanken Asien Tema (A1 EUR)
Sverigeregistrerad Aktiefond (Placeringsfond) Köp

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns tillgängliga på svenska under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.

Observera att Handelsbanken Fonder AB kan besluta att avsluta de arrangemang som fastställts för marknadsföring i Finland.

Fonden är en aktivt förvaltad fond som placerar i aktier i huvudsak utgivna i Asien, Nya Zeeland och Australien eller som har minst 50% av sin verksamhet eller marknad i Asien och har därmed valutaexponering mot dessa marknader. Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering sker i ett avgränsat område vars utveckling bedöms medföra en strukturell förändring av ekonomin och samhället. Denna förändring ger bolag verksamma inom området goda förutsättningar att skapa lönsam tillväxt över tid. Exempel på våra huvudteman är Demografi, Produktivitet, Livsstilar och Miljö.

Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
Mikael Sens

Förvaltare

Mikael Sens Har varit i branschen sedan 1995. Förvaltat fonden sedan 1 september 2009.
Risk: 4/7
Risk  4/7
 
Riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra finansiella produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Risknivå 1 står för låg risk och 7 för hög risk.
Rating: 3
Total Rating™ 
30.04.2023
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Handelsbankens fonder graderas i sju riskklasser, 1 för lägst risk och 7 för högst risk.
Om Rating
EuapIndicator:1
EU-klassificering
 
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling.
  31.03.2023
Hållbarhets-
betyg

Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget.

Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments).

Graf

I procent inklusive utdelning i EUR
Jämför fonder
Handelsbanken Asien Tema (EUR)

Notera att avkastningen på valt jämförelseindex, till skillnad från fondens avkastning, inte tar gjorda utdelningar i beaktande. Det får till följd att fondens avkastning relativt valt jämförelseindex är högre än den annars skulle vara.

Utveckling

Kurs 02.06.2023 1 vecka 1 månad 3 månader 2023 1 år 5 år 10 år
72,00 EUR 2,20% 2,29% -4,03% -0,06% -7,87% 6,76% 90,74%

Portföljen 12.04.2023

Under första kvartalet hade fonden en positiv utveckling på 2,4% . De innehav som bidrog mest till avkastningen var halvledarbolaget TSMC och internetbolaget Tencent som båda presenterade starka Q4-rapporter ungefär i linje med de officiella analytikerförväntningarna. Tencent presenterade även ljusa framtidsutsikter. Även Alibaba var en stark bidragsgivare som i slutet av kvartalet offentliggjorde att bolaget ska styckas upp i sex delar där respektive enhet får sköta sin egen finansiering och utvärdera en eventuell avknoppning på börsen. Innehaven med störst negativ påverkan var internetbolagen JD.com och Meituan, samt även försäkringsbolaget AIA. Fonden gjorde inga större förändringar under kvartalet och har fortsatt stora positioner i ledande teknologibolag. Vi är försiktigt optimistiska om marknadsutvecklingen framöver.

Portföljfördelning 30.04.2023

Aktier 91,56%
Räntebärande inkl. likvida medel 8,44%

Geografisk fördelning 30.04.2023

Kina 32,63%
Taiwan 15,76%
Sydkorea 12,60%
Indien 10,87%
Hongkong 9,40%
Singapore 8,17%
Thailand 4,17%
Filippinerna 3,11%
Indonesien 2,81%
Övrigt 0,49%